Förordning (1981:445) om statligt stöd till distribution av böcker

SFS nr
1981:445
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1981-05-21
Författningen har upphävts genom
SFS 1992:476
Upphävd
1992-07-01

1 § Statligt stöd utgår enligt denna förordning i form av bidrag till
distribution av böcker. Bidrag lämnas till ägare av svenska bokförlag
här i landet.

2 § Bidraget utgår för sådana boktitlar som har getts ut med
litteraturstöd enligt förordningen (1978:490) om statligt
litteraturstöd.

3 § Bidraget utgår med 30 procentenheter av abonnemangsrabatten om 50
procent av förlagsnettopriset för den aktuella boktiteln. Förordning
(1985:526).

4 § Beslut om stöd enligt denna förordning fattas av statens
kulturråd. Ansökan ges in till kulturrådet.

5 § Närmare föreskrifter för verkställigheten av denna förordning
meddelas av statens kulturråd.

Övergångsbestämmelser

1985:526

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1985. Den tillämpas första
gången beträffande boktitlar som har getts ut efter den 1 juli 1985.