Förordning (1981:503) om statsbidrag till ferieverksamhet inom ungdomsorganisationer

SFS nr
1981:503
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1981-05-27
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:604
Upphävd
1987-07-01

1 § Statsbidrag kan enligt denna förordning i mån av tillgång på medel
utgå till ungdomsorganisationer som bedriver ferieverksamhet för barn
och ungdomar.

2 § Statsbidrag kan utgå till ferieverksamhet under sommarferier,
sportlov, ferier i samband med de stora helgerna och andra längre
ledigheter under terminerna. Verksamheten skall i första hand avse barn
i åldern 7-12 år, men får även omfatta ungdomar på grundskolans
högstadium. Den bör stå öppen för alla barn utan krav på medlemskap i
någon organisation.

3 § Statsbidrag kan utgå för personal- och materialkostnader, kost och
logi, kostnader för planering och utvärdering av verksamheten,
informationsinsatser och extra resor. Bidrag kan även utgå för kostnader
för utbildning och fortbildning.

4 § Frågor om statsbidrag prövas av statens ungdomsråd. Innan
ungdomsrådet meddelar beslut med anledning av ansökan om bidrag, bör
samråd ske med socialstyrelsen.

5 § Statens ungdomsråds beslut enligt denna förordning får inte
överklagas.

6 § Närmare föreskrifter för tillämpningen av denna förordning meddelas
av statens ungdomsråd.