Förordning (1981:432) om bensinskatt

SFS nr
1981:432
Departement/myndighet
Finansdepartementet S6
Utfärdad
1981-05-14
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:1784
Upphävd
1995-01-01

1 § Vid registrering enligt 4 § andra stycket lagen (1961:372) om
bensinskatt får lagerhållning, återförsäljning och förbrukning anses ske
i större omfattning, om den som ansöker om registrering

1. normalt håller i lager minst 15 000 kubikmeter skattepliktigt
bränsle,

2. har en årlig omsättning av minst 50 000 kubikmeter skattepliktigt
bränsle eller

3. förbrukar minst 2 000 liter skattepliktigt bränsle per år för sådana
ändamål som berättigar till avdrag enligt 7 § 1 mom. första stycket c)
nämnda lag. Förordning (1990:802).

2 § har upphävts genom förordning (1984:251).

3 § Beskattningsmyndigheten skall snarast möjligt underrätta
generaltullstyrelsen om verkställda registreringar och
avregistreringar. Förordning (1993:501).

4 § har upphävts genom förordning (1984:251).

5 § har upphävts genom förordning (1990:802).

6 § Anvisningar om införsel till landet av skattepliktigt bränsle
meddelas av generaltullstyrelsen efter samråd med riksskatteverket.