Förordning (1981:500) med instruktion för nämnden för hemslöjdsfrågor

SFS nr
1981:500
Departement/myndighet
Industridepartementet
Utfärdad
1981-06-04
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:315
Upphävd
1988-07-01

1 § Nämnden för hemslöjdsfrågor skall ta initiativ till, planera,
samordna och göra insatser för att främja hemslöjd i den mån sådana
uppgifter inte ankommer på annan statlig myndighet.

2 § Det åligger nämnden särskilt att inom sitt verksamhetsområde fördela
statligt stöd till hemslöjdsfrämjande verksamhet.

Organisation

3 § Nämnden består av högst nio ledamöter. Bland ledamöterna är en
ordförande och en vice ordförande.

För ledamöterna finns ersättare till det antal som regeringen bestämmer.
Förordning (1982:864).

4 § I mån av behov och tillgång på medel får nämnden anlita utomstående
för särskilda uppdrag.

Ärendenas handläggning

5 § Nämnden är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och
minst fyra andra ledamöter är närvarande. När ett ärende av större vikt
handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter närvara. Förordning
(1986:820).

6 § I den mån ärenden inte är av det slag att de behöver avgöras av
nämnden får de avgöras av ordföranden i den omfattning som framgår av
arbetsordningen eller av särskilda beslut.

7 § Om ett ärende är så brådskande att nämnden inte hinner sammanträda
för att behandla det, avgörs ärendet genom meddelanden mellan
ordföranden eller vice ordföranden och minst fyra andra ledamöter. Kan
ärendet inte lämpligen avgöras på detta sätt, får ordföranden besluta
ensam. Beslut, som fattas enligt denna paragraf, skall anmälas vid nästa
sammanträde med nämnden.

8 § Ärendena avgörs efter föredragning.

Föredragningen av ett ärende ankommer på förste hemslöjdskonsulenten
eller på en särskilt förordnad föredragande. Förordning (1984:341).

9 § har upphävts genom förordning (1986:820).

10 § I arbetsordningen eller genom särskilda beslut skall bestämmas vem
som får infordra förklaring, upplysning eller yttrande i ärenden hos
nämnden.

Tjänstetillsättning m.m.

11 § Tjänsten som förste hemslöjdskonsulent samt övriga tjänster
tillsätts av nämnden. Förordning (1984:341).

12 § Ledamöterna samt ersättare för ledamöterna förordnas av regeringen
för högst tre år.

Förordnande att vara nämndens ordförande meddelas av regeringen för
högst tre år.

Nämnden utser vice ordförande.

13 § Ärenden om stöd till hemslöjdsfrämjande verksamhet får inte
överklagas.