Förordning (1981:305) om översyn av statliga myndigheters föreskrifter, anvisningar och råd

SFS nr
1981:305
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
1981-04-23
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:1102
Upphävd
1988-01-01

1 § Denna förordning gäller regler som särskilt riktar sig till kommuner
och landstingskommuner och som finns i

1. föreskrifter och anvisningar som har beslutats av statliga
myndigheter,

2. sådana allmänna råd som avses i författningssamlingsförordningen
(1976:725) och som har utfärdats av statliga myndigheter.

Förordningen tillämpas inte på regler om anställnings- eller
arbetsvillkor för statligt reglerade anställningar.

Vad som sägs i denna förordning om statliga myndigheter avser inte
regeringen eller myndigheter under riksdagen.

2 § Statliga myndigheter skall se över sådana föreskrifter, anvisningar
och allmänna råd som avses i 1 § i syfte att minska den statliga
tillsynen och detaljkontrollen. Regler som inte längre behövs skall
upphävas.

3 § Vid den översyn som avses i 2 § skall myndigheter som har utfärdat
anvisningar upphäva dessa eller ersätta dem med allmänna råd. Bindande
regler som behövs skall utfärdas som föreskrifter i den mån myndigheten
har behörighet att utfärda sådana på det område som är aktuellt. Om det
finns särskilda skäl, får i fråga om en viss författning begreppet
anvisningar behållas tills vidare.

4 § Vid översynen skall samråd ske med den arbetsgrupp (Kn 1980:03) som
har tillkallats för att se över de statliga myndigheternas tillsyn och
kontroll av kommunal och landstingskommunal verksamhet
(stat-kommungruppen).

5 § Myndigheterna skall senast den 1 juli 1983 till regeringen redovisa
resultatet av sin översyn.