Lag (1981:333) om förnyelse av vissa inskrivningar för nyttjanderätt och servitut

SFS nr
1981:333
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1981-04-30
Författningen har upphävts genom
SFS 2013:488
Upphävd
2013-07-01

1 § Inskrivningar för nyttjanderätt och servitut, som har beviljats
eller förklarats vilande i en stamfastighet till en fastighet som har
bildats av samfälld mark och avskilts före den 1 juli 1968, förfaller
sista inskrivningsdagen år 1982 i vad avser den nybildade fastigheten
och andra fastigheter till vilka inskrivningen kan ha förts över från
denna, om inte inskrivningen förnyas. Vad som har sagts nu gäller dock
endast om den samfällda marken före fastighetsbildningen hörde till
fastigheter med i övrigt skilda ägor.

Första stycket gäller också fastigheter som har bildats före den 1
juli 1968 genom att ett område från samfälld mark har sammanlagts med
en fastighet eller fastighetsdel.

2 § Anmälan om förnyelse skall göras hos inskrivningsmyndigheten
senast på sista inskrivningsdagen år 1982. Anmälan får göras av
rättighetshavare eller andra vars rätt berörs. Den som gör anmälan
skall lämna uppgift om inskrivningen och de fastigheter i vilka
inskrivningen skall förnyas.

Anteckning om anmälningen skall göras i fastighetsboken.

3 § Inskrivningar som har förnyats enligt lagen (1968:278) om
förnyelse av vissa inteckningar för nyttjanderätt, avkomsträtt och
servitut behöver inte förnyas enligt denna lag.