Förordning (1981:340) om avgift för administration av statliga bostadslån m.m.

SFS nr
1981:340
Departement/myndighet
Näringsdepartementet RS N
Utfärdad
1981-05-07
Ändring införd
t.o.m. SFS 1993:1112

Inledande bestämmelser

1 § Administrations- och aviseringsavgift skall betalas enligt
bestämmelserna i denna förordning. Förordning (1984:906).

Bestämmelser om administrationsavgift

2 § Administrationsavgift skall betalas för lån som beviljas enligt
bostadsfinansieringsförordningen (1974:946), förordningen (1984:614) om
lån för förvärv av vissa fastigheter som har förköpts enligt
förköpslagen (1967:868), förordningen (1985:352) om lån m. m. för
gatukostnadsersättning i vissa fall, nybyggnadslåneförordningen för
bostäder (1986:692), ombyggnadslåneförordningen för bostäder (1986:693)
eller förordningen (1987:258) om stöd till flerbarnsfamiljer för köp av
egnahem. Administrationsavgift skall också betalas för räntestöd som
beviljas enligt förordningen (1983:974) om statligt räntestöd vid
förbättring av bostadshus. Avgiften skall dock betalas endast om lånet
eller räntestödet betalas ut.

Administrationsavgift skall också betalas för övertagande av sådana lån
som avses i första stycket samt för övertagande av lån som har beviljats
enligt

1. kungörelsen (1942:569) om tertiärlån och tilläggslån för vissa
bostadsbyggnadsföretag,

2. kungörelsen (1946:551) om tertiärlån och tilläggslån för
flerfamiljshus,

3. kungörelsen (1948:546) om egnahemslån och förbättringslån,

4. kungörelsen (1948:587) om tertiärlån och tilläggslån för
flerfamiljshus,

5. kungörelsen (1957:359) om egnahemslån m.m.,

6. kungörelsen (1957:360) om tertiärlån m.m.,

7. förordningen (1976:257) om lån för förvärv av egnahemsfastighet i
vissa fall eller motsvarande äldre bestämmelser,

8. förordningen (1981:473) om lån för byggnadstekniska åtgärder i
bostadshus,

9. förordningen (1981:1123) om lån för förvärv från staten av
bostadsfastigheter för permanent bruk,

10. förordningen (1982:644) om lån för byggnadstekniska åtgärder i
bostadshus,

11. 3 § förordningen (1982:1272) om statligt lånestöd m.m. till
särskilda åtgärder i bostadsområden med outhyrda lägenheter,

12. förordningen (1982:1286) om statlig hyresförlustgaranti,

13. förordningen (1985:463) om lån m.m. till särskilda åtgärder i
bostadsområden med outhyrda lägenheter.

Avgift skall dock inte betalas om övertagandet avser förbättringslån
enligt någon av kungörelserna i andra stycket 3 och 5. Förordning
(1990:9).

3 § För varje lån som beviljas eller övertas skall administrationsavgift
tas ut med följande belopp:

Lånebelopp, kronor Administrationsavgift, kronor

Högst 200 000 200
200 001–1 000 000 600
1 000 001–2 000 000 1 600
2 000 001–3 000 000 2 600
3 000 001–4 000 000 3 600
4 000 001–6 000 000 5 000
6 000 001–8 000 000 7 000
Över 8 000 000 8 000

För varje räntestöd som beviljas tas administrationsavgift ut med 200
kronor.

Övertar någon två eller flera lån, som avser samma fastighet eller
tomträtt, eller övertar någon lån i samband med att bostadslån för
förvärv eller förvärvstillägg beviljas, får administrationsavgift tas ut
med sammanlagt högst 8 000 kronor. Förordning (1986:715).

4 § Administrationsavgiften för lån skall betalas av låntagaren senast
då ränta på lånet eller lånen skall betalas första gången.

Administrationsavgiften för räntestöd skall betalas av den som får
räntestödet. Avgiften skall betalas vid den tidpunkt som
Boverket föreskriver. Förordning (1993:1112).

Bestämmelser om aviseringsavgift

5 § Aviseringsavgift skall betalas av låntagaren varje gång ränta skall
betalas på lån som har beviljats enligt

1. bostadsfinansieringsförordningen (1974:946),

2. bostadslånekungörelsen (1967:552),

3. bostadslånekungörelsen (1962:537),

4. kungörelsen (1957:360) om tertiärlån m.m.,

5. kungörelsen (1957:359) om egnahemslån m.m.,

6. kungörelsen (1948:587) om tertiärlån och tilläggslån för
flerfamiljshus,

7. kungörelsen (1948:546) om egnahemslån och förbättringslån,

8. kungörelsen (1946:551) om tertiärlån och tilläggslån för
flerfamiljshus,

9. kungörelsen (1942:569) om tertiärlån och tilläggslån för vissa
bostadsbyggnadsföretag,

10. kungörelsen (1941:636) angående tertiärlån till viss
bostadsbyggnadsverksamhet,

11. förordningen (1977:332) om statligt stöd till energibesparande
åtgärder i bostadshus m.m.,

12. kungörelsen (1974:252) om statligt stöd till energibesparande
åtgärder i bostadshus,

13. förordningen (1976:257) om lån för förvärv av egnahemsfastighet i
vissa fall eller motsvarande äldre bestämmelser,

14. förordningen (1978:992) om lån för underhåll av vissa bostadshus,

15. förordningen (1981:473) om lån för byggnadstekniska åtgärder i
bostadshus,

16. förordningen (1982:644) om lån för byggnadstekniska åtgärder i
bostadshus,

17. förordningen (1981:1123) om lån för förvärv från staten av
bostadsfastigheter för permanent bruk,

18. 3 § förordningen (1982:1272) om statligt lånestöd m.m. till
särskilda åtgärder i bostadsområden med outhyrda lägenheter,

19. förordningen (1982:1286) om statlig hyresförlustgaranti,

20. förordningen (1984:614) om lån för förvärv av vissa fastigheter som
har förköpts enligt förköpslagen (1967:868),

21. förordningen (1985:352) om lån m. m. för gatukostnadsersättning i
vissa fall,

22. förordningen (1985:463) om lån m.m. till särskilda åtgärder i
bostadsområden med outhyrda lägenheter,

23. nybyggnadslåneförordningen för bostäder (1986:692),

24. ombyggnadslåneförordningen för bostäder (1986:693),

25. förordningen (1989:858) om ersättningslån för bostadsändamål,

26. förordningen (1987:258) om stöd till flerbarnsfamiljer för köp av
egnahem.

Avgift skall dock inte betalas om lånet är ett förbättringslån enligt
någon av kungörelserna i första stycket 5 och 7. Förordning (1990:1006).

6 § Aviseringsavgiften är 25 kronor för varje lån och
betalningstillfälle. Förordning (1993:135).

7 § Boverket får föreskriva att avgiften skall betalas genom att
räntebidrag som betalas ut till låntagaren minskas med avgiftsbeloppet.
Förordning (1993:1112).

Övriga bestämmelser

8 § Frågor om administrationsavgift och aviseringsavgift prövas av
Statens Bostadsfinansieringsaktiebolag SBAB. Förordning (1993:1112).

9 § Föreskrifter för tillämpningen av denna förordning meddelas av plan-
och bostadsverket. Förordning (1989:872).

Övergångsbestämmelser

1986:109

Denna förordning träder i kraft, i fråga om 6 § den 1 april 1986, och i
övrigt den 1 juni 1986.

1989:872

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1990. Bestämmelserna i 2 §
i sin äldre lydelse tillämpas fortfarande, om den fastighet som lånet
avser har förvärvats före ikraftträdandet.

1990:9

Denna förordning träder i kraft den 15 februari 1990 och tillämpas för
tid från och med den 1 januari 1990. Bestämmelserna i 2 § andra stycket
i sin lydelse vid utgången av år 1989 tillämpas dock fortfarande, om den
fastighet som lånet avser har förvärvats före den 1 januari 1990.