Förordning (1981:247) om importlicensavgift

SFS nr
1981:247
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1981-04-02
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:1169
Upphävd
1991-08-01

1 § För en importlicens som meddelas av kommerskollegium utgår
expeditionsavgifter med följande belopp:

om licensen avser ett varuvärde som uppgår till minst
5 000 kronor men understiger 10 000 kronor 50 kronor,

om licensen avser ett varuvärde som uppgår till minst
10 000 kronor men understiger 15 000 kronor 100 kronor,

om licensen avser ett varuvärde som uppgår till minst
15 000 kronor men understiger 50 000 kronor 150 kronor,

om licensen avser ett varuvärde som uppgår till minst
50 000 kronor 225 kronor.

Första stycket gäller inte i fråga om sådana importlicenser som avser
varor hänförliga till tulltaxenr 72.03–73.01 tulltaxelagen (1987:1068)
eller som innefattar beslut om ändring av en tidigare meddelad licens.
Förordning (1989:384).

2 § Den som har ansökt om importlicens skall betala avgiften inom den
tid och på det sätt som kommerskollegium bestämmer.

3 § Vid beräkning av varuvärdet tillämpas bestämmelserna om tullvärde i
förordningen (1980:749) om tullvärde. */k/ Förordning (1987:1140). */-k/

4 § Beslut av kommerskollegium enligt denna förordning får överklagas
hos kammarrätten. */k/ Förordning (1987:1140). */-k/