Förordning (1981:504) med instruktion för statens musiksamlingar

SFS nr
1981:504
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1981-05-27
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:1184
Upphävd
1989-01-01

Inledande bestämmelser

1 § Statens musiksamlingar omfattar institutionerna musikbiblioteket
och musikmuseet, en enhet för dokumentation samt ett gemensamt kansli.

2 § Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 3 § 1,
tillämpas på statens musiksamlingar.

Med chefen förstås vid tillämpning av verksstadgan styrelsens
ordförande. Bestämmelserna i 6 § andra stycket, 7 § och 15 § första
stycket skall dock gälla även cheferna för institutionerna och
enheten. Förordning (1984:459).

Uppgifter

Allmänna föreskrifter

3 § Statens musiksamlingar är en central myndighet på musikens område
och skall främja musiken, musikintresset och musikvetenskapen.

4 § Det åligger statens musiksamlingar särskilt att

1. vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och genom nyförvärv berika
de samlingar och det dokumentationsmaterial som har anförtrotts
myndigheten,

2. hålla ett urval av samlingarna och dokumentationsmaterialet
tillgängligt för allmänheten samt

3. på begäran lämna myndigheter och enskilda de upplysningar och råd
som myndigheten har möjlighet till.

Fördelning inom myndigheten av uppgifterna

5 § Musikbiblioteket skall fullgöra de uppgifter inom myndigheten som
särskilt rör musikalier, musiklitteratur samt annat som hör till
biblioteksverksamheten. Biblioteket skall ställa samlingarna till
förfogande för forskning och undervisning på musikens område samt i
den mån det är möjligt betjäna såväl enskilda som sammanslutningar och
institutioner i deras studium och utövande av musik. Biblioteket skall
i sin verksamhet i första hand främja den svenska tonkonsten.

6 § Musikmuseet skall fullgöra de uppgifter inom myndigheten som
särskilt rör musikinstrument, musikalisk uppförandepraxis samt folklig
musikkultur. Museet skall bedriva sin verksamhet genom utställningar,
konserter och musikpedagogiska program, forskning, arkivvård och
dokumentation samt utgivande av publikationer.

7 § Enheten för dokumentation skall fullgöra de uppgifter inom
myndigheten som rör dokumentations- och informationsverksamhet
avseende svensk musik och svenskt musikliv. Enheten skall därvid bland
annat inventera och katalogisera material om svensk musikhistoria,
tillse att svåråtkomligt eller unikt material bevaras, ge ut
publikationer samt bedriva forskning.

Organisation

8 § Statens musiksamlingar leds av en styrelse som består av en
ordförande och högst sju andra ledamöter. Styrelsen utser bland
ledamöterna en vice ordförande. Förordning (1983:56).

9 § Institutionerna och enheten förestås av var sin chef, som har den
omedelbara ledningen av verksamheten vid institutionen eller enheten
och som är ansvarig inför styrelsen för skötseln av denna.

10 § Hos statens musiksamlingar finns i övrigt personal enligt
särskilda föreskrifter eller andra beslut som regeringen meddelar samt
annan personal i mån av behov och tillgång på medel.

I mån av behov och tillgång på medel får myndigheten anlita
utomstående för särskilda uppdrag.

11 § Inom statens musiksamlingar finns de rådgivande och samordnande
organ som styrelsen bestämmer.

Ärendenas handläggning

12 § Av styrelsen avgörs

1. viktigare författningsfrågor,

2. viktigare frågor om myndighetens organisation och arbetsformer,

3. anslagsfrågor och andra frågor av större ekonomisk betydelse,

4. frågor om tillsättning av tjänster,

5. frågor om skiljande från tjänst eller uppdrag eller om
disciplinansvar, åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning,

6. principiella frågor om konservering, utlåning eller deposition av
föremål som ingår i samlingarna eller dokumentationsmaterialet,

7. annat ärende än sådant som avses i 1-6, om ärendet berör mer än en
institution eller mer än enheten eller kansliet, samt

8. andra frågor som ordföranden eller chefen för en institution eller
enheten hänskjuter till styrelsen.

13 § Styrelsen är beslutför när fyra ledamöter, bland dem
ordföranden eller vice ordföranden, är närvarande. När ett
ärende av större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga
ledamöter närvara. Förordning (1986:934).

14 § Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner
sammanträda för att behandla det, avgörs ärendet genom meddelanden
mellan minst fyra ledamöter, bland dem ordföranden eller vice
ordföranden. Kan ärendet inte lämpligen avgöras på detta sätt får
ordföranden eller vice ordföranden besluta ensam i närvaro av den
föredragande till vars uppgifter ärendet hör. Beslut som fattas enligt
denna paragraf skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen.

15 § Styrelsen får överlämna åt ordföranden att avgöra ärende eller
grupp av ärenden som avses i 12 § 4 eller 7 och som inte är av sådan
beskaffenhet att prövningen bör ankomma på styrelsen.

I beslut om överlämnande enligt första stycket får ordföranden medges
rätt att överlämna åt annan tjänsteman att avgöra visst ärende eller
viss grupp av ärenden.

16 § Ärenden som inte skall avgöras av styrelsen och som hör till en
enda institution eller till enbart enheten avgörs av chefen för
institutionen eller enheten.

17 § Ärenden eller grupper av ärenden som inte är sådana att de
behöver prövas av ordföranden eller chefen för en institution eller
enheten får avgöras av annan tjänsteman i den omfattning som framgår
av arbetsordningen eller särskilda beslut.

18 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller genom
särskilda beslut får medges att ärenden som handläggs enligt 17 §
avgörs utan föredragning.

19 § Ärenden som skall avgöras av styrelsen föredras av institutions-
eller enhetschefen eller av en särskilt förordnad föredragande.

Ordföranden får överta beredningen och föredragningen av ärenden som
skall avgöras av styrelsen.

20 § Föredragningen av ärenden som inte skall avgöras av styrelsen
ankommer på en särskilt förordnad föredragande.

Chefen för en institution eller enheten har rätt att närvara när ett
ärende som hör till hans institution eller enhet föredras av annan.

21 § har upphävts genom förordning (1986:934).

22 § Chefen för en institution eller enheten får utan föredragning
meddela beslut i ett ärende som ankommer på honom, om beslutet inte
utan olägenhet kan uppskjutas till dess en föredragande kan inställa
sig.

23 § I arbetsordningen eller genom särskilda beslut skall bestämmas
vem som får infordra förklaring, upplysning eller yttrande i ärenden
hos myndigheten.

Tjänstetillsättning m.m.

24 § Ordföranden och övriga ledamöter i styrelsen förordnas av rege
ringen för högst tre år. Förordnande kan förlängas högst en gång om
inte särskilda skäl föranleder ytterligare förlängning.

Tjänsten som chef för en institution tillsätts av regeringen efter
anmälan av styrelsens ordförande. Övriga tjänster tillsätts och annan
personal antas av myndigheten.

29 § Besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:
601) lämnas av styrelsen i fråga om innehavarare av tjänst som chef
för institution.