Lag (1981:485) om förbud mot spridning av filmer och videogram med våldsinslag

SFS nr
1981:485
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L5
Utfärdad
1981-06-11
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:838
Upphävd
1989-01-01

1 § Filmer och videogram med skildringar av sexuellt våld eller tvång
eller närgångna eller utdragna skildringar av grovt våld mot människor
eller djur får inte i yrkesmässig verksamhet eller annars i
förvärvssyfte spridas genom saluhållning eller annat tillhandahållande
eller genom visning, om inte spridandet är försvarligt med hänsyn till
framställningens syfte och sammanhang samt omständigheterna i övrigt.
Lag (1985:989).

2 § Filmer och videogram med ingående skildringar av verklighetstrogen
karaktär som återger våld eller hot om våld mot människor eller djur
får inte i yrkesmässig verksamhet eller annars i förvärvssyfte lämnas
ut till barn under femton år eller spelas upp vid särskilt anordnad
visning, när något sådant barn är närvarande.

3 § Förbudet enligt 1 § avser inte filmer och videogram som statens
biografbyrå har godkänt för visning vid prövning enligt 3 § 1 mom.
förordningen (1959:348) med särskilda bestämmelser om
biografföreställningar m. m. Förbudet gäller inte heller filmer och
videogram med samma innehåll som ett exemplar som har godkänts av
statens biografbyrå.

Förbudet enligt 2 § avser inte filmer och videogram som statens
biografbyrå har godkänt för visning för någon åldersgrupp av barn
under femton år vid prövning enligt nyssnämnda förordning. Förbudet
gäller inte heller filmer och videogram med samma innehåll som ett
exemplar som har godkänts av statens biografbyrå. Lag (1985:989).

4 § Denna lag gäller inte

1. offentliga förevisningar av biograffilm eller videogram som
omfattas av kravet på förhandsgranskning i förordningen (1959:348) med
särskilda bestämmelser om biografföreställningar m. m.,

2. sändningar av televisionsprogram som sker med stöd av tillstånd
enligt 5 § första eller andra stycket radiolagen (1966:755), med stöd
av 5 a § första stycket radiolagen eller med stöd av tillstånd enligt
lagen (1985:677) om lokala kabelsändningar. Lag (1986:1213).

5 § Bryter någon uppsåtligen eller av oaktsamhet som inte är ringa mot
1 eller 2 §, skall han dömas till böter eller fängelse i högst sex
månader.

Den som sprider en film eller ett videogram, som har försetts med
intyg om att ett exemplar med samma innehåll har godkänts av statens
biografbyrå, skall inte dömas till ansvar för brott mot 1 §. Har i
intyget angetts att byrån godkänt filmen eller videogrammet för
visning för någon åldersgrupp av barn under femton år, skall han inte
heller dömas till ansvar för brott mot 2 §. Vad som har sagts nu
gäller dock inte, om intyget var oriktigt och han insett eller bort
inse detta.

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet lämnar oriktiga uppgifter i
ett sådant intyg som avses i andra stycket skall dömas till böter
eller fängelse i högst sex månader, om inte gärningen är belagd med
straff i brottsbalken. Lag (1985:989).

5 a § Allmänt åtal för brott som avses i 5 § får väckas endast efter
medgivande av statens biografbyrå. Lag (1985:989).

6 § Exemplar av videogram eller film som har varit föremål för
brott enligt denna lag eller värdet därav samt utbytet av sådant
brott skall förklaras förverkade, om det inte är uppenbart
obilligt.

Övergångsbestämmelser

1981:485

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1981.

1986:18

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986. Äldre bestämmelser gäller
dock fortfarande i fråga om sändningar med stöd av lagen (1978:479) om
försöksverksamhet med närradio.

1988:838

Enligt riksdagens beslut föreskrivs att lagen (1981:485) om förbud mot
spridning av filmer och videogram med våldsinslag skall upphöra att
gälla vid utgången av år 1988. Lagen tillämpas dock fortfarande i fråga
om gärningar begångna före nämnda tidpunkt.