Förordning (1981:449) om minskning av vissa statsbidrag till kommunal utbildning

SFS nr
1981:449
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1981-05-27
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:1060
Upphävd
1991-07-01

Inledande föreskrifter

1 § De statsbidrag som anges i denna förordning och som lämnas till
kommuner, landstingskommuner och kommunalförbund skall minskas med viss
procent av det belopp som annars skulle ha utgetts. Förordning
(1982:610).

2 § Förordningen gäller statsbidrag som avser någon av följande
utbildningar och vad därmed hör samman, nämligen grundskolan,
gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning, och som grundas på

1. förordningen (1978:345) om statsbidrag till driftkostnader för
grundskolan, m. m.,

2. bestämmelserna i 18 kap. 5–31 och 36 §§ gymnasieförordningen
(1987:743),

3. bestämmelserna i 4 a kap. 6–27 §§ vuxenutbildningsförordningen
(1985:288),

4. bestämmelserna i 23 § förordningen (1975:337) om tjänster som lärare
vid skolväsendet i kommun,

5. föreskrifter som ansluter till bestämmelser som avses i 1–4 genom
att ange viss ram för statsbidrag enligt dessa,

6. föreskrifter som avser försöksverksamhet och som med vissa mindre,
därav betingade avvikelser följer reglerna för statsbidrag enligt 1–5.
Förordning (1990:426).

2 a § Förordningen gäller även bidrag 1, 2 och 3 enligt förordningen
(1982:608) om statsbidrag till lokal skolutveckling m. m. Förordning
(1987:735).

2 b § Statsbidrag som lämnas till landstingskommuner eller till
kommunalförbund i vilka en landstingskommun ingår och som avser eller i
fråga om beräkningsgrunden kan hänföras till utbildning inom vårdområdet
skall minskas med 20 procent av det belopp som annars skulle ha utgetts.

Andra statsbidrag skall minskas med två procent av det belopp som annars
skulle ha utgetts. Förordning (1982:610).

2 c § Med kommun avses i 3 och 7 §§ även landstingskommun och
kommunalförbund. Förordning (1982:610).

Förfarandet

3 § När en kommun rekvirerar statsbidrag som omfattas av denna
förordning skall kommunen ange oförminskade belopp.

4 § Den myndighet hos vilken statsbidraget rekvireras fastställer dävid
minskningen av statsbidraget.

Om det återstående beloppet slutar på örestal, får avrundning ske till
närmast högre hela krontal.

5 § När förskott skall betalas ut och annars när rekvisitionsför
farandet inte tillämpas fastställs minskningen av den myndighet som
beslutar om förskottet eller bidraget.

Vad som föreskrivs om avrundning av förskott i 49 § förordningen
(1978:345) om statsbidrag till driftkostnader för grundskolan, m. m. och
7 § förordningen (1982:608) om statsbidrag till lokal skolutveckling m.
m. skall anses avse det belopp som återstår efter minskningen. I övrigt
får belopp som återstår efter minskning i fall som avses i första
stycket avrundas till närmast högre hela krontal. Förordning (1982:610).

6 § Om regeringen efter överklagande bestämmer ett bidrag till högre
belopp än det som legat till grund för minskning enligt 4 eller 5 §,
förordnar regeringen om minskning av det tillkommande beloppet.
Motsvarande gäller för annan myndighet som prövar besvär.

Övriga föreskrifter

7 § Utöver utbetalningsbeskeden behöver underrättelser inte lämnas till
kommunerna om minskning av statsbidrag med stöd av denna förordning.

8 § Vid tillämpning av föreskrifter om rätt för myndighet att hålla inne
viss del av statsbidrag, när kommunen åsidosätter sina åligganden, skall
det belopp som får hållas inne beräknas med hänsyn till denna
förordnings bestämmelser om minskning av statsbidrag.

9 § Skolöverstyrelsen meddelar de närmare föreskrifter som behövs för
verkställigheten av denna förordning såvitt gäller statsbidrag som
beslutas av skolöverstyrelsen eller länsskolnämnderna.

Övergångsbestämmelser

1988:812

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1988. Äldre bestämmelser
gäller fortfarande i fråga om statsbidrag som avser tid före
ikraftträdandet.

1990:426

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1990. Äldre bestämmelser
gäller fortfarande i fråga om statsbidrag som avser tid före
ikraftträdandet.