Förordning (1981:205) om beräkning av avdrag för framtida utgifter för hantering av utbränt kärnbränsle m.m.

SFS nr
1981:205
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1981-04-02
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:1278
Upphävd
1994-01-01

Regeringen föreskriver att i punkt 1 b av anvisningarna till 41 §
kommunalskattelagen (1928:370) angivet avdrag för framtida utgifter
för hantering av utbränt kärnbränsle, radioaktivt avfall o.d. inte får
överstiga 14 kronor per kärnkraftsproducerad megawattimme som är
intäktsredovisad under beskattningsåret eller tidigare.