Förordning (1981:531) med instruktion för skogsstyrelsen och skogsvårdsstyrelserna

SFS nr
1981:531
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1981-06-11
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:855
Upphävd
1988-08-01

Inledande bestämmelser

1 § Allmänna verksstadgan (1965:600) skall tillämpas på skogsstyrelsen
och, med undantag av 2, 3, 9, 16 och 18 §§, på skogsvårdsstyrelserna.

I fråga om skogsvårdsstyrelserna förstås med chefen vid tillämpning av
5§ allmänna verksstadgan skogsvårdsstyrelsens ordförande och i övrigt
länsjägmästaren.

Myndighets befogenhet enligt 15 kap. 3 § lagen (1976:600) om offentlig
anställning utövas också i fråga om skogsvårdsstyrelserna av
skogsstyrelsen.

Befogenhet som enligt allmänna verksstadgan tillkommer myndighet
utövas också i fråga om skogsvårdsstyrelserna av skogsstyrelsen. Sådan
befogenhet får skogsstyrelsen överlämna till skogsvårdsstyrelsen eller
länsjägmästaren.

Skogsstyrelsen

Uppgifter

2 § Skogsstyrelsen är central förvaltningsmyndighet för skogsbruket
och chefsmyndighet för skogsvårdsstyrelserna.

3 § Det åligger skogsstyrelsen särskilt att

1. leda de statliga åtgärderna för att främja skogsbruket,

2. bedriva skoglig prognosverksamhet som underlag för skogspolitiken
samt för samhällets och näringslivets planering på områden med
anknytning till skogsbruket,

3. tillhandahålla underlag rörande skogsbruket för tillämpningen av
plan- och bygglagen (1987:10) och lagen (1987:12) om hushållning med
naturresurser m. m.,

4. ha tillsyn över virkesmätningen,

5. tillgodose skogsbrukets behov av skogsodlingsmaterial, i den mån det
inte sker på annat sätt,

6. vidta åtgärder för att bevara den ärftliga variationen hos de
inhemska skogsträden,

7. förvalta den fasta egendom och de andra tillgångar som hör till
skogsstyrelsens fond. Förordning (1987:346).

4 § Skogsstyrelsen företräder staten inom sitt verksamhetsområde om
inte annat följer av särskilda föreskrifter.

Organisation

5 § Skogsstyrelsen leds av en styrelse. Ledamöter av styrelsen är en
generaldirektör, som är styrelsens ordförande, och sju andra
ledamöter, som regeringen utser särskilt.

Kungörelsen (1974:224) om personalföreträdare i statlig myndighets
styrelse m.m. är tillämplig på skogsstyrelsen.

6 § Generaldirektören är chef för skogsstyrelsen.

Inom skogsstyrelsen finns en skogsavdelning, en prognosavdelning, en
rådgivningsavdelning och en administrativ avdelning. Dessa avdelningar
är indelade i enheter. Vidare finns en avdelning för frö- och
plantproduktion.

Varje avdelning och enhet förestås av en chef. En av avdelningarnas
chefer är generaldirektörens ställföreträdare. Förordning (1985:694).

7 § Hos skogsstyrelsen finns i övrigt personal enligt särskilda
föreskrifter eller andra beslut som regeringen meddelar samt annan
personal i mån av behov och tillgång på medel.

I mån av behov och tillgång på medel får skogsstyrelsen anlita
utomstående för särskilda uppdrag.

Ärendenas handläggning

8 § Av styrelsen avgörs

1. viktigare författningsfrågor,

2. viktigare frågor om myndighetens organisation och arbetsformer,

3. anslagsfrågor och andra frågor av större ekonomisk betydelse,

4. frågor om skiljande från tjänst eller uppdrag eller om
disciplinansvar, åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning,

5. andra frågor som generaldirektören hänskjuter till styrelsen.

9 § Styrelsen är beslutför när generaldirektören och minst fyra av de
i 5 § första stycket angivna ledamöterna är närvarande. När ett ärende
av större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga ledamöter
närvara. Förordning (1986:781).

10 § Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner
sammanträda för att behandla det, avgörs ärendet genom meddelanden
mellan generaldirektören och minst fyra andra ledamöter. Kan ärendet
inte lämpligen avgöras på detta sätt, får generaldirektören besluta
ensam i närvaro av den föredragande till vars uppgifter ärendet hör.
Beslut, som fattas enligt denna paragraf, skall anmälas vid nästa
sammanträde med styrelsen.

11 § Vid behandling i styrelsen av ett ärende som rör
lantbruksstyrelsens, statens naturvårdsverks eller statens
lantmäteriverks verksamhetsområde får företrädare för respektive
myndighet närvara och delta i överläggningarna.

12 § Ärenden, som inte skall avgöras av styrelsen, avgörs av
generaldirektören ensam. I den mån sådana ärenden inte är av det slag
att de behöver prövas av generaldirektören får de avgöras av annan
tjänsteman i den omfattning som framgår av arbetsordningen eller
särskilda beslut.

13 § När generaldirektören är förhindrad att utöva sin tjänst, utövas
den av hans ställföreträdare. Denne inträder efter beslut av
generaldirektören även i övrigt i hans ställe vid behandlingen av
vissa ärenden eller grupper av ärenden.

När både generaldirektören och hans ställföreträdare har förhinder
fullgörs generaldirektörens åligganden av den avdelnings chef som
generaldirektören bestämmer.

I generaldirektörens frånvaro får dock inte fattas sådana beslut av
större vikt som kan anstå utan olägenhet. Åtgärder, som rubbar eller
ändrar av styrelsen meddelade föreskrifter eller tillämpade grunder,
får inte heller vidtas utan hans medgivande. Vad nu har sagts gäller
även vid ledighet på generaldirektörstjänsten, till dess regeringen
bestämmer annat.

14 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller genom
särskilda beslut får dock medges att ärenden som handläggs enligt 12§
andra meningen avgörs utan föredragning.

Föredragningen av ett ärende ankommer på chefen för den avdelning
eller enhet dit ärendet hör eller på en särskilt förordnad
föredragande. Generaldirektören får överta beredningen och
föredragningen av ärenden som skall avgöras av styrelsen.

Chef för avdelning eller annan enhet har rätt att närvara när ett
ärende som hör till hans avdelning eller enhet föredras av annan.

15 § har upphävts genom förordning (1986:781).

16 § I arbetsordningen eller genom särskilda beslut skall bestämmas
vem som får infordra förklaring, upplysning eller yttrande i ärenden
hos skogsstyrelsen.

Skogsvårdsstyrelserna

Uppgifter

17 § Varje skogsvårdsstyrelse skall inom sitt verksamhetsområde följa
skogsbrukets tillstånd och utveckling och vidta eller hos
skogsstyrelsen föreslå de åtgärder som behövs eller är lämpliga för
att åstadkomma en ändamålsenlig utveckling av skogsnäringen.
Skogsvårdsstyrelsen svarar för att samhällets skogspolitik omsätts i
praktiskt handlande.

18 § Det åligger skogsvårdsstyrelsen särskilt att

1. utöva tillsyn över efterlevnaden av skogsvårdslagen (1979:429) och
med stöd av lagen meddelade författningar,

2. verka för och aktivt bedriva rådgivning och information i syfte att
främja ett rationellt skogsbruk,

3. bevilja statligt stöd till skogsbruket,

4. medverka i den yttre rationaliseringen av skogsfastigheter,

5. medverka i skogsbrukets frö- och plantförsörjning,

6. medverka i den regionalpolitiska och fysiska planeringen,

7. medverka i frågor om hushållning med naturresurser,

8. i den utsträckning tillgång på medel och personal medger bistå
skogsägare med skogsbruksplaner, skogsvårdsåtgärder och andra åtgärder
som bidrar till en god skogshushållning,

9. i den utsträckning tillgång på medel och personal medger bistå
arbetsmarknadsmyndigheterna med planering och genomförande av
beredskapsarbeten med anknytning till skogsbruket samt andra myndigheter
i frågor inom styrelsens verksamhets- och kompetensområden. Förordning
(1987:346).

19 § Skogsvårdsstyrelsernas tjänstemän är skyldiga att på begäran av
länsstyrelsen, som föredragande eller på annat sätt, delta i
handläggningen i länsstyrelsen av ärenden som har samband med
skogsvårdsstyrelsernas uppgifter.

Skogsstyrelsen får förordna andra tjänstemän hos skogsvårdsstyrelserna
än länsjägmästaren att tillfälligt tjänstgöra hos skogsstyrelsen.

20 § Taxa för skogsvårdsstyrelsernas uppdragsverksamhet fastställs av
skogsstyrelsen efter samråd med riksrevisionsverket.

21 § Skogsvårdsstyrelsen företräder staten inom sitt verksamhetsområde
om inte annat följer av särskilda föreskrifter.

Organisation

22 § I varje län finns en skogsvårdsstyrelse. Skogsvårdsstyrelsen
leds av en styrelse. Styrelsen består av sju ledamöter.

Tre ledamöter av styrelsen och en suppleant för var och en av dem
utses av regeringen och tre andra ledamöter och lika många suppleanter
av landstinget eller, i Gotlands län, av kommunfullmäktige i Gotlands
kommun. Länsjägmästaren är självskriven ledamot i styrelsen.

Landstingets och kommunfullmäktiges val av ledamöter eller suppleanter
skall vara proportionellt, om det begärs av minst så många ledamöter i
landstinget eller kommunfullmäktige som motsvarar den kvot, vilken
erhålls om antalet närvarande ledamöter delas med det antal personer
som valet avser, ökat med 1. Om kvoten är ett brutet tal, skall den
avrundas till närmast högre hela tal. Om förfarandet vid sådant
proportionellt val finns bestämmelser i lagen (1955:138) om
proportionellt valsätt vid val inom landsting, kommunfullmäktige m.m.
Om suppleanterna inte väljs proportionellt, skall vid valet även
bestämmas den ordning i vilken de skall inkallas till tjänstgöring.

Bland de ledamöter regeringen utser förordnar regeringen en
ordförande. Styrelsen utser inom sig vice ordförande. Ledamöter och
suppleanter utses för tre år. Om en ledamot som har utsetts vid
proportionellt val avgår under tjänstgöringstiden, inträder suppleant,
enligt den ordning mellan suppleanterna som har bestämts vid valet, i
ledamotens ställe för återstoden av tjänstgöringstiden. Om en ledamot
eller suppleant som inte har utsetts vid proportionellt val avgår,
utses en ny ledamot eller suppleant för återstoden av
tjänstgöringstiden.

23 § Arbetet hos skogsvårdsstyrelsen leds av länsjägmästaren.

Hos skogsvårdsstyrelsen finns i övrigt personal enligt särskilda
föreskrifter eller andra beslut som regeringen meddelar samt annan
personal i mån av behov och tillgång på medel.

24 § Om skogsstyrelsen inte beslutar annat, skall inom varje
skogsvårdsstyrelse finnas ett sekretariat, en skogsvårdsenhet, en
planenhet, en ekonomiadministrativ enhet och en personaladministrativ
enhet samt inom skogsvårdsstyrelse som bedriver frö- och plantproduk
tion en enhet för sådan verksamhet. Varje enhet förestås av en
enhetschef. En av enhetscheferna är länsjägmästarens
ställföreträdare.

Ärendenas handläggning

25 § Av skogsvårdsstyrelsens styrelse avgörs

1. frågor om verksamhetens allmänna inriktning,

2. viktigare frågor om organisation och arbetsformer,

3. andra frågor som ordföranden eller länsjägmästaren hänskjuter till
styrelsen.

26 § Skogsstyrelsen får besluta att

1. ett ärende skall överlämnas till skogsstyrelsen för avgörande om
ärendet berör flera skogsvårdsstyrelsers områden eller om en
skogsvårdsstyrelse anmält att den anser prövningen böra ankomma på
skogsstyrelsen,

2. skogsvårdsstyrelsens beslut i ett visst ärende eller en viss grupp
av ärenden av större principiell betydelse inte får verkställas utan
att ha underställts skogsstyrelsen,

3. fråga om att företräda staten vid eller utom domstol skall
överlämnas till skogsstyrelsen,

4. vissa grupper av ärenden, med undantag för ärenden som avses i 25§,
får avgöras av länsjägmästaren eller av någon annan tjänsteman enligt
närmare bestämmelser som skogsstyrelsen meddelar.

27 § Skogsvårdsstyrelsens styrelse sammanträder så ofta det behövs.
Såvitt möjligt bör samtliga ledamöter eller suppleanter för dem
närvara.

Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst fyra andra ledamöter
är närvarande. Förordning (1986:781).

28 § Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner
sammanträda för att behandla det, avgörs ärendet genom meddelanden
mellan ordföranden och minst fyra andra ledamöter. Kan ärendet inte
lämpligen avgöras på detta sätt, får ordföranden besluta ensam i
närvaro av den föredragande till vars uppgifter ärendet hör. Beslut,
som fattas enligt denna paragraf, skall anmälas vid nästa sammanträde
med styrelsen.

29 § I ordförandens frånvaro får inte fattas sådana beslut av större
vikt som kan anstå utan olägenhet. Åtgärder, som rubbar eller ändrar
av styrelsen meddelade föreskrifter eller tillämpade grunder, får inte
heller vidtas utan hans medgivande.

30 § Vid behandling i styrelsen av ett ärende som rör någon annan
länsmyndighets arbetsområde, får företrädare för den myndigheten
närvara och delta i överläggningarna.

31 § Ärenden som inte skall avgöras av skogsvårdsstyrelsens styrelse,
avgörs av länsjägmästaren ensam. I den mån sådana ärenden inte är av
det slag att de behöver prövas av länsjägmästaren får de avgöras av
annan tjänsteman i den omfattning som framgår av arbetsordningen eller
särskilda beslut.

32 § har upphävts genom förordning (1986:781).

33 § När ett ärende är så brådskande att en nödvändig åtgärd inte utan
verklig olägenhet kan uppskjutas och hinder föreligger för ett
omedelbart beslut i styrelsen eller av ordföranden, får
länsjägmästaren vidta åtgärden. En sådan åtgärd skall anmälas till
styrelsen så snart det kan ske.

34 § I arbetsordningen eller genom särskilda beslut skall bestämmas
vem som får infordra förklaring, upplysning eller yttrande i ärenden
hos skogsvårdsstyrelsen.

Tjänstetillsättning m.m.

35 § Generaldirektören förordnas av regeringen för högst sex år.
Övriga ledamöter i skogsstyrelsens styrelse förordnas för högst tre
år.

Tjänster som avdelningschef, byråchef och länsjägmästare tillsätts av
regeringen efter anmälan av generaldirektören. Övriga tjänster
tillsätts och annan personal antas av skogsstyrelsen. Förordning
(1986:256).

36 § Förordnande för avdelningschef hos skogsstyrelsen att vara
generaldirektörens ställföreträdare meddelas av regeringen för högst
tre år efter anmälan av generaldirektören.

Förordnande för enhetschef hos skogsvårdsstyrelse att vara
länsjägmästarens ställföreträdare meddelas av skogsstyrelsen.

Efter beslut av skogsstyrelsen får skogsvårdsstyrelse tillsätta
tjänster och anta personal.

Övriga bestämmelser

37 § Besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen
(1965:601) lämnas av skogsstyrelsen även i fråga om chef för
avdelning, som inte är generaldirektörens ställföreträdare, byråchef
och länsjägmästare.

Besvär

38 § En skogsvårdsstyrelses beslut överklagas hos skogstyrelsen genom
besvär, om inte annat är särskilt föreskrivet.

I fråga om sådana beslut eller förslag i ärenden om
tjänstetillsättning som tillkännages genom anslag räknas besvärstiden
från den dag då anslaget skedde hos den myndighet som meddelat
beslutet eller avgett förslaget. Detsamma gäller beslut om
långtidsvikariat som tillsätts i samma ordning som tjänsten.