Förordning (1981:512) om radiotidningar

SFS nr
1981:512
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
1981-06-04
Författningen har upphävts genom
SFS 1997:1210
Upphävd
1998-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1994:248

1 § I denna förordning förstås med radiotidning detsamma som i lagen
(1981:508) om radiotidningar. Förordning (1983:499).

2 § har upphävts genom förordning (1991:2033).

3 § Ansökan om tillstånd skall innehålla uppgifter om

1. tidpunkt för sändningen,

2. placeringen, frekvensen och effekten hos sändaren. Förordning
(1991:2033).

4 § Innan Taltidningsnämnden tar ställning i ett
tillståndsärende, skall den begära in yttrande från den som har
tillstånd att använda sändaren och från den som har tillstånd att
sända radioprogram i rundradiosändning och som annars utnyttjar
sändaren. Yttrande skall också begäras in från Presstödsnämnden.

Om det i ett ärende inte kan nås enighet mellan
Taltidningsnämnden och någon som skall avge yttrande enligt
första stycket första meningen, skall nämnden, med eget yttrande,
överlämna ärendet till regeringens prövning. Förordning (1994:248).

5 § har upphävts genom förordning (1991:2033).

6 § har upphävts genom förordning (1991:2033).