Förordning (1981:516) om studiedokumentation och statistik rörande högskolestuderande

SFS nr
1981:516
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1981-06-04
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:1153
Upphävd
1993-12-01

Allmän bestämmelse

1 § I denna förordning meddelas dels bestämmelser om insamling och
registrering av uppgifter rörande studerande i grundläggande
högskoleutbildning och studerande i forskarutbildning, dels vissa
bestämmelser om statistik rörande sådana studerande. Förordning
(1986:84).

Lokala register

2 § Vid varje högskoleenhet med grundläggande högskoleutbildning skall
det enligt bestämmelserna i denna förordning föras ett register (lokalt
register) med uppgifter om de studerande och deras studieresultat.
Ändamålet med registren är att högskoleenheterna skall ha tillgång till
sådana uppgifter som de behöver för att fullgöra sina administrativa
åligganden enligt högskoleförordningen (1977:263), däri inbegripet
uppföljning och planering av verksamheten.

Lokalt register får föras med hjälp av automatisk databehandling.

Bestämmelserna om lokalt register skall även tillämpas på kommunal
högskoleutbildning, varvid vad som sägs om högskoleenhet skall gälla
kommun eller landstingskommun som anordnar sådan utbildning.
Förordning (1987:111).

3 § Lokala register skall i tillämpliga delar omfatta uppgifter av
följande slag om samtliga studerande i grundläggande högskoleutbildning:

1. identitetsuppgifter,

2. grunderna för allmän behörighet,

3. beslut om antagning till linje eller fristående kurs,

4. registrering för undervisning eller prov, på viss linje eller kurs,
för varje termin,

5. beträffande studier på fristående kurs

a) kursens ämnesgrupp och yrkesinriktning,

b) nivån på kursen genom angivande av kraven på förkunskaper,

c) om studierna bedrivs i annan studietakt än heltid,

d) den form i vilken kursen distribueras samt

e) om kursen är lokaliserad till en annan ort än högskoleorten,

6. resultat av prov och övriga poängsatta kursmoment samt
deltagande i andra obligatoriska kursmoment,

7. resultat på hela kurser och andra hela utbildningsmoment,

8. utbildningsbevis avseende slutförd utbildning på en linje samt

9. utbildningsbevis med examensbenämning avseende fristående kurser.
Förordning (1988:503).

4 § Lokala register skall föras på sådant sätt att de kan användas för
lokal statistikproduktion.

Lokala register skall också föras på sådant sätt att de lämpar sig som
underLAG FÖR FRAMSTÄLLNING AV DET REGISTER SOM AVSES I 6 §. Förordning
(1987:111).

5 § har upphävts genom förordning (1992:721).

Centrala högskoleregistret

6 § Statistiska centralbyrån skall producera statistik om grundläggande
högskoleutbildning och forskarutbildning. Statistiken skall utformas med
hänsyn till de behov som föreligger vid planering och uppföljning av
utbildningen.

För detta ändamål skall statistiska centralbyrån föra ett personregister
över grundläggande högskoleutbildning och forskarutbildning (centrala
högskoleregistret). Registret skall föras med hjälp av automatisk
databehandling. Förordning (1987:111).

7 § Vad gäller grundläggande högskoleutbildning skall centrala
högskoleregistret i tillämpliga delar omfatta uppgifter av följande slag
om samtliga studerande i grundläggande högskoleutbildning:

1. identitetsuppgifter,

2. grunderna för allmän behörighet,

3. genomgången linje i gymnasieskolan eller motsvarande utbildning,

4. registrering för undervisning på viss linje eller kurs för varje
termin,

5. beträffande studier på fristående kurs

a) kursens ämnesgrupp och yrkesinriktning,

b) nivån på kursen genom angivande av kraven på förkunskaper,

c) om studierna bedrivs i annan studietakt än heltid,

d) den form i vilken kursen distribueras samt

e) om kursen är lokaliserad till en annan ort än högskoleorten,

6. om en studerande vid en högskoleenhet eller — där detta särskilt
framgår — vid flera högskoleenheter på ett tillfredsställande sätt har
genomgått kurser och andra utbildningsmoment om sammanlagt

a) minst 60 poäng på olika nivåer inom samma ämnesgrupp eller

b) minst det antal poäng som fordras enligt en utbildningslinje eller,
vad gäller fristående kurser, som ger rätt till utbildningsbevis med
examensbenämning, 7. utbildningsbevis avseende slutförd utbildning på en
linje samt

8. utbildningsbevis med examensbenämning avseende fristående kurser.
Förordning (1988:503).

8 § Vad gäller forskarutbildning skall centrala högskoleregistret
omfatta de uppgifter som enligt 9 § skall rapporteras till statistiska
centralbyrån. Förordning (1987:111).

8 a § har upphävts genom förordning (1987:111).

9 § Högskoleenheter med forskarutbildning skall årligen till statistiska
centralbyrån rapportera uppgifter om samtliga studerande i
forskarutbildning. Rapporteringen skall avse hösttermin respektive
vårtermin och omfatta följande uppgifter:

1. identitetsuppgifter,

2. år och termin för registrering som studerande,

3. ämne och fakultet eller motsvarande,

4. typ av forskarutbildning,

5. aktivitetsgrad och

6. studiefinansiering.

Första gången en studerande tas upp i rapporteringen skall det även
anges

7. tidigare högskoleutbildning,

8. annat medborgarskap än svenskt samt

9. år och termin för antagning till forskarutbildning.

För studerande som avlagt examen eller fått utbildningsbevis med
examensbenämning för en etapp i forskarutbildningen skall det även anges

10. avlagt examen eller utfärdat utbildningsbevis för etapp med
examensbenämning samt

11. år och termin för examen eller utfärdande av utbildningsbevis .
Förordning (1987:111).

9 a § har upphävts genom förordning (1987:111).

10 § Statistiska centralbyrån får efter samråd med Verket för
högskoleservice me ddela närmare föreskrifter om högskoleenheternas
uppgiftsrapportering till registret. Lag (1992:721).

Övergångsbestämmelser

1992:721

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1992.

Intill dess regeringen föreskriver något annat skall Universitets- och
högskoleä mbetets föreskrifter (UHÄ-FS 1988:52) om uppgifterna i lokala
register för studiedokumentation fortsätta att tillämpas.