Lag (1981:324) om medborgarvittnen

SFS nr
1981:324
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1981-04-09
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:586

1 § För att tillgodose allmänhetens intresse av insyn i
polisverksamheten får en kommun utse trovärdiga personer att
som medborgarvittnen följa Polismyndighetens arbete inom det
län till vilket kommunen hör. Lag (2014:586).

2 § Medborgarvittnen väljs av kommunfullmäktige till det antal och för
den tid som fullmäktige bestämmer.

Valet skall vara proportionellt, om det begärs av minst så många
ledamöter som motsvarar den kvot, vilken erhålls om antalet närvarande
ledamöter delas med det antal personer som valet avser, ökat med 1.
Om kvoten är ett brutet tal, skall den avrundas till närmast högre
hela tal. Om förfarandet vid sådant proportionellt val finns
bestämmelser i lagen (1955:138) om proportionellt valsätt vid val inom
landsting, kommunfullmäktige m.m.

3 § Valbar till medborgarvittne är den som är folkbokförd
inom kommunen och som inte är underårig eller har förvaltare
enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken. Den som inte är svensk
medborgare är valbar endast om han eller hon sedan tre år är
folkbokförd i Sverige. Den som är anställd av
Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen får inte väljas till
medborgarvittne.

Om ett medborgarvittne upphör att vara valbar, förfaller
uppdraget genast. Lag (2014:586).

4 § Bestämmelser om medborgarvittnenas tjänstgöring meddelas
av kommunen efter samråd med Polismyndigheten. Har en annan
kommun inom länet utsett medborgarvittnen, ska samråd äga rum
även med denna. Lag (2014:586).

5 § Har medborgarvittnen utsetts ska Polismyndigheten i
enlighet med vad kommunen har bestämt bereda dem tillfälle
att närvara när polisverksamhet utövas. Detta gäller dock
inte om av särskilda skäl hinder möter med hänsyn till

1. rikets säkerhet,

2. allmän ordning och säkerhet,

3. vittnets eller annan enskilds säkerhet till liv eller
hälsa,

4. Polismyndighetens uppgift att förebygga, förhindra eller
upptäcka brottslig verksamhet eller utreda eller beivra
brott.

Det gäller inte heller om vittnets närvaro skulle vara
oförenlig med en bestämmelse i lag eller annan författning.
Lag (2014:586).

6 § Ett medborgarvittne får inte obehörigen röja eller
utnyttja vad han eller hon som medborgarvittne har fått veta
om enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden eller
förhållanden av betydelse för rikets säkerhet eller för
Polismyndighetens verksamhet för att förebygga, förhindra
eller upptäcka brottslig verksamhet, eller utreda eller
beivra brott. Lag (2014:586).