Lag (1981:381) om fastighetsreglering i samband med ändring av riksgränsen

SFS nr
1981:381
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1981-05-21

1 § Fastighetsreglering får ske för att ge staten möjlighet att
förfoga över mark som genom en förestående ändring av riksgränsen
skall föras över till det andra landet.

I fråga om en sådan fastighetsreglering gäller
fastighetsbildningslagen (1970:988), om inte något annat föreskrivs i
denna lag.

2 § Fastighetsregleringen får ske utan hinder av 3 kap. samt 5 kap. 4,
5 och 8 §§ fastighetsbildningslagen (1970:988).

3 § Kostnaderna för fastighetsregleringen betalas av staten.