Lag (1981:296) om eldsvådefonder

SFS nr
1981:296
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1981-04-09
Författningen har upphävts genom
SFS 1990:690
Upphävd
1990-07-01

1 § Vid beräkning av nettointäkt av jordbruksfastighet eller nettointäkt
av rörelse enligt kommunalskattelagen (1928:370) och lagen (1947:576) om
statlig inkomstskatt medges avdrag enligt denna lag för belopp som har
avsatts till eldsvådefond. Sådant avdrag medges även vid beräkning av
nettointäkt av annan fastighet som avses i 24 § 1 mom.
kommunalskattelagen. Den som enligt bokföringslagen (1976:125) eller
jordbruksbokföringslagen (1979:141) är skyldig att upprätta årsbokslut
skall ha satt av ett mot avdraget svarande belopp i räkenskaperna för
beskattningsåret.

I fråga om handelsbolag beräknas avdrag för avsättning till eldsvådefond
för bolaget.

2 § Eldsvådefond som avses i denna lag är

1) eldsvådefond för inventarier,

2) eldsvådefond för byggnader,

3) eldsvådefond för markanläggningar och

4) eldsvådefond för lagertillgångar.

Med inventarier, byggnader, markanläggningar och lagertillgångar förstås
vid tillämpning av denna lag tillgångar som vid
inkomsttaxeringenbehandlas enligt de bestämmelser som gäller för maskiner
och andra för stadigvarande bruk avsedda inventarier, byggnader,
markanläggningar respektive lager. Som inventarier anses dock inte
tillgångar som avses i punkt 6 av anvisningarna till 29 §
kommunalskattelagen (1928:370).

3 § Avdrag får för viss förvärvskälla och för ett och samma
beskattningsår inte överstiga den skattepliktiga försäkringsersättningen
eller annan ersättning för skada nämnda år på inventarier, byggnader,
markanläggningar eller lagertillgångar, som har förstörts eller skadats
genom brand eller annan olyckshändelse eller – såvitt avser inventarier
och lagertillgångar – som har förlorats genom statligt eller kommunalt
förfogande.

Med statligt eller kommunalt förfogande jämställs avyttring som sker
under sådana förhållanden att statligt eller kommunalt förfogande i annat
fall skulle ha kommit i fråga.

Har den skattskyldige på grund av förhållande som i första stycket sägs
medgivits högre avdrag för avskrivning av inventarier, byggnader eller
markanläggningar än han i annat fall varit berättigad till, skall
avdraget för avsättning till eldsvådefond begränsas i motsvarande mån.

Avdrag för avsättning till eldsvådefond för lagertillgångar får inte
överstiga ett belopp som motsvarar minskningen av lagerreserven under
beskattningsåret. Har lagret stigit i pris under beskattningsåret får
särskilda skäl, medge att eldsvådefond, som har avsatts i viss
procentsats varmed lagret vid denna tidpunkt faktiskt nedskrivits och det
återanskaffningsvärde samma lager skulle ha haft vid beskattningsårets
utgång.

4 § Eldsvådefond får tas i anspråk för följande ändamål:

1) eldsvådefond för inventarier: för avskrivning av inventarier samt för
kostnader för reparation och underhåll av inventarier;

2) eldsvådefond för byggnader: för kostnader för reparations- och andra
underhållsarbeten på en byggnad, som inte utgör omsättningstillgång i
rörelse, och för avskrivning av sådan byggnad;

3) eldsvådefond för markanläggningar: för kostnader för reparations och
andra underhållsarbeten på en markanläggning, som inte utgör
omsättningstillgång i rörelse, och för avskrivning av den del av en sådan
markanläggnings anskaffningsvärde som får dras av genom årliga
värdeminskningsavdrag;

4) eldsvådefond för lagertillgångar: för nedskrivning av lagertillgångar
med högst ett belopp motsvarande kostnaderna under beskattningsåret för
tillverkning eller anskaffning av sådana tillgångar, dock att ett lägre
värde på lagret i dess helhet vid beskattningsårets utgång än som enligt
eljest gällande regler är medgivet inte godtas.

Belopp, som har avsatts till eldsvådefond, får tas i anspråk endast för
arbete som utförs, inventarier som levereras, byggnader som anskaffas och
i övrigt kostnader som hänför sig till tid efter bokslutsdagen.

Har den skattskyldige under ett beskattningsår då ersättning för
byggnader eller markanläggningar enligt 3 § första stycket skall tas upp
som skattepliktig inkomst anskaffat en byggnad eller en markanläggning
får han – utan hinder av vad i andra stycket sägs – ta belopp, som enligt
bestämmelserna i denna lag kunnat avsättas till eldsvådefond för
byggnader respektive eldsvådefond för markanläggningar, i anspråk för
avskrivning av byggnaden respektive den del av anskaffningsvärdet av
markanläggningen som får dras av genom årliga värdeminskningsavdrag.
Därvid skall så anses som om avsättning till eldsvådefond har gjorts
varefter beloppet omedelbart har tagits i anspråk för sitt ändamål.

Om eldsvådefond får tas i anspråk för reparations- och andra
underhållsarbeten på en byggnad eller en markanläggning eller för
avskrivning av sådana tillgångar får den skattskyldige, såvida arbetet
hänför sig till flera beskattningsår och avdrag på grund av arbetet inte
redan har skett, under det sista året ta eldsvådefonden i anspråk för
avskrivning av tillgångarna eller för täckande av kostnaderna med högst
ett belopp som svarar mot uppkomna kostnader under de ifrågavarande åren.
Vad nu sagts gäller också i fråga om ny- eller ombyggnad av fartyg eller
luftfartyg eller i fråga om byggnadsinventarier och markinventarier
enligt kommunalskattelagen (1928:370).

5 § Eldsvådefond får tas i anspråk endast för avskrivning, nedskrivning
eller kostnad i den förvärvskälla till vilken avsättningen hänför sig.
Riksskatteverket får dock, om det finns särskilda skäl, medge att
eldsvådefond, som har avsatts i viss förvärvskälla, får tas i anspråk för
investering eller kostnad i annan förvärvskälla. Mot riksskatteverkets
beslut får talan inte föras.

6 § Har eldsvådefond eller del av sådan fond tagits i anspråk enligt
denna lag, utgör det ianspråktagna beloppet inte skattepliktig intäkt. Å
andra sidan får sådana utgifter, för vilka fonden har tagits i anspråk,
vid taxeringen inte dras av som driftkostnad. Har fonden tagits i anspråk
för anskaffning av en anläggningstillgång, skall vid beräkning av
värdeminskningsavdrag som anskaffningsvärde för tillgången räknas endast
den del av utgifterna som inte har täckts av det ianspråktagna beloppet.
Har fonden tagits i anspråk för tillverkning eller anskaffning av lager,
skall lagret anses nedskrivet med det ianspråktagna beloppet.

7 § Vid tillämpning av denna lag skall ett tidigare till eldsvådefond
avsatt belopp anses ha tagits i anspråk före senare avsättningar.

8 § Eldsvådefond skall återföras till beskattning om

1) fonden har tagits i anspråk i strid med 4 och 5 §§,

2) hela eller den huvudsakliga delen av den förvärvskälla, där
avsättningen till fonden har gjorts, under beskattningsåret har
överlåtits eller verksamheten har upphört,

3) företaget har upplösts genom fusion och fonden inte har övertagits
enligt femte stycket,

4) beslut har fattats om att det företag som innehar fonden skall träda i
likvidation,

5) beslut har meddelats om att den skattskyldige skall försättas i
konkurs, eller

6) fonden inte har tagits i anspråk senast under det beskattningsår, för
vilket taxering sker under tredje taxeringsåret efter det då avdrag för
avsättningen har medgetts.

Med överlåtelse som avses i första stycket 2) likställs att hela eller en
del av den förvärvskälla där avsättningen har gjorts tillfallit en ny
ägare genom bodelning eller genom arv eller på grund av förordnande i
testamente. Riksskatteverket får dock, om det finns särskilda skäl, medge
att eldsvådefonden i stället för att återföras till beskattning övertas
av förvärvskällans nye ägare. I fråga om sådant medgivande skall
bestämmelserna i 10 § tredje och fjärde styckena tillämpas.

Återföring till beskattning skall göras i den förvärvskälla där
avsättningen har gjorts.

Riksskatteverket kan, om det finns särskilda skäl, medge att eldsvådefond
som skall återföras till beskattning enligt första stycket 6) får
behållas under viss tid, dock längst till och med det beskattningsår för
vilket taxering sker under sjätte taxeringsåret efter det då avdrag för
avsättningen har medgetts.

Vid sådan fusion, som avses i 2 § 4 mom. första stycket lagen (1947:576)
om statlig inkomstskatt, får eldsvådefond övertas. Har fonden övertagits
skall det anses som om det övertagande företaget har gjort avsättningen
under det beskattningsår då avsättningen gjorts hos det överlåtande
företaget.

Vad i första–femte styckena sägs om eldsvådefond skall i förekommande
fall gälla en del av sådan fond.

Mot riksskatteverkets beslut enligt andra och fjärde styckena får talan
inte föras. Lag (1987:666).

9 § Har eldsvådefond eller en del av sådan fond återförts till
beskattning enligt 8 § skall som skattepliktig intäkt i den
förvärvskälla, där avsättningen har gjorts, tas upp ett särskilt tillägg
som svarar mot trettio procent av det återförda beloppet.

Riksskatteverket kan, om det finns synnerliga skäl, medge befrielse helt
eller delvis från det särskilda tillägget. Mot riksskatteverkets beslut
får talan inte föras.

10 § Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer kan, om det
finns särskilda skäl, medge att ett företags eldsvådefond helt eller
delvis övertas av ett annat företag. För ett sådant medgivande krävs

1) att det ena företaget är moderföretag och det andra företaget dess
helägda dotterföretag, eller

2) att båda företagen är helägda dotterföretag till samma moderföretag,
eller

3) att det ena företaget är ett svenskt aktiebolag vars aktier till mer
än nittio procent ägs av moderföretaget tillsammans med eller genom
förmedling av ett eller flera av dess helägda dotterföretag och det andra
företaget antingen är ett annat sådant aktiebolag eller också
moderföretaget eller dess helägda dotterföretag.

Vid tillämpning av första stycket avses med moderföretag svenskt
aktiebolag, svensk ekonomisk förening eller svensk sparbank och med
helägt dotterföretag svenskt aktiebolag vars aktier till mer än nittio
procent ägs av moderföretaget.

I beslut om övertagande av en eldsvådefond skall anges i vilken förvärvs
källa hos det övertagande företaget som fonden skall anses avsatt.

Har en eldsvådefond övertagits skall det anses som om det övertagande
företaget gjort avsättning till fonden vid den tidpunkt då det
överlåtande företaget gjort avsättningen.

11 § Skattskyldig, som vid beskattningsårets utgång har en eldsvådefond
eller som under beskattningsåret har avvecklat sin eldsvådefond, skall
vid självdeklaration lämna uppgifter om fondens storlek, användning och
avveckling. Uppgifterna skall lämnas på blankett enligt formulär som
fastställs av riksskatteverket.

Har den skattskyldige under beskattningsåret haft intäkt av
jordbruksfastighet, annan fastighet eller rörelse från mer än en
förvärvskälla, skall uppgifter som avses i första stycket lämnas särskilt
för varje förvärvskälla där avsättning har gjorts.

12 § har upphävts genom lag (1990:383).

13 § Hos skattemyndigheten skall föras register över eldsvådefonder.
Lag (1990:383).

Övergångsbestämmelser

1987:666

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1987 och tillämpas i fråga om
fusioner som genomförs efter utgången av juni 1987. De nya bestämmelserna
i 8 § femte stycket tillämpas även på fusioner som genomförs enligt 78 §
lagen (1955:416) om sparbanker och 87 § lagen (1956:216) om
jordbrukskasserörelsen.

1990:383

Denna lag träder i kraft den 30 juni 1990 och tillämpas från och med den
1 januari 1991.

1990:690

Enligt riksdagens beslut föreskrivs att lagen (1981:296) om
eldsvådefonder skall upphöra att gälla vid utgången av juni 1990. Den
upphävda lagen tillämpas dock alltjämt vid 1991 och tidigare års
taxeringar.

I fråga om avsättningar som skett enligt den upphävda lagen skall denna
tillämpas även vid senare års taxeringar.