Förordning (1981:402) om handel med skrot

SFS nr
1981:402
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1981-05-14
Författningen har upphävts genom
SFS 1999:274
Upphävd
1999-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1994:1143

Inledande bestämmelser

1 § Bestämmelserna i denna förordning har till syfte att förebygga
avsättning av stulet eller eljest olovligen åtkommet gods och att
underlätta polisens efterspaning av sådant gods.

2 § I förordningen avses med

skrot: järn- och annat metallskrot samt tackor av annat metallskrot än
järnskrot,

handlare: den som har tillstånd till handel med skrot,

fast handlare: handlare som har skrotgård eller annat fast inköpsställe
för skrot,

uppköpare: annan handlare än fast handlare.

3 § Förordningen är tillämplig på yrkesmässig handel med skrot.

Förordningen är även tillämplig på förvärv av skrot, om förvärv sker
från annan än fast handlare eller industriföretag och förvärvaren
utnyttjar skrotet industriellt.

Bestämmelser om tillstånd m.m.

4 § Handel med skrot får bedrivas endast av den som har tillstånd till
det.

Frågan om tillstånd prövas av polismyndigheten i den ort där handeln
huvudsakligen skall bedrivas.

5 § Tillstånd får meddelas den som har gjort sig känd för redbarhet och
även i övrigt finnes lämplig att driva den avsedda handeln.

Tillstånd får meddelas juridisk person endast om det kan antas att
handeln kommer att bedrivas på ett tillbörligt sätt. För handeln skall
finnas en av polismyndigheten godkänd föreståndare.

Om handel bedrivs vid en filial med ett fast inköpsställe skall filialen
förestås av en av polismyndigheten godkänd föreståndare.

Föreståndare skall uppfylla de krav som anges i första stycket.

6 § Ansökan om tillstånd skall innehålla uppgifter om

1. sökandens namn, firma, personnummer eller tilldelat
organisationsnummer enligt lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för
juridiska personer m.fl. samt postadress,

2. sökandens registreringsnummer för mervärdesskatt,

3. platsen för fast inköpsställe, skrotgård och annan upplagsplats för
skrot,

4. föreståndarens namn, personnummer och postadress.

Om ansökan avser tillstånd som uppköpare skall uppgift även lämnas om
det område inom vilket uppköp av skrot skall ske. Till ansökningen skall
fogas två välliknande fotografier av sökanden.

Ansökan skall göras på fastställd blankett.

7 § Skrotgård eller annan upplagsplats för skrot skall godkännas av
polismyndigheten i den ort där upplagsplatsen är belägen.

8 § I ärenden om tillstånd eller godkännande skall polismyndigheten, om
det behövs, inhämta yttranden från andra myndigheter och från organ inom
skrotbranschen.

9 § Tillstånd som fast handlare gäller tills vidare. Om det finns
särskilda skäl för det får tillstånd begränsas till viss tid.

Tillstånd som uppköpare gäller viss bestämd tid, dock högst tre år, och
skall avse visst eller vissa polisdistrikt inom vilka uppköp av skrot
får ske.

10 § Polismyndigheten skall utfärda bevis om meddelat tillstånd och
godkännande.

Vid handelns utövande skall uppköpare föra med sig tillståndsbeviset och
visa upp detta på begäran av polisman.

11 § Polismyndigheten skall föra register över meddelade tillstånd och
godkännanden samt över uppköpare som får bedriva uppköp inom
polisdistriktet.

12 § Om en handlare upphör att driva handel med skrot eller om en
godkänd föreståndare lämnar sin befattning skall anmälan göras hos den
polismyndighet som har meddelat tillståndet eller godkännandet.

13 § Tillsynen över efterlevnaden av denna förordning och de
föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen utövas av
polismyndigheten.

r3/ Bestämmelser om handel m.m.

14 § Handlare får ta emot skrot endast av den som är känd för handlaren
eller som på ett tillförlitligt sätt styrker sin identitet eller som
överlämnar skrotet i sin bostad eller affärslokal. Om det finns
anledning anta att den som utbjuder skrotet bedriver yrkesmässig handel
med skrot, skall handlaren undersöka om överlåtaren har tillstånd till
sådan handel.

15 § När skrot tas emot skall anteckningar göras på särskilda i
kronologisk ordning numrerade inköpsnotor.

Anteckningarna skall avse

1. datum när skrotet togs emot,

2. skrotets art, beskaffenhet och vikt,

3. det överenskomna priset för skrotet eller, om det inte är fråga om
inköp, vilka villkor som har förenats med överlämnandet av skrotet,

4. namn och postadress avseende den som har överlämnat skrotet samt, om
denne inte är känd för handlaren, även personnummer,
identitetshandlingens art och i förekommande fall registreringsnummer
avseende den bil varmed skrotet har transporterats till handlaren,

5. namn, firma och registreringsnummer för mervärdesskatt avseende den
för vars räkning skrotet har överlämnats.

Polismyndigheten får meddela närmare föreskrifter rörande
anteckningsskyldigheten.

16 § Om det finns särskilda skäl för det får polismyndigheten föreskriva
eller i enskilda fall medge lättnader avseende anteckningsskyldigheten
enligt 15 §.

17 § Anteckningarna på inköpsnotorna får inte utplånas eller göras
oläsliga. Inköpsnotorna skall bevaras i ordnat skick under tio år från
utgången av det kalenderår då anteckningarna gjordes.

18 § Handlare får förvara skrot endast på sådana upplagsplatser som har
godkänts enligt 7 §.

19 § Polismyndigheten får i fråga om ett visst parti skrot eller skrot
av visst slag besluta att skrotet inte får lämnas ut, smältas ned,
förstöras eller på annat sätt bearbetas förrän tidigast efter en månad
från den dag, då skrotet togs emot.

Bestämmelser om uppgiftsskyldighet m.m.

20 § En handlare skall efter anmodan av polismyndigheten lämna
myndigheten inköpsnotor, andra handlingar eller uppgifter som rör
handlarens befattning med mottaget skrot.

21 § Polismyndigheten får besluta att en handlare skall göra anmälan
till myndigheten när skrot av visst slag har tagits emot.

22 § Om en handlare inser eller har skälig anledning anta att den som
utbjuder skrot olovligen har åtkommit eller annars inte har rätt att
utbjuda detta, skall handlaren genast underrätta polismyndigheten.

En handlare skall efter anmodan av polismyndigheten undersöka om ett
visst parti skrot eller skrot av visst slag har tagits emot och om
skrotet finns kvar hos handlaren.

Skriftliga meddelanden från polismyndigheten till handlare om förkommet
gods skall bevaras i ordnat skick under ett år från mottagandet av
meddelandena.

23 § Enligt lagen (1981:2) om handel med skrot och begagnade varor är en
handlare skyldig att efter anmodan låta polismyndigheten undersöka
område, lokal eller annat utrymme som används i verksamheten och granska
den bokföring och övriga handlingar som hör till verksamheten.

Bestämmelser om återkallelse av tillstånd, m.m.

24 § Om en handlare eller en godkänd föreståndare har åsidosatt
bestämmelse i denna förordning eller föreskrift eller villkor som har
meddelats med stöd av förordningen eller om förutsättningarna för
tillståndet eller godkännandet inte längre föreligger, får den
polismyndighet som har meddelat tillståndet eller godkännandet återkalla
detta. I fall som är av ringa beskaffenhet får polismyndigheten i
stället meddela varning.

25 § Om en handlare har avlidit eller försatts i konkurs får handeln
fortsättas för dödsboets eller konkursboets räkning under högst ett år
från dödsfallet eller konkursbeslutet. Detta förutsätter dock att inom
en månad från dödsfallet eller konkursbeslutet anmälan görs hos den
polismyndighet som har meddelat tillståndet och att handeln förestås av
en godkänd föreståndare.

26 § Om ett tillstånd eller godkännande har återkallats eller upphört
att gälla skall beviset om tillstånd eller godkännande genast sändas
till den polismyndighet som har meddelat tillståndet eller godkännandet.

Ansvarsbestämmelser

27 § I 6 § lagen (1981:2) om handel med skrot och begagnade varor finns
bestämmelser om ansvar för den som driver handel med skrot utan
föreskrivet tillstånd eller utan att föreskriven godkänd föreståndare
finns eller som underlåter att fullgöra skyldighet att föra anteckningar
som rör befattningen med förvärvat eller eljest mottaget gods och att
tillhandahålla myndighet anteckningar, handlingar eller uppgifter därom
eller som lämnar oriktig uppgift vid fullgörandet.

28 § Till böter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot
10 § andra stycket samt 14, 18 och 22 §§ eller mot beslut som har
meddelats med stöd av 19 §, om inte gärningen är belagd med straff i
brottsbalken.

Handlare ansvarar för sådan gärning som avses i första stycket om den
har begåtts i hans rörelse och han har haft eller borde ha haft vetskap
om gärningen.

Övriga bestämmelser

29 § Om en handlare eller en godkänd föreståndare har dömts för brott
som avses i 8-11 eller 14 kap. brottsbalken eller för brott som avser
överträdelse av föreskrift enligt denna förordning eller enligt
förordningen (1981:403) om handel med begagnade varor eller om ett
strafföreläggande har godkänts avseende sådant brott, skall åklagaren
underrätta den polismyndighet som har meddelat tillståndet eller
godkännandet.

30 § Polismyndighetens beslut enligt denna förordning får
överklagas hos länsstyrelsen. Beslut om varning får dock ej
överklagas. I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns
bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.

Beslut enligt denna förordning i fråga om annat än återkallelse
av tillstånd till handel med skrot eller godkännande av
föreståndare skall gälla omedelbart, om ej annat föreskrivs. Om
det finns särskilda skäl för det, får föreskrivas att beslut om
återkallelse av tillstånd eller godkännande skall gälla
omedelbart. Förordning (1998:1143).

31 § Ytterligare föreskrifter för verkställigheten av denna förordning
meddelas av rikspolisstyrelsen.

32 § Avgifter tas ut för prövning av ansökan enligt denna förordning i
de fall som framgår av andra stycket.

För ansökningsavgiftens storlek m. m. gäller bestämmelserna i 9–14 §§
avgiftsfö rordningen (1992:191), varvid följande avgiftsklasser
tillämpas:

Ärendeslag Avgiftsklass

Tillstånd att bedriva handel med skrot (4 §) 3
Godkännande av föreståndare (5 §) 2
Godkännande av skrotgård eller annan upplags-
plats (7 §) 3
Förordning (1992:223).

Övergångsbestämmelser

1994:412

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1994. Överklagande av
länsstyrelsens beslut enligt 30 § som meddelats före den 1 oktober
1994 skall ske till kammarrätt.