Förordning (1981:4) om det statliga person- och adressregistret

SFS nr
1981:4
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
1981-01-08
Författningen har upphävts genom
SFS 1998:1234
Upphävd
1998-10-24
Ändring införd
t.o.m. SFS 1996:814

1 § Statens person- och adressregisternämnd skall vara registeransvarig för
det statliga person- och adressregistret (SPAR).

Driften av SPAR får vara förlagd till en servicebyrå. Förordning (1986:548).

2 § SPAR innehåller uppgifter om de personer som är folkbokförda i Sverige
och om personer som inte är folkbokförda här men som har skattsedel
eller är inskrivna i en allmän försäkringskassa. Förordning (1991:958).

3 § SPAR innehåller följande uppgifter om varje registrerad person:

1. Uppgifter från aviseringsregistret

personnummer

namn

adress

folkbokföringsort

födelsehemort

svenskt medborgarskap

make

vårdnadshavare

avregistrering från folkbokföringen på grund av dödsfall, med
angivande av tidpunkt, eller av annan anledning

2. Uppgifter från det centrala skatteregistret

uppgift som anges i 1 om personer som inte är
folkbokförda i Sverige men som har skattsedel eller är inskrivna i en
allmän försäkringskassa om så behövs för ändamålet med SPAR

3. Uppgifter från register för inkomsttaxering

summan av taxerad förvärvsinkomst och inkomst av
kapital, dock lägst noll kr

beskattningsbar förmögenhet

4. Uppgifter från register för fastighetstaxering

ägare till småhusenhet eller lantbruksenhet med småhus och tomtmark
för sådan byggnad samt uppgift om kommun och taxeringsidentitet

värdefaktorerna ålder och standard

taxeringsvärden för småhusenhet

5. Övriga uppgifter

uppgift om att den registrerade inte önskar
adresserad direktreklam

tekniska och administrativa uppgifter som behövs för handhavandet av
SPAR. Förordning (1996:814).

4 § Innehåller SPAR uppgift om att en enskild person inte önskar adresserad
direktreklam, får uppgift om den personen inte lämnas ut till någon som
avser att använda uppgiften för sådan reklam.

Första stycket inskränker inte de skyldigheter som enligt
tryckfrihetsförordningen åvilar Statens person- och adressregisternämnd.
Förordning (1986:1391).

5 § har upphävts genom förordning (1994:22).

6 § Riksskatteverket och skattemyndigheterna skall lämna de uppgifter som
behövs för SPAR till Statens person- och adressregisternämnd. Uppgifterna
skall lämnas utan avgift på medium för automatisk databehandling.
Förordning (1990:1273).

7 § Sådant utlämnande av uppgifter från SPAR som inte grundas på
tryckfrihetsförordningen sker i form av utskrift, på medium för
automatisk databehandling eller genom att någon får ansluta en eller
flera terminaler eller datorer till SPAR.

7 a § Vid utlämnande av uppgifter enligt 7 § får uppgifter från register
för inkomsttaxering och fastighetstaxering lämnas endast till
polismyndigheter och tullmyndigheter. Förordning (1992:1211).

7 b § Vid urvalsdragningar enligt 26 § datalagen (1973:289) får endast
uppgifter om namn, adress, personnummer och folkbokföringsort lämnas ut
om inte Datainspektionen medger annat i varje särskilt fall.
Förordning (1992:1211).

7 c § Uppgift om födelsehemort, svenskt medborgarskap eller uppgifter
enligt 3 § 2 om personer som inte är folkbokförda i Sverige men som har
skattsedel eller är inskrivna i en allmän försäkringskassa får inte
användas vid urvalsdragningar. Förordning (1994:22).

7 d § Vid utlämnande av uppgifter via terminal enligt 7 § från
aviseringsregistret eller det centrala skatteregistret får andra
uppgifter än namn, adress, personnummer, folkbokföringsort och
avregistrering från folkbokföring lämnas ut endast till myndigheter,
banker eller försäkringsbolag om inte Datainspektionen medger annat i
varje särskilt fall. Förordning (1996:814).

8 § har upphävts genom förordning (1996:814).

9 § Om den som i tjänsten har tagit befattning med uppgifter som har
lämnats från SPAR misstänker att uppgifterna är oriktiga, skall det
genast anmälas till vederbörande skattemyndighet, Riksskatteverket
eller Statens person- och adressregisternämnd.

Bestämmelser om rättelse av oriktiga uppgifter i personregister och
om den registeransvariges skyldigheter med anledning av sådan rättelse
finns i datalagen (1973:289). Förordning (1990:1273).

10 § Om en personuppgift i SPAR inte längre behövs för att tillgodose
registrets ändamål, skall uppgiften utgå ur registret.

Statens person- och adressregisternämnd lämnar årligen till Riksarkivet
en kopia av SPAR som utvisar innehållet i registret vecka 37.
Förordning (1986:548).

11 § Utnyttjandet av SPAR får vara avgiftsbelagt. Förordning (1986:548).

12 § Av 6 a § datalagen (1973:289) följer att Datainspektionen kan
meddela ytterligare föreskrifter om SPAR. Förordning (1986:1391).

Övergångsbestämmelser

1988:1355

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989.

Uppgift om omyndighetskod skall utgå ur SPAR senast den 1 april 1989.

1992:1211

Denna förordning träder i kraft, i fråga om 3 och 8 §§ den 1 januari
1993, och övrigt den 1 april 1993.

1994:22

Denna förordning träder i kraft, i fråga om 3, 5 och 8 §§ den 1 mars 1994,
och i övrigt den 1 juli 1994.

1996:814

Denna förordning träder i kraft den 1 september 1996. Äldre
bestämmelser får dock tillämpas till utgången av 1997 vid utnyttjande
av riksaviseringsbandet.

1998:1234

Den upphävda förordningen får dock till och med den 30
september 2001 tillämpas på den som när den nya förordningen
träder i kraft har rätt att hämta uppgifter ur SPAR enligt 26 §
andra stycket 1 och 2 datalagen (1973:289).