Förordning (1981:471) om tidsbegränsad ändring av vissa bestämmelser om bostadslån

SFS nr
1981:471
Departement/myndighet
Bostadsdepartementet
Utfärdad
1981-06-04
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:1925
Upphävd
1992-01-01

1 § Denna förordning gäller i ärenden om bostadslån för nybyggnad, i
vilka ansökan om lån ges in till förmedlingsorganet före den 1 mars
1983 och byggnadsarbetena påbörjas före den 1 oktober samma år, om
följande förutsättningar i övrigt är uppfyllda, nämligen

1. i fråga om nybyggnad av flerfamiljshus eller sådana småhus som inte
skall bebos av låntagaren, att preliminärt beslut om lån meddelas
under tiden den 23 april 1981 – den 30 juni 1983,

2. i fråga om gruppbygge av småhus som är avsedda att säljas till dem
som skall bebo husen, att preliminärt beslut om lån meddelas under
tiden den 10 mars 1982 – den 30 juni 1983,

3. i fråga om nybyggnad av småhus som skall bebos av lånesökanden, att
beslut om lån meddelas under tiden den 10 mars 1982 – den 30 juni
1983. Förordning (1982:425).

2 § I de fall som anges i 1 § 1 och 2 skall bestämmelserna i 13 §
första stycket och 14 § andra stycket bostadsfinansieringsförordningen
(1974:946) om prövning av upphandlingens eller produktionsformens
lämplighet inte tillämpas. Förordning (1982:425).

3 § Under de förutsättningar som föreskrivs i andra och tredje
styckena får låneunderlaget i de fall som anges i 1 § bestämmas till
högre belopp än som beräknas enligt 2-11 a §§ förordningen (1978:384)
om beräkning av låneunderlag och pantvärde för bostadslån.

I fall som anges i 1 § 1 och 2 gäller följande:

1. Om byggnadsarbetena har upphandlats efter förhandling, får
låneunderlaget bestämmas till ett belopp som motsvarar kostnaderna
enligt det antagna anbudet med skäligt tillägg för sådana kostnader
som inte omfattas av anbudet.

2. Om byggnadsarbetena skall utföras av ägaren till marken eller av
tomträttshavaren (egenregibygge), får låneunderlaget motsvara den i
ärendet uppgivna kostnaden.

I de fall som anges i 1 § 3 gäller första stycket, om det för
gruppbyggda småhus, för vilka byggnadsarbetena har upphandlats enligt
11 § bostadsfinansieringsförordningen (1974:946), finns en
produktionskostnadsnivå etablerad inom länet som är högre än det
låneunderlag som kan godtas enligt förordningen om beräkning av
låneunderlag och pantvärde för bostadslån. I sådana fall får
låneunderlaget bestämmas med
ledning av denna kostnadsnivå. Förordning (1982:425).

4 § Om låneunderlaget beräknas enligt 3 § skall vad som anges om
pantvärde i 15 § första stycket 3 bostadsfinansieringsförordningen
(1974:946) i stället avse summan av de belopp som beräknas enligt 2-
11 a samt 12 och 21 §§ förordningen (1978:384) om beräkning av
låneunderlag och pantvärde för bostadslån.

5 § Föreskrifter för tillämpningen av denna förordning meddelas
av bostadsstyrelsen.