Lag (1981:292) om tjänsteplikt för hälso- och sjukvårdspersonal samt veterinärpersonal m.m.

SFS nr
1981:292
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1981-04-23
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:1809
Upphävd
1995-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1991:1668

1 § Kommer riket i krig skall 4 § tillämpas.

2 § Regeringen får föreskriva att 4 § helt eller delvis skall tillämpas
från den tidpunkt som regeringen bestämmer,

1. om riket är i krigsfara,

2. om det råder sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda
av krig eller av krigsfara vari riket har befunnit sig.

En föreskrift enligt första stycket skall underställas riksdagens
prövning inom en månad från det den utfärdades eller, om riksmöte ej
pågår, från början av närmast följande riksmöte. Sker ej
underställning eller godkänner riksdagen ej föreskriften inom två
månader från det underställning skedde, upphör föreskriften att gälla.

3 § Föreligger inte längre förhållande som avses i 1 § eller 2 § första
stycket, skall regeringen föreskriva att 4 § inte längre skall
tillämpas.

4 § Den som är sysselsatt inom hälso- och sjukvården eller
veterinärverksamheten är skyldig att efter anvisning av den myndighet
regeringen bestämmer fullgöra sådan tjänstgöring inom
verksamhetsområdet, som hans kroppskrafter och hälsotillstånd medger.
Detsamma gäller den som är anställd med tillsynsuppgifter hos en
kommunal nämnd som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

Detsamma gäller personer som har tidigare yrkeserfarenhet inom något av
dessa verksamhetsområden och som har legitimation för yrket, har
erhållit en kvalificerad behörighet inom yrket eller har avslutat sin
tjänstgöring inom verksamhetsområdet en kortare tid före den tidpunkt då
tjänsteplikten görs gällande. Lag (1991:1668).

5 § Tjänsteplikten enligt 4 § gäller från och med det kalenderår då 16
års ålder uppnås till och med det kalenderår då 70 års ålder uppnås.

Tjänsteplikten får avse var och en som är bosatt eller stadigvarande
vistas i riket.

För den som fullgör militärtjänst eller vapenfri tjänst gäller inte
tjänsteplikten enligt denna lag.

6 § Den som omfattas av tjänsteplikt enligt 4 § är skyldig att, i den
utsträckning som hans kroppskrafter och hälsotillstånd medger, under
högst 60 dagar delta i utbildning och övning för sådan tjänstgöring som
avses i den paragrafen.

Är en tjänstepliktig som avses i första stycket även värnpliktig, får
han åläggas att delta i utbildning och övning under den längre tid som
han kunnat åläggas värnpliktstjänstgöring. Lag (1987:381).

7 § Regeringen får meddela föreskrifter om den civila
veterinärverksamhetens organisation i krig.

Staten skall vara huvudman för den omorganiserade civila
veterinärverksamheten.

Med civil veterinärverksamhet avses den veterinärverksamhet som står
under statens jordbruksverks eller statens livsmedelsverks inseende. Lag
(1991:395).

8 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar
närmare föreskrifter om vilken personal som skall omfattas av tjänste
plikten och i vilken utsträckning den omfattas, om registrering och
fördelning av sådan tjänstepliktig personal, om
utbildningsskyldighetens fullgörande enligt 6 § samt om ersättning åt
den som fullgör tjänst, utbildning eller övning enligt denna lag.

9 § Den som underlåter att fullgöra en skyldighet som åligger honom
enligt 4 eller 6 § döms till böter eller fängelse i högst sex månader.