Förordning (1981:530) om statsverkets checkräkning i riksbanken

SFS nr
1981:530
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1981-06-04
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:14
Upphävd
1994-03-01

Regeringen föreskriver följande.

1 § Statsverkets checkräkning förs vid riksbankens huvudkontor. På
statsverkets sida företräds och kontrolleras statsverkets checkräkning
av riksrevisionsverket.

2 § Insättningar på statsverkets checkräkning för en myndighets
räkning sker genom inbetalning eller girering till postgirokonto som
är anslutet till checkräkningen. Undantagsvis kan vid riksbankskontor
insättning ske direkt på checkräkningen.

Uttag från statsverkets checkräkning sker från postgirokonto som är
anslutet till checkräkningen. Uttag kan även ske direkt genom check på
statsverkets checkräkning.

Rätt att anlita statsverkets checkräkning för direkta insättningar och
uttag tillkommer myndighet enligt riksrevisionsverkets medgivande.

3 § Närmare föreskrifter för verkställigheten av denna förordning
meddelas av riksrevisionsverket.