Förordning (1981:519) om statsbidrag till kulturverksamhet i studieförbunden m.m.

SFS nr
1981:519
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1981-06-04
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:977
Upphävd
1991-07-01

1 § I denna förordning meddelas föreskrifter om statsbidrag till
kulturverksamhet som anordnas av studieförbund, föreläsningsföreningar
och andra ideella föreningar.

Statsbidrag får utgå såväl till kostnader för anordnandet av en
kulturverksamhet som till kostnader i samband med förberedandet av
denna verksamhet. Kulturverksamheten skall anordnas i Sverige.

Statsbidrag får dock inte utgå till sådan verksamhet till vilken
statsbidrag utgår i annan ordning. Bidrag får inte heller utgå till
verksamhet som har kommersiell anknytning. Vidare får bidrag inte utgå
om verksamheten innefattar ändamål som inte har direkt samband med
kulturverksamheten.

2 § Statsbidrag utgår för ett redovisningsår i sänder. Varje
redovisningsår avser tiden den 1 juli – den 30 juni nästa år.

3 § Kulturverksamhet till vilken statsbidrag utgår skall stå under
tillsyn av statens kulturråd.

4 § Ett studieförbund kan få statsbidrag till kulturverksamhet, om
förbundet har rätt till statsbidrag enligt förordningen (1981:518) om
statsbidrag till studiecirklar m.m.

För att statsbidrag skall få utgå till ett studieförbund gäller
dessutom följande. Kulturverksamheten skall bedrivas i en anda av
tolerans och respekt för oliktänkande och på ett sådant sätt att
självständigt tänkande och ställningstagande främjas. Verksamheten
skall kunna ge deltagarna någon form av personlig utveckling utöver
vad en gruppsamvaro ger och får inte enbart avse tillverkning av
föremål.

5 § Kulturrådet skall fördela de medel, som är tillgängliga för bidrag
till studieförbunden för ett redovisningsår, mellan studieförbunden
med hänsyn till de kostnader som varje förbund har haft för
kulturverksamhet under de tre närmast föregående redovisningsåren.

6 § Föreläsningsföreningar och andra ideella föreningar kan få
statsbidrag till kulturverksamhet som avser föreläsning, sång, musik,
dans, dramatisk framställning, filmvisning eller
utställningsverksamhet.

Frågor om sådant statsbidrag skall prövas av länsbildningsförbundet
för det område inom vilket kulturverksamheten anordnas.

Folkbildningsförbundet skall fördela de medel som är tillgängliga för
ett redovisningsår för sådana statsbidrag mellan
länsbildningsförbunden.

7 § Statsbidrag kan utgå till kostnader för

1. ersättningar till föreläsare, kulturarbetare och teknisk personal,

2. resekostnadsersättningar och traktamenten samt ersättning för
förlorad arbetsförtjänst till andra medverkande,

3. material och transporter av material,

4. hyra av utställningar, instrument och film samt tekniska och
audiovisuella hjälpmedel,

5. rätt att använda upphovsrättsligt skyddade verk,

6. utställningsersättningar.

Till ett studieförbund kan bidrag också utgå till kostnader för
ersättningar till ledare i kulturverksamhet.

Kostnaderna skall ha ett direkt samband med kulturverksamheten. Fasta
kostnader för organisation och administration eller för utbildning av
anordnare och andra funktionärer får inte inräknas.

8 § Statsbidraget får motsvara högst 75 procent av kostnaderna.

Om verksamheten genomförs inom någon av de kommuner, som ingår i
stödområdena A, B och C enligt bestämmelserna om regionalpolitiskt
stöd, får bidrag dock beräknas med det belopp som motsvarar hela
kostnaden. Detsamma gäller om verksamheten riktar sig till
handikappade eller invandrare. Förordning (1982:744).

8 a § Kulturrådet skall fördela de medel, som är tillgängliga för
bidrag till studieförbunden för ett redovisningsår, mellan
studieförbunden med hänsyn till de kostnader som varje förbund har hat
för kulturverksamhet under de tre närmast föregående
redovisningsåren.

Vid fördelningen skall hänsyn tas till 100 procent av kostnaderna för
verksamhet som avses i 8 § andra stycket. För annan verksamhet skall
hänsyn tas till 75 procent av kostnaderna. Förordning (1983:410).

9 § Statsbidrag betalas ut av kulturrådet.

10 § Ett studieförbund har rätt att få förskott på de bidrag som utgår
enligt denna förordning. Förskottet får inte överstiga det sammanlagda
belopp som förbundet kan antas få i sådana bidrag för
redovisningsåret.

Av det belopp ett studieförbund kan få i förskott för ett
redovisningsår får högst 25, 50 respektive 75 procent betalas ut före
den 1 oktober, den 1 januari respektive den 1 april. Förordning
(1984:570).

11 § Den som har uppburit statsbidrag är skyldig att lämna de
redovisningshandlingar och den verksamhetsberättelse som kulturrådet
bestämmer.

12 § Beslut enligt denna förordning av kulturrådet,
Folkbildningsförbundet eller länsbildningsförbund får inte överklagas.

13 § Kulturrådet meddelar närmare föreskrifter för verkställigheten av
denna förordning.