Förordning (1981:234) med instruktion för kriminalvårdsnämnden

SFS nr
1981:234
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L5
Utfärdad
1981-04-02
Författningen har upphävts genom
SFS1988:682
Upphävd
1988-09-01

1 § För kriminalvårdsnämnden gäller 12 § allmänna verksstadgan
(1965:600). I fråga om beslut som angår nämndens administration
gäller även 11 § samma stadga.

2 § Kriminalvårdsnämnden sammanträder på kallelse av ordföranden så
ofta omständigheterna föranleder det eller när minst två av nämndens
övriga ledamöter begär det.

3 § Nämndens sammanträden hålls i Stockholm. För behandling av
ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden får nämnden dock
sammanträda på annan ort.

4 § Kriminalvårdsstyrelsen tillhandahåller nämnden sammanträdesrum,
kanslilokaler och biträdespersonal.

5 § Vid handläggning av ärenden som angår nämndens administration
är nämnden beslutför när ordföranden och minst två andra ledamöter
är närvarande.

6 § Om ordföranden inte bestämmer annat, avgörs ärendena efter
föredragning av tjänstemän hos kriminalvårdsstyrelsen.

Nämnden får föreskriva att en kriminalvårdstjänsteman skall närvara vid
ett sammanträde för att lämna upplysningar.

7 § Vid nämndens sammanträden skall föras protokoll, som skall justeras
av ordföranden.

I 19 § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om rätt att få en
avvikande mening antecknad. Förordning (1986:869).

Nämndens protokoll justeras av ordföranden.

8 § Nämndens beslut skall delges den som beslutet avser. Dessutom
skall underrättelse om beslutet tillställas den skyddskonsulent som
skall ha befattning med ärendet och, om den beslutet avser är intagen
i en kriminalvårdsanstalt, styresmannen vid anstalten. Beslut av
nämnden som avser överprövning av en övervakningsnämnds avgörande
skall vidare tillställas övervakningsnämnden. Förordning (1983:256).

9 § Ordföranden skall övervaka att nämndens arbete bedrivs i föreskriven
ordning och utan onödig tidsutdräkt.

10 § Nämnden skall varje år före den 1 mars ge in en berättelse till
kriminalvårdsstyrelsen om sin verksamhet under det senaste kalenderåret.
Förordning (1983:256).

11 § Kan en kallelse eller ett beslut eller annat meddelande inte
lämpligen delges den dömde på annat sätt, får nämnden begära biträde
med delgivningen av polismyndigheten.