Förordning (1981:499) med instruktion för sprängämnesinspektionen

SFS nr
1981:499
Departement/myndighet
Industridepartementet
Utfärdad
1981-06-04
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:369
Upphävd
1988-07-01

Inledande bestämmelser

1 § Allmänna verksstadgan (1965:600) skall tillämpas på
sprängämnesinspektionen.

Uppgifter m.m.

2 § Inspektionen är central förvaltningsmyndighet för ärenden som rör
explosiva eller brandfarliga varor.

3 § Det åligger inspektionen särskilt att meddela föreskrifter och
anvisningar om explosiva och brandfarliga varor samt att utöva tillsyn
och handlägga därmed sammanhängande ärenden.

4 § Inspektionen skall fastställa en taxa för de avgifter som skall tas
ut enligt förordningen (1949:341) om explosiva varor och förordningen
(1961:568) om brandfarliga varor samt meddela de närmare bestämmelser
som behövs för avgiftsfinansieringen. Förordning (1983:268).

Organisation

5 § Inspektionen leds av en styrelse. Ledamöterna av denna är
sprängämnesinspektören och högst åtta andra ledamöter. Bland ledamöterna
är en styrelsens ordförande och en vice ordförande.

För ledamöterna finns ersättare till det antal regeringen bestämmer.
Förordning (1982:575).

6 § Chef för inspektionen är sprängämnesinspektören.

7 § Inom inspektionen finns fyra enheter, nämligen en enhet för
föreskrifter m.m. och tre enheter för tillsyn, varav en militär och
två civila.

Varje enhet förestås av en enhetschef. En av enhetscheferna är
sprängämnesinspektörens ställföreträdare.

Hos inspektionen finns i övrigt personal enligt särskilda föreskrifter
eller andra beslut som regeringen meddelar samt annan personal i mån av
behov och tillgång på medel. Förordning (1986:155).

Ärendens handläggning

8 § Av styrelsen avgörs:

1. författningsfrågor,

2. viktigare frågor om myndighetens organisation och arbetsformer,

3. anslagsfrågor, taxefrågor och andra frågor av större ekonomisk
betydelse,

4. frågor om tillsättning av tjänster som enhetschef,

5. frågor om skiljande från annan anställning än provanställning eller
frågor om skiljande från uppdrag eller om disciplinansvar, åtalsanmälan,
avstängning eller läkarundersökning,

6. andra frågor som sprängämnesinspektören hänskjuter till styrelsen.
Förordning (1986:155).

9 § Styrelsen är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden,
sprängämnesinspektören och minst tre andra ledamöter är närvarande. När
ett ärende av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter
närvara. Förordning (1986:819).

10 § Ärenden som inte skall avgöras av styrelsen avgörs av
sprängämnesinspektören ensam. I den mån sådana ärenden inte är av det
slag att de behöver prövas av sprängämnesinspektören får de avgöras av
annan tjänsteman i den omfattning som framgår av arbetsordningen eller
av särskilda beslut.

11 § När sprängämnesinspektören är förhindrad att utöva sin tjänst,
utövas den av hans ställföreträdare. Denne inträder efter beslut av
sprängämnesinspektören även i övrigt i hans ställe vid behandlingen av
vissa ärenden eller grupper av ärenden.

När både sprängämnesinspektören och hans ställföreträdare har förhinder,
utövas sprängämnesinspektörens tjänst av den enhetschef som
sprängämnesinspektören bestämmer.

I den ordinarie sprängämnesinspektörens frånvaro får dock inte fattas
sådana beslut av större vikt som kan anstå utan olägenhet. Utan hans
medgivande får inte sådana åtgärder vidtas som är oförenliga med
föreskrifter som styrelsen meddelat eller grunder som den tillämpar.
Förordning (1986:155).

12 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller genom
särskilda beslut får dock medges att ärenden som handläggs enligt 10 §
andra meningen avgörs utan föredragning.

Föredragningen av ett ärende ankommer på chefen för den enhet dit
ärendet hör eller på en särskilt förordnad föredragande.
Sprängämnesinspektören får överta beredningen och föredragningen av
ärenden som skall avgöras av styrelsen.

En enhetschef har rätt att närvara när ett ärende som hör till hans
enhet föredras av någon annan. Förordning (1986:155).

13 § Av förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i statlig
tjänst m.m. följer att myndighetens befogenhet att besluta kan vara
begränsad i vissa hänseenden.

14 § har upphävts genom förordning (1986:819).

15 § Sprängämnesinspektören får utan föredragning meddela beslut som
inte utan olägenhet kan uppskjutas till dess en föredragande kan
inställa sig.

16 § I arbetsordningen eller genom särskilda beslut skall bestämmas vem
som får infordra förklaring, upplysning eller yttrande i ärenden hos
myndigheten.

Tjänstetillsättning m.m.

17 § Sprängämnesinspektören förordnas av regeringen.

Övriga tjänster tillsätts och annan personal antas av
sprängämnesinspektionen.

Förordnande att vara sprängämnesinspektörens ställföreträdare meddelas
av regeringen för högst tre år efter anmälan av styrelsen. Förordning
(1986:155).

18 § Andra styrelseledamöter än sprängämnesinspektören förordnas av
regeringen för högst tre år.

Förordnande att vara styrelsens ordförande meddelas av regeringen för
högst tre år.

Styrelsen utser vice ordförande.