Förordning (1981:447) om statsbidrag till vård av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse

SFS nr
1981:447
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
1981-05-27
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:379
Upphävd
1993-07-01

1 § Till vård av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse kan, i mån av
tillgång på medel, statsbidrag ges enligt denna förordning.

2 § Bidrag ges till kulturhistoriska överkostnader, såsom merkostnader
för kulturhistoriskt motiverade byggnadsarbeten och kostnader för
medverkan av särskilda sakkunniga vid utredning, projektering och
utförande av arbetena. Bidrag ges inte till kostnader för åtgärder som
ökar bruksvärdet.

3 § Bidrag får ges bara om det kan antas att bebyggelsen kommer att
bevaras för framtiden.

4 § Till vården av byggnadsminnen eller av annan bebyggelse med sådant
kulturhistoriskt värde att dess bevarande är ett riksintresse får
bidrag ges med högst 90 procent av överkostnaderna, om inte särskilda
skäl föranleder ett högre bidrag.

För övrig kulturhistoriskt värdefull bebyggelse får bidrag ges med
högst 50 procent av överkostnaderna, om inte särskilda skäl föranleder
ett högre bidrag.

5 § Frågor om bidrag prövas av riksantikvarieämbetet och statens
historiska museer.

Ansökan skall ges in skriftligt till länsstyrelsen, som med eget
yttrande skall lämna över ärendet för prövning.

6 § Bidraget betalas ut av riksantikvarieämbetet och statens
historiska museer i efterskott när det arbete som avses med bidraget
är färdigt.

7 § Sedan arbetet har utförts skall det avsynas av den som
riksantikvarieämbetet och statens historiska museer utser.

Om det vid synen visar sig att någon åtgärd har vidtagits som har
minskat det kulturhistoriska värdet skall frågan om bidraget prövas på
nytt.

8 § Beslut av riksantikvarieämbetet och statens historiska museer får
inte överklagas.

9 § Ytterligare föreskrifter för verkställigheten av denna förordning
meddelas av riksantikvarieämbetet och statens historiska museer efter
samråd med bostadsstyrelsen.