Förordning (1981:532) med instruktion för skogs- och jordbrukets forskningsråd

SFS nr
1981:532
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1981-06-11
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:866
Upphävd
1988-08-01

Inledande bestämmelser

1 § Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 3 § 1 och 16
§, tillämpas på forskningsrådet.

Med chefen förstås vid tillämpningen av 5 § allmänna verksstadgan
ordföranden i rådet och i övrigt rådets huvudsekreterare.

Uppgifter

2 § Rådet har till uppgift att främja och stödja sådan forskning som
gagnar de areella näringarna och angränsande områden. Rådet skall
uppmärksamma behovet av forskning som är angelägen från samhällelig
synpunkt och som har samband med utvecklingen inom dessa näringar. Rådet
skall verka för att information om forskning och forskningsresultat
sprids.

Rådet skall samverka med myndigheter och organ inom forskningens område.
Förordning (1985:486).

3 § Det åligger rådet särskilt att

1. fördela medel till forskning,

2. allsidigt och öppet granska den forskning till vilken medel har
begärts hos rådet samt utvärdera den forskning till vilken rådet har
fördelat medel,

3. undersöka vilka forskningsbehov som är angelägna med hänsyn till
rådets uppgifter, redovisa resultaten av dessa undersökningar samt ta
initiativ till och främja sådan angelägen forskning,

4. i samverkan med andra organ som ger stöd åt forskning dels undersöka
vilka forskningsuppgifter som är av gemensamt intresse, dels besluta om
avgränsningen mellan rådet och dessa organ i fråga om sådan forskning,

5. främja och ta initiativ till nordiskt och övrigt internationellt
forskningssamarbete och

6. främja publicering av vetenskapliga resultat. Förordning (1985:486).

4 § Rådet kan besluta att anslag som det har beviljat inte längre skall
utgå, om den verksamhet som anslaget avser inte uppfyller de krav som
bör ställas.

Organisation

5 § Rådet består av en ordförande och tolv andra ledamöter. Rådet utser
en vice ordförande bland sina ledamöter. Förordning (1985:486).

6 § Hos rådet finns de beredande och rådgivande organ som rådet
bestämmer.

7 § Hos rådet finns en huvudsekreterare, en kanslichef och personal
enligt särskilda föreskrifter eller andra beslut som regeringen meddelar
samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel.

I mån av behov och tillgång på medel får rådet anlita utomstående för
särskilda uppdrag. Förordning (1987:18).

Ärendenas handläggning

8 § Ärenden som ankommer på rådet avgörs av rådet i plenum.

9 § Rådet är beslutfört när ordföranden eller vice ordföranden och minst
sex andra ledamöter är närvarande. När ett ärende av större vikt
handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter närvara. Förordning
(1987:18).

10 § I arbetsordningen eller genom särskilda beslut får rådet överlämna
åt ordföranden, sådant organ som avses i 6 §, huvudsekreteraren,
kanslichefen eller en annan tjänsteman att avgöra ärenden eller en grupp
av ärenden som inte är av sådan beskaffenhet att prövningen bör ankomma
på rådet i plenum.

Överlämnande enligt första stycket får inte avse sådan fråga som anges i
15 kap. 1 eller 3 § lagen (1976:600) om offentlig anställning eller i 22
eller 24 § anställningsförordningen (1965:601). Förordning (1987:18).

11 § Ärendena avgörs efter föredragning som ankommer på
huvudsekreteraren, kanslichefen eller en särskilt förordnad
föredragande. I arbetsordningen eller genom särskilda beslut får dock
medges att ärenden som handläggs av ordföranden eller tjänsteman enligt
10 § första stycket avgörs utan föredragning.

Ordföranden får överta beredningen och föredragningen av ärenden som
skall avgöras av rådet i plenum. Förordning (1987:18).

12 § har upphävts genom förordning (1987:18).

13 § Ordföranden eller huvudsekreteraren eller, efter beslut av
ordföranden, annan tjänsteman får infordra förklaring, upplysning eller
yttrande i ärenden hos rådet.

Tjänstetillsättning m. m.

14 § Ordföranden och åtta av de övriga ledamöterna förordnas av
regeringen. De tre fakulteterna vid Sveriges lantbruksuniversitet utser
efter samråd vardera en ledamot. En ledamot utses av naturvetenskapliga
forskningsrådet.

För varje ledamot utom ordföranden finns ersättare.

Ledamöter och ersättare för dessa utses för tre år. De som inte
förordnas av regeringen får bara utses för två mandatperioder i följd.
Förordning (1987:348).

15 § Huvudsekreteraren förordnas av rådet för högst sex år. Tjänsten som
kanslichef tillsätts av regeringen efter anmälan av rådets ordförande.
Övriga tjänster vid rådet tillsätts och övrig personal anställs av
rådet. Förordning (1987:18).

Särskilda föreskrifter

16 § Rådet skall efter samråd med forskningsrådsnämnden och de
myndigheter som förvaltar av rådet anvisade anslag meddela föreskrifter
i fråga om anslag som beviljas av rådet. Föreskrifterna skall uppta
bestämmelser om de uppgifter som skall lämnas vid ansökan om anslag och
om villkor för disposition och redovisning av anslag samt om skyldighet
för anslagsmottagare att till rådet lämna redogörelse för den verksamhet
för vilken anslag utgår.

17 § Rådets beslut att bevilja anslag för visst ändamål skall
underställas regeringen för godkännande, om det beviljade anslaget för
sig eller sammanlagt med anslag för samma ändamål från annat organ som
ger stöd åt forskning överstiger tre miljoner kronor. Förordning
(1985:486).

18 § Rådets beslut att bevilja anslag eller att avslå ansökan om anslag
får inte överklagas.