Miljöskyddsförordning (1981:574)

SFS nr
1981:574
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
1981-06-04
Författningen har upphävts genom
SFS 1989:364
Upphävd
1989-07-01

Inledande bestämmelse

1 § Denna förordning gäller sådan miljöfarlig verksamhet som omfattas av
miljöskyddslagen (1969:387).

Tillståndsprövning

Obligatorisk prövning

2 § Det är förbjudet att utan tillstånd enligt miljöskyddslagen
(1969:387)

1. anlägga en fabrik eller en annan inrättning av sådant slag som anges
i bilaga till denna förordning om det framgår av bilagan att tillstånd
behövs,

2. ändra en inrättning som avses i 1 eller den miljöfarliga verksamhet
som bedrivs där, om ändringen innebär att störningarna från inrättningen
ändrar omfattning eller karaktär eller att utsläppen av föroreningar
sker på annat sätt än tidigare eller om ändringen i annat avseende är av
betydelse från störningssynpunkt,

3. släppa ut avloppsvatten av sådant slag som i bilagan till denna
förordning betecknas med A eller B från mark, byggnad eller anläggning i
vattendrag, sjö eller annat vattenområde eller leda sådant avloppsvatten
till en avloppsanläggning som tillhör någon annan,

4. ändra ett utsläpp som avses i 3 så att avloppsvatten släpps ut eller
leds bort till större mängd, av annan art eller sammansättning eller på
annat sätt än som har bestämts i beslut enligt miljöskyddslagen eller
enligt tidigare gällande ordning,

5. släppa ut fast avfall eller något annat fast ämne från mark, byggnad
eller anläggning i vattendrag, sjö eller annat vattenområde eller lägga
upp ett sådant ämne på ett sätt som kan förorena ett vattenområde.

Tillstånd till en sådan åtgärd som anges i första stycket 2, 4 eller 5
behövs dock inte, om det är uppenbart att den verksamhet som åtgärden
avser inte kommer att medföra någon olägenhet av betydelse från hälso-
eller miljöskyddssynpunkt.

Tillstånd till en åtgärd som avses i första stycket 3–5 behöver inte
sökas särskilt, när åtgärden utgör ett led i en miljöfarlig verksamhet
som prövas med anledning av den tillståndsplikt som gäller enligt första
stycket 1 eller 2.

Tillstånd till en åtgärd som avses i första stycket 5 behövs inte, om
tillstånd till åtgärden har lämnats enligt vattenlagen (1983:291).
Förordning (1988:916).

3 § Tillståndsfrågor som avses i 2 § prövas av koncessionsnämnden för
miljöskydd beträffande sådana slag av miljöfarlig verksamhet som anges i
bilaga till denna förordning och har beteckningen */k/ A */-k/och av
länsstyrelsen beträffande sådana slag av miljöfarlig verksamhet som
anges i bilagan och har beteckningen */k/ B.

En tillståndsfråga som enligt första stycket skall prövas av
länsstyrelsen skall dock i stället prövas av koncessionsnämnden, om

1. regeringen skall pröva frågan enligt 4 kap. lagen (1987:12) om
hushållning med naturresurser m. m.,

2. frågan har samband med en annan tillståndsfråga som prövas av nämnden
eller

3. länsstyrelsen på grund av särskilda skäl finner att frågan bör
hänskjutas till nämnden. Förordning (1988:916).

4 § Av 21 a § miljöskyddslagen (1969:387) följer att vissa arbeten kan
få påbörjas utan hinder av att en tillståndsfråga inte har blivit
slutligt avgjord, om ett igångsättningsmedgivande har meddelats.

Frivillig prövning

5 § En ansökan om tillstånd till viss miljöfarlig verksamhet enligt 9 §
miljöskyddslagen (1969:387) skall prövas av länsstyrelsen i stället för
koncessionsnämnden, om verksamheten är av det slag som i bilagan till
denna förordning har beteckning */k/ B */-k/eller */k/ C */-k/eller om
verksamheten inte är angiven i bilagan. Vad nu har sagts gäller också om
verksamhetens omfattning är mindre än som där anges för vissa fall.

Bestämmelserna i första stycket gäller dock inte om koncessionsnämnden
handlägger ett ärende enligt 41 § miljöskyddslagen som gäller den
miljöfarliga verksamhet som avses med en tillståndsansökan eller om
ansökningen på annat sätt har samband med ett ärende som handläggs av
nämnden.

Länsstyrelsen får hänskjuta ett ärende som avses i första stycket till
koncessionsnämnden för avgörande, om det finns särskilda skäl.
Förordning (1988:916).

Omprövning av tillståndsbeslut

6 § Frågor som avses i 23–25, 27 § eller 29 § andra stycket
miljöskyddslagen (1969:387) prövas av länsstyrelsen i stället för
koncessionsnämnden, om frågan rör en miljöfarlig verksamhet av det slag
som i bilaga till denna förordning har beteckningen /k/ B */-k/ eller
*/k/ C */-k/ eller om verksamheten inte är angiven i bilagan. Vad nu har
sagts gäller också om verksamhetens omfattning är mindre än som där
anges för vissa fall.

Koncessionsnämnden skall dock pröva en fråga som avses i första stycket,
om frågan har samband med ett ärende som prövas av nämnden eller om
länsstyrelsen på grund av särskilda skäl finner att frågan bör
hänskjutas till nämnden. Förordning (1988:916).

Förfarandet

7 § Handläggningen av tillståndsfrågor skall med beaktande av
bestämmelserna i miljöskyddslagen (1969:387), förvaltningslagen
(1986:223) och denna förordning anpassas till förhållanden i varje
särskilt ärende. Alla möjligheter till förenkling av handläggningen
skall tas till vara. Förordning (1986:793).

8 § Den som planerar att anlägga en inrättning eller vidta en åtgärd som
omfattas av tillståndsplikt enligt 2 § skall i god tid innan tillstånd
söks inhämta råd och upplysningar från länsstyrelsen om hur
samrådsskyldigheten enligt 12 a § miljöskyddslagen (1969:387) lämpligen
bör fullgöras.

9 § En tillståndsmyndighet avgör självmant om en inkommen ansökan eller
framställning skall tas upp till prövning av myndigheten eller om
ärendet i stället skall lämnas över till den andra tillståndsmyndigheten
för prövning. Ett sådant avgörande kan inte överklagas.

Innan länsstyrelsen tar ställning till om en ansökan eller en
framställning skall lämnas över till koncessionsnämnden, skall samråd
ske med statens naturvårdsverk.

10 § Kungörelser enligt 14 § andra stycket 1 miljöskyddslagen (1969:387)
skall i fråga om ansökningar om tillstånd innehålla

1. uppgift om platsen för verksamheten samt en kortfattad beskrivning av
vad ansökningen innehåller om verksamhetens beskaffenhet, omfattning och
miljöeffekter,

2. uppgift om var handlingarna i ärendet hålls tillgängliga för den som
önskar ta del av dem,

3. uppgift om den tid inom vilken yttranden över ansökningen skall
avges.

I fråga om framställningar som avses i 26 eller 41 § miljöskyddslagen
(1969:387) eller ansökningar om ändring av tillstånd gäller första
stycket i tillämpliga delar. Dessutom skall kungörelsen innehålla
uppgift om den åtgärd eller ändring som yrkas.

11 § Ett exemplar av handlingarna i ett ärende och av kungörelsen skall
genast sändas till det ställe där handlingarna skall hållas
tillgängliga.

Koncessionsnämnden skall genast sända meddelanden om ansökningar enligt
miljöskyddslagen (1969:387) till statens naturvårdsverk, länsstyrelsen
och miljö- och hälsoskyddsnämnden och om framställningar enligt 26 eller
41 § lagen till länsstyrelsen och hälsovårdsnämnden. I de fall
länsstyrelsen är tillståndsmyndighet sänds meddelanden till
naturvårdsverket och hälsovårdsnämnden. Förordning (1983:425).

12 § Besked om tid och plats för sammanträde eller besiktning meddelas
genom kungörelse i ortstidning. Statens naturvårdsverk, sökanden och
andra som har yttrat sig i ärendet skall på lämpligt sätt underrättas.

13 § Koncessionsnämndens beslut, som innebär avgörande av saken, skall
sättas upp särskilt och skrivas under av ordföranden.

I 19 § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om rätt att få en
avvikande mening antecknad.

I ärenden hos koncessionsnämnden förs protokoll när sammanträde eller
besiktning enligt 14 § andra stycket 3 miljöskyddslagen (1969:387)
hålls, när skiljaktig mening förekommer eller när nämnden i andra fall
anser att protokoll behövs. Förordning (1986:793).

14 § Beslut i tillståndsärenden skall sändas till statens naturvårdsverk
och miljö- och hälsoskyddsnämnden. Koncessionsnämnden skall sända sådana
beslut till länsstyrelsen. Har samråd med annan myndighet skett i ett
ärende, skall beslutet sändas också till den myndigheten. Förordning
(1983:425).

Tillsyn

15 § Innan en kommun gör framställning om överlåtelse av tillsynsansvar
till miljö- och hälsoskyddsnämnden enligt 44 a §
miljöskyddslagen(1969:387), bör samråd ske med länsstyrelsen.

När länsstyrelsen prövar frågor om överlåtelse av tillsynsansvar, skall
länsstyrelsen särskilt beakta att uppdelningen av den fortlöpande
tillsynen mellan länsstyrelsen och miljö- och hälsoskyddsnämnden sker på
ett sätt som är lämpligt från miljöskyddssynpunkt och med hänsyn till de
lokala förhållandena. Stor vikt skall därvid fästas vid kommunens
önskemål.

Beslut om överlåtelse av tillsynsansvar skall sändas till statens
naturvårdsverk. Förordning (1983:425).

Anmälningsskyldighet

16 § Den som avser att

1. anlägga eller ändra en fabrik eller annan inrättning av det slag som
i bilagan har beteckningen C,

2. släppa ut eller ändra utsläpp av avloppsvatten av sådant slag som i
bilagan har beteckningen C i vattendrag, sjö eller annat vattenområde
eller

3. ändra en inrättning av det slag som i bilagan har beteckningen A
eller B eller den miljöfarliga verksamhet som bedrivs vid inrättningen
utan att tillståndsplikt enligt 2 § föreligger

skall i god tid dessförinnan underrätta miljö- och hälsoskyddsnämnden
genom en skriftlig anmälan. Om tillstånd söks för en åtgärd som avses i
1–3, behöver anmälan inte göras. Inte heller behöver anmälan göras i
fråga om utsläpp av avloppsvatten från enstaka hushåll.

Statens naturvårdsverk får meddela närmare föreskrifter om vid vilken
tidpunkt en anmälan skall göras. Förordning (1988:916).

17 § Anmälan enligt 16 § skall innehålla de uppgifter, ritningar och
tekniska beskrivningar som behövs för att bedöma den miljöfarliga
verksamhetens beskaffenhet, omfattning och miljöeffekter.
Anmälningshandlingarna skall ges in i tre exemplar. Länsstyrelsen skall
genast sända ett exemplar av handlingarna till statens naturvårdsverk
och miljö- och hälsoskyddsnämnden. Förordning (1983:425).

Samråd med statens naturvårdsverk

18 § Samråd med statens naturvårdsverk skall äga rum, innan
länsstyrelsen eller miljö- och hälsoskyddsnämnden avgör frågor om
förelägganden enligt 40 § miljöskyddslagen (1969:387) eller vidtar
åtgärder för att beivra sådana överträdelser som avses i 45 § lagen.
Samråd med naturvårdsverket skall också ske, innan handräckning enligt
47 § tredje stycket nämnda lag begärs, om det kan befaras att kostnaden
för handräckningen inte kan tas ut av den försumlige. Vad som sagts nu
gäller inte, om saken är så brådskande att samråd ej hinner ske.
Förordning (1983:425).

19 § Statens naturvårdsverk skall av övriga tillsynsmyndigheter
underrättas om förhållanden som kan föranleda tillämpning av 23-25, 41
eller 52 § miljöskyddslagen (1969:387).

Miljöskyddsavgift

20 § När statens naturvårdsverk utreder frågor om påförande av
miljöskyddsavgift enligt miljöskyddslagen (1969:387), skall verket, om
förundersökning enligt 23 kap. rättegångsbalken samtidigt pågår rörande
den aktuella överträdelsen, samråda med undersökningsledaren. Om det är
lämpligt, bör naturvårdsverket samordna sitt utredningsarbete med
förundersökningen.

Det åligger övriga tillsynsmyndigheter att bistå naturvårdsverket vid
utredning av frågor om påförande av miljöskyddsavgift.

Miljöskyddsområde

20 a § Innan länsstyrelsen meddelar föreskrifter enligt 8 a § andra
stycket miljöskyddslagen (1969:387) skall länsstyrelsen upprätta förslag
till föreskrifter samt utfärda en kungörelse om förslaget med
föreläggande för sakägarna att, om de vill framställa erinringar mot
förslaget, göra detta hos länsstyrelsen inom viss tid från kungörandet.
Tiden får inte sättas kortare än en månad. Kungörelsen skall införas i
ortstidning.

Om förslaget uppenbarligen berör endast viss eller vissa sakägare får, i
stället för att kungörande sker, föreläggandet delges sakägarna.
Förordning (1985:640).

20 b § När föreskrifter enligt 8 a § andra stycket miljöskyddslagen
(1969:387) meddelats, ändrats eller upphävts, skall beslutet snarast
möjligt kungöras på det sätt som är föreskrivet beträffande
författningar i allmänhet. Kungörelse om beslutet skall också införas i
ortstidning. Sakägarna skall anses ha fått del av beslutet den dag
kungörelsen var införd i ortstidning. Förordning (1985:640).

20 c § Länsstyrelsen får förordna, att länsstyrelsens beslut om
föreskrifter enligt 8 a § andra stycket miljöskyddslagen (1969:387)
skall gälla utan hinder av att det har överklagats. Förordning
(1985:640).

Särskilda bestämmelser

21 § Statens naturvårdsverk skall föra register över ansökningar,
anmälningar, beslut och andra åtgärder i fråga om miljöfarlig
verksamhet.

22 § När fastighetsdomstolen har upptagit en talan enligt
miljöskyddslagen (1969:387) till prövning, skall domstolen genast
underrätta statens naturvårdsverk. Så snart naturvårdsverket har
mottagit sådan underrättelse, skall verket meddela domstolen vad
registret innehåller rörande den inrättning eller det företag som talan
avser.

Fastighetsdomstolen skall också underrätta naturvårdsverket om dom eller
beslut som domstolen meddelar med anledning av talan som avses i första
stycket. Om ny anteckning rörande samma inrättning eller företag införs
i registret sedan naturvårdsverket lämnat sådant meddelande som avses i
första stycket men innan verket har mottagit underrättelse om
fastighetsdomstolens dom eller beslut i målet, skall verket genast lämna
domstolen besked om anteckningen.

23 § Har en tillsynsmyndighet sökt handräckning som avses i 47 §
miljöskyddslagen (1969:387), får kostnaden för handräckningen på begäran
av kronofogdemyndigheten förskjutas av allmänna medel.

24 § Allmänna råd och upplysningar om tillämpningen av denna förordning
meddelas av statens naturvårdsverk.

Bilaga A har upphävts genom förordning (1988:916).

Bilaga B har upphävts genom förordning (1988:916).

Bilaga

Förteckning över sådan miljöfarlig verksamhet i fråga om vilken
tillståndsplikt eller anmälningsskyldighet gäller enligt 2 § eller
16 § första stycket 1 och 2 miljöskyddsförordningen (1981:574)

Före varje slag av verksamhet anges genom beteckningen A, B eller C om
tillstånd skall sökas hos koncessionsnämnden för miljöskydd eller
länsstyrelsen eller om anmälan skall göras hos miljö- och
hälsoskyddsnämnden enligt följande:

A: Tillstånd skall sökas hos koncessionsnämnden

B: Tillstånd skall sökas hos länsstyrelsen

C: Anmälan skall göras till miljö- och hälsoskyddsnämnden

Fabriker eller andra inrättningar

1 Jordbruk, vattenbruk

11 Jordbruk

B 11.01 ladugård, stall eller annan anläggning för djur med
utrymme för mer än 100 djurenheter, varvid som en enhet
avses ett fullvuxet nötkreatur, en häst, två ungnöt, tre
suggor, tio slaktsvin, tio pälsdjur (avelshonor) eller
100 fjäderfän

B 11.02 anläggning för torkning av gödsel

13 Vattenbruk

B 13.01 fiskodling för en produktion av mer än 10 ton fisk

C 13.02 fiskodling för en produktion av mer än 500 kg men högst
10 ton fisk

C 13.03 anläggning för övervintring av mer än 500 kg fisk

C 13.04 kräftdjursodling med möjlighet att hålla mer än 500 kg
kräftdjur i odlingen eller med en dammareal överstigande
0,5 ha

C 13.05 musselodling med en areal, inbegripet förtöjningar, av
mer än 5 000 kvadratmeter

2 Brytning av mineraliska produkter

22 Råpetroleum- och naturgasutvinning

A 22.01 borrning efter eller utvinning av råolja och naturgas

23 Malmbrytning

A 23.01 gruva, dock inte anläggning för provbrytning, eller
anrikningsverk

B 23.02 gruvanläggning för provbrytning

3 Tillverkning

31 Livsmedels- och dryckesvarutillverkning

B 31.01 slakteri för en produktion överstigande 5 000 ton
slaktvikt per år

C 31.02 slakteri för en produktion av högst 5 000 ton slaktvikt
per år

C 31.03 charkuteri- eller styckningsanläggning för en produktion
av mer än 400 ton per år eller köttkonservfabrik

B 31.04 mejeri eller torrmjölksfabrik för en produktion baserad
på en invägning av mer än 50 000 ton per år

C 31.05 mejeri eller torrmjölksfabrik för en produktion baserad
på en invägning av högst 50 000 ton per år

B 31.06 glassfabrik för en produktion av mer än 5 000 ton per
år

C 31.07 glassfabrik för en produktion av högst 5 000 ton per år

B 31.08 fabrik för beredning eller konservering av grönsaker,
rotfrukter, frukter eller bär för en produktion baserad
på mer än 1 000 ton råvara per år

C 31.09 fabrik för beredning eller konservering av grönsaker,
rotfrukter, frukter eller bär för en produktion baserad
på högst 1 000 ton råvara per år

B 31.10 fabrik för beredning eller konservering av fisk eller
skaldjur för en produktion baserad på mer än 200 ton
råvara per år

C 31.11 fabrik för beredning eller konservering av fisk eller
skaldjur för en produktion baserad på högst 200 ton
råvara per år

B 31.12 fiskmjöls- eller fiskoljefabrik

A 31.13 anläggning för framställning eller raffinering av fett
eller olja av animaliskt eller vegetabiliskt slag med en
tillverkning av mer än 100 000 ton per år

B 31.14 anläggning för framställning eller raffinering av fett
eller olja av animaliskt eller vegetabiliskt slag med en
tillverkning av högst 100 000 ton per år

B 31.15 margarinfabrik eller annan fabrik för förädling av
vegetabiliskt fett till olika livsmedelsprodukter

B 31.16 sockerfabrik

B 31.17 stärkelsefabrik

B 31.18 stärkelsederivatfabrik

A 31.19 jästfabrik

B 31.20 chokladfabrik eller konfektyrfabrik för en produktion
av mer än 10 000 ton per år

C 31.21 chokladfabrik eller konfektyrfabrik för en produktion
av högst 10 000 ton per år

B 31.22 fabrik för rostning av kaffe

C 31.23 rökeri för en produktion av mer än 200 kg rökta
produkter per dygn

C 31.24 fabrik för framställning av färdiglagad mat eller för
produktion av mat som halvfabrikat, i båda fallen för en
produktion av mer än 300 ton per år

C 31.25 fabrik för beredning av äggprodukter för en produktion
av mer än 50 ton per år

A 31.26 anläggning för bearbetning av mer än 10 000 ton
slaktbiprodukter eller animaliskt avfall per år

B 31.27 anläggning för bearbetning av högst 10 000 ton
slaktbiprodukter eller animaliskt avfall per år

B 31.28 annan fodermedelsfabrik än som avses i punkterna
31.26 och 31.27 för en produktion av mer än 50 000 ton
spannmålsfodermedel per år eller mer än 1 000 ton annat
fodermedel per år

C 31.29 annan fodermedelsfabrik än som avses i punkterna
31.26 och 31.27 för en produktion av högst 50 000 ton
spannmålsfodermedel per år eller högst 1 000 ton annat
fodermedel per år

C 31.30 siloanläggning för torkning, rensning eller lagring av
spannmål

B 31.31 fabrik för framställning av alkohol

C 31.32 anläggning för blandning och tappning av sprit och vin

B 31.33 bryggeri eller maltfabrik

C 31.34 läskedrycksfabrik

32 Textil-, beklädnads-, läder- och lädervarutillverkning

B 32.01 fabrik för beredning eller färgning av mer än 200 ton
textilier eller garner per år

C 32.02 fabrik för beredning eller färgning av högst 200 ton
textilier eller garner per år

B 32.03 garveri eller annan fabrik för skinnberedning för en
produktion baserad på mer än 100 ton råvara per år

C 32.04 garveri eller annan fabrik för skinnberedning för en
produktion baserad på högst 100 ton råvara per år

B 32.05 linberedningsverk

33 Trävarutillverkning

B 33.01 sågverk för framställning av mer än 10 000 kubikmeter
trävaror per år

C 33.02 sågverk för framställning av mer än 1 000 men högst
10 000 kubikmeter trävaror per år

B 33.03 plywood- eller spånskivefabrik

B 33.04 anläggning för lagring av timmer på land med
begjutning av vatten eller anläggning för lagring av
timmer i vatten om lagerkapaciteten överstiger 5 000
kubikmeter

B 33.05 anläggning för träskyddsbehandling genom tryck- eller
vacuumimpregnering

34 Massa-, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk
produktion

A 34.01 fabrik för framställning av massa, papper eller
fiberskivor

A 34.02 fabrik för framställning av regenererad cellulosa

A 34.03 fabrik för framställning av bindemedel ur skogsråvara

B 34.04 tryckeri där mer än 20 ton organiska lösningsmedel
(inkl. lösningsmedel i färg) förbrukas per år eller där
torkning sker vid fördröjd temperatur

C 34.05 tryckeri där mer än 5 ton men högst 20 ton organiska
lösningsmedel (inkl. lösningsmedel i färg) förbrukas per
år

C 34.06 klichéanstalt

35 Tillverkning m m av kemiska produkter,
petroleumprodukter, gummi- och plastvaror

A 35.01 fabrik för framställning av andra polymerer ur enskilda
monomerer eller kombinationer av monomerer än som avses
i punkt B 35.02

B 35.02 fabrik för framställning av polymerer av epoxi- eller
polyuretantyp

B 35.03 fabrik för tillverkning av plastprodukter ur polymera
material såsom polyester, latex eller andra
förpolymeriserade produkter, där tillverkningen
innefattar ytterligare polymerisation

B 35.04 fabrik för tillverkning av plastprodukter där mer än 1
ton fullständigt halogenerade klorfluorkarboner eller 5
ton andra halogenerade organiska lösningsmedel förbrukas
per år

C 35.05 fabrik för tillverkning av plastprodukter där mer än 100
kg men högst 1 ton fullständigt halogenerade
klorfluorkarboner eller mer än 1 ton men högst 5 ton
andra halogenerade organiska lösningsmedel förbrukas per
år

C 35.06 fabrik för tillverkning, på annat sätt än genom
polymerisation, av plastprodukter genom mekanisk,
termisk eller annan bearbetning av polymera material

A 35.07 läkemedelsfabrik med kemisk eller biologisk
tillverkning

B 35.08 läkemedelsfabrik med enbart farmacevtisk tillverkning

A 35.09 krut- eller sprängämnesfabrik

A 35.10 fabrik för framställning av gödselmedel

A 35.11 fabrik för framställning av bekämpningsmedel på annat
sätt än enbart genom blandning av färdiga råvaror

B 35.12 fabrik för framställning av bekämpningsmedel enbart
genom blandning av färdiga råvaror

B 35.13 kabelfabrik

B 35.14 gummivarufabrik

C 35.15 anläggning för regummeringsverksamhet där mer än 5
ton organiska lösningsmedel förbrukas per år

B 35.16 fabrik för framställning av färg eller fernissa

B 35.17 fabrik för framställning av produkter där organiska
lösningsmedel ingår till en mängd av mer än 500 ton per
år eller där halogenerade organiska lösningsmedel ingår
till en mängd av mer än 10 ton per år

C 35.18 fabrik för framställning av produkter där organiska
lösningsmedel ingår till en mängd av mer än 10 ton men
högst 500 ton per år eller där halogenerade organiska
lösningsmedel ingår till en mängd av mer än 1 ton men
högst 10 ton per år

B 35.19 fabrik för framställning av rengöringsmedel genom
blandningsförfarande med en produktion av mer än 500 ton
per år

C 35.20 fabrik för framställning av rengöringsmedel genom
blandningsförfarande med en produktion av högst 500 ton
per år

A 35.21 fabrik för raffinering av mineraloljor

B 35.22 anläggning där mer än 50 000 ton olja, oljeprodukter
eller kemikalier hanteras per år eller lagras

C 35.23 anläggning där mer än 5 000 ton men högst 50 000 ton
olja, oljeprodukter eller kemikalier hanteras per år
eller lagras

B 35.24 anläggning för framställning av kolbaserade bränslen

B 35.25 fabrik för framställning av alkohol för annat ändamål
än livsmedel

C 35.26 anläggning för framställning, bearbetning eller
omvandling av bränsle eller bränsleprodukt baserad på
torv, skogsprodukt, jordbruksprodukt eller avfall

C 35.27 anläggning där mer än 5 000 ton kol, torv eller
bränsleflis lagras

C 35.28 asfaltverk

C 35.29 oljegrusverk

A 35.30 fabrik för framställning av andra kemiska produkter än
som tidigare har nämnts, där tillverkningen omfattar
kemiska reaktioner

B 35.31 fabrik för framställning av andra kemiska produkter än
som tidigare har nämnts, där tillverkningen enbart
omfattar fysikaliska processer, t. ex. blandning,
destillation eller lakning

B 35.32 annan tillverkningsanläggning där mer än 1 ton
fullständigt halogenerade klorfluorkarboner eller mer än
10 ton ofullständigt halogenerade klorfluorkarboner
förbrukas per år

C 35.33 annan tillverkningsanläggning där mer än 100 kg men
högst 1 ton fullständigt halogenerade klorfluorkarboner
eller mer än 1 ton men högst 10 ton ofullständigt
halogenerade klorfluorkarboner förbrukas per år

36 Tillverkning av varor av mineraliska ämnen, utom
metaller

B 36.01 fabrik för framställning av keramiska produkter

B 36.02 glasbruk

A 36.03 cementfabrik

B 36.04 anläggning för framställning av kalk, krita eller
kalkprodukter för en produktion av mer än 10 000 ton per
år eller av tegel, gipsskivor, lättklinker eller
lättbetong

C 36.05 fabrik för framställning av annat byggmaterial eller
andra byggnadsprodukter på mineralbas än som avses under
B 36.04

C 36.06 anläggning för framställning av produkter ur skiffer

C 36.07 berg- och gruskrossverk

A 36.08 mineralulls- eller glasullsfabrik

37 Metallframställning

A 37.01 sintrings-, järn- eller stålverk eller
ferrolegeringsverk

A 37.02 metallverk, metallgjuteri eller metallraffinaderi för en
produktion av mer än 3 000 ton per år (utom järn- och
stålgjuteri)

B 37.03 metallverk, metallgjuteri eller metallraffinaderi för en
produktion av högst 3 000 ton per år (utom järn- och
stålgjuteri)

B 37.04 järn- och stålgjuteri

38 Verkstadsvarutillverkning

A 38.01 anläggning för verkstadsindustri med en tillverkningsyta
av mer än 20 000 kvadratmeter

B 38.02 anläggning för verkstadsindustri med en tillverkningsyta
av mer än 5 000 kvadratmeter men högst 20 000
kvadratmeter

B 38.03 anläggning för kemisk, elektrolytisk eller termisk
ytbehandling, beläggning med metall eller trumling eller
betning av metall

A 38.04 ackumulatorfabrik

A 38.05 fabrik för framställning av grafitelektroder

B 38.06 anläggning där mer än 1 ton fullständigt halogenerade
klorfluorkarboner eller mer än 5 ton andra halogenerade
organiska lösningsmedel eller mer än 20 ton organiska
lösningsmedel förbrukas per år

C 38.07 anläggning där mer än 100 kg men högst 1 ton
fullständigt halogenerade klorfluorkarboner eller mer än
1 ton men högst 5 ton andra halogenerade organiska
lösningsmedel eller mer än 5 ton men högst 20 ton
organiska lösningsmedel förbrukas per år

C 38.08 plattform för användning till havs, när fråga är om
förläggning nära kusten för montering, utrustning,
ombyggnad, reparation, underhåll eller liknande åtgärd

39 Annan tillverkning

B 39.01 anläggning för ytbehandling med färg eller lack där
mer än 20 ton organiska lösningsmedel (inkl.
lösningsmedel i färg och lack) förbrukas per år

C 39.02 anläggning för ytbehandling med färg eller lack där
mer än 5 ton men högst 20 ton organiska lösningsmedel
(inkl. lösningsmedel i färg och lack) förbrukas per år
eller där ytbehandling sker med mer än 10 ton
epoxipulver per år

B 39.03 tillverkningsanläggning där mer än 1 ton fullständigt
halogenerade klorfluorkarboner eller mer än 10 ton
ofullständigt halogenerade klorfluorkarboner förbrukas
per år

C 39.04 tillverkningsanläggning där mer än 100 kg men högst 1
ton fullständigt halogenerade klorfluorkarboner eller
mer än 1 ton men högst 10 ton ofullständigt halogenerade
klorfluorkarboner förbrukas per år

4 El-, gas-, värme- och vattenförsörjning

41 El-, gas- och värmeförsörjning

A 41.01 kärnkraftverk eller annan kärnteknisk anläggning

A 41.02 anläggning för förgasning eller förbränning för en
tillförd effekt av mer än 200 MW

B 41.03 anläggning för förgasning eller förbränning för en
tillförd effekt av mer än 10 MW men högst 200 MW

C 41.04 anläggning för förgasning eller förbränning för en
tillförd effekt av mer än 500 kW men högst 10 MW, som är
avsedd för annat bränsle än enbart eldningsolja eller
bränslegas

C 41.05 stationär förbränningsmotor för en tillförd effekt av
mer än 500 kW men högst 10 MW, som är avsedd för annat
ändamål än enbart som reservaggregat vid elbortfall

B 41.06 gasturbinanläggning för en tillförd effekt av högst 200
MW

B 41.07 anläggning för utvinning, på annat sätt än genom
vattentäkt, av värme ur mark, luft, vattendrag, sjö
eller annat vattenområde eller ur grundvatten och
avloppsvatten för en ur värmekällan uttagen effekt av
mer än 10 MW

C 41.08 anläggning för utvinning, på annat sätt än genom
vattentäkt, av värme ur mark, luft, vattendrag, sjö
eller annat vattenområde eller ur grundvatten och
avloppsvatten för en ur
värmekällan uttagen effekt av mer än 500 kW men högst 10
MW

C 41.09 anläggning för lagring av värme i mark, vattendrag, sjö
eller annat vattenområde eller i grundvatten för en
tillförd energimängd av mer än 3 000 MWh

A 41.10 gruppstation med vindkraftverk för en sammanlagd
uttagen effekt av mer än 10 MW

B 41.11 vindkraftverk med enstaka aggregat eller grupper av
aggregat för en sammanlagd uttagen effekt av mer än 1 MW
men högst 10 MW

C 41.12 vindkraftverk med enstaka aggregat eller grupper av
aggregat för en sammanlagd uttagen effekt av mer än 25
kW men högst 1 MW

42 Vattenförsörjning

C 42.01 vattenverk för mer än 5 000 personer

6 Varuhandel

61 Partihandel och varuförmedling

B 61.01 anläggning där mer än 1 ton fullständigt halogenerade
klorfluorkarboner eller mer än 10 ton ofullständigt
halogenerade klorfluorkarboner omtappas per år

C 61.02 anläggning där mer än 100 kg men högst 1 ton
fullständigt halogenerade klorfluorkarboner eller mer än
1 ton men högst 10 ton ofullständigt halogenerade
klorfluorkarboner omtappas per år

62 Detaljhandel

C 62.01 bensinstation där mer än 2 000 kubikmeter bensin
hanteras per år

7 Samfärdsel, post- och telekommunikationer

71 Samfärdsel

A 71.01 flygplats med en nominell banlängd överstigande 1 200 m

9 Offentlig förvaltning och andra tjänster

91 Offentlig förvaltning, försvarsverksamheten m. m.

B 91.01 skjutbana, skjutfält eller annan anläggning tillhörig
försvarsmakten som är stadigvarande inrättad för
användning av skarp ammunition utomhus

92 Renings-, renhållnings- och rengöringsverksamhet

A 92.01 anläggning för förbränning av avfall från hushåll

A 92.02 upplag eller anläggning för behandling av avfall från
hushåll, sjukhus, industri, reningsanläggning eller
därmed jämförlig inrättning om den avfallsmängd som
tillförs upplaget eller anläggningen överstiger 75 000
ton per år

B 92.03 upplag eller anläggning för behandling av avfall från
hushåll, sjukhus, industri, reningsanläggning eller
därmed jämförlig inrättning om den avfallsmängd som
tillförs upplaget eller anläggningen överstiger 50 men
ej 75 000 ton per år

C 92.04 upplag eller anläggning för behandling av avfall från
hushåll, sjukhus, industri, reningsanläggning eller
därmed jämförlig inrättning om den avfallsmängd som
tillförs upplaget eller anläggningen uppgår till högst
50 ton per år

B 92.05 utsläpp av fast avfall eller något annat fast ämne från
mark, byggnad eller anläggning i vattendrag, sjö eller
annat vattenområde eller uppläggning av ett sådant ämne
på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller
grundvatten

A 92.06 anläggning för behandling av sådant miljöfarligt avfall
som avses i förordningen (1985:841) om miljöfarligt
avfall, om huvuddelen av det avfall som avses bli
behandlat i anläggningen härrör från andra inrättningar

B 92.07 anläggning där sådant miljöfarligt avfall behandlas som
avses i förordningen (1985:841) om miljöfarligt avfall
om avfallet uppkommit i egen anläggning och behandlingen
inte innebär materialåtervinning

B 92.08 anläggning för uppläggning av miljöfarligt avfall

B 92.09 anläggning för mottagning eller mellanlagring av mer än
50 ton oljeavfall eller mer än 10 ton annat miljöfarligt
avfall per år

C 92.10 anläggning för mottagning eller mellanlagring av högst
50 ton oljeavfall eller högst 10 ton annat miljöfarligt
avfall per år

B 92.11 bilfragmenteringsanläggning med malningsanläggning
eller motsvarande

C 92.12 skrotupplag eller anläggning för bearbetning av skrot,
dock ej bilfragmenteringsanläggning

C 92.13 anläggning för omlastning av avfall från hushåll,
sjukhus, industri, reningsanläggning eller därmed
jämförlig inrättning om den hanterade avfallsmängden
överstiger 5 000 ton per år

B 92.14 anläggning för tvättning av tankar eller fat använda för
transport av kemiska produkter på väg eller järnväg

B 92.15 anläggning för sterilisering av sjukvårdsartiklar där
etenoxid eller mer än 1 ton fullständigt halogenerade
klorfluorkarboner eller mer än 10 ton ofullständigt
halogenerade klorfluorkarboner används som
steriliseringsmedium

C 92.16 anläggning för sterilisering av sjukvårdsartiklar där
mer än 100 kg men högst 1 ton fullständigt halogenerade
klorfluorkarboner eller mer än 1 ton men högst 10 ton
ofullständigt halogenerade klorfluorkarboner används som
steriliseringsmedium

94 Rekreationsverksamhet

C 94.01 motorsport- eller bilprovningsbana för stadigvarande
bruk

C 94.02 skjutbana eller annan anläggning som är stadigvarande
inrättad för användning av skarp ammunition utomhus

95 Reparations-, tvätteri- och annan serviceverksamhet

C 95.01 ulltvätteri

B 95.02 tvättinrättning för mer än 10 ton tvättgods per dygn
eller där mer än 1 ton perkloretylen eller fullständigt
halogenerade klorfluorkarboner eller mer än 10 ton andra
halogenerade kolväten förbrukas per år

C 95.03 tvättinrättning för mer än 1 ton men högst 10 ton
tvättgods per dygn eller där mer än 100 kg men högst 1
ton perkloretylen eller fullständigt halogenerade
klorfluorkarboner eller mer än 1 ton men högst 10 ton
andra halogenerade kolväten förbrukas per år

C 95.04 anläggning för framkallning av mer än 1 000
kvadratmeter fotografisk film eller 5 000 kvadratmeter
papperskopior per år

B 95.05 fabrik för tillverkning av fotografisk film eller
fotografiskt papper

B 95.06 annan verksamhet där mer än 1 ton fullständigt
halogenerade klorfluorkarboner eller mer än 10 ton
ofullständigt halogenerade klorfluorkarboner hanteras
per år

C 95.07 annan verksamhet där mer än 100 kg men högst 1 ton
fullständigt halogenerade klorfluorkarboner eller mer än
1 ton men högst 10 ton ofullständigt halogenerade
klorfluorkarboner hanteras per år

Avloppsvatten

A 00.01 avloppsvatten från tätbebyggelse med mer än 100 000
invånare eller från sådan bebyggelse med färre antal
invånare, om föroreningsmängden i avloppsvattnet
motsvarar minst den mängd som härrör från mer än 100 000
invånare

B 00.02 avloppsvatten från tätbebyggelse med mer än 2 000
invånare eller från sådan bebyggelse med färre antal
invånare, om föroreningsmängden i avloppsvattnet
motsvarar minst den mängd som härrör från mer än 2 000
invånare och som ej avses i punkt A 00.01, eller
avloppsvatten från någon annan fristående
avloppsanläggning avsedd för mer än 2 000 personer

C 00.03 avloppsvatten från en kommunal avloppsanläggning
eller någon annan fristående avloppsanläggning och som
ej avses i punkterna A 00.01 eller B 00.02

B 00.04 avloppsvatten från sjukhus

B 00.05 ytbehandlingsbad i metallindustri eller koncentrerat
sköljvatten från sådant bad

C 00.06 pressaft från siloanläggning

C 00.07 urin från djurstall

C 00.08 vassle, som inte är endast av spillkaraktär

Förordning (1988:916).

Övergångsbestämmelser

1989:364

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1989, då
miljöskyddsförordningen (1981:574) skall upphöra att gälla.

2. Tillstånds- eller anmälningsärenden som inte har avgjorts vid
utgången av juni 1989 skall handläggas enligt äldre bestämmelser.

3. Tillsyn över miljöfarlig verksamhet, som enligt äldre bestämmelser
har omfattats av tillståndsplikt, utövas av miljö- och
hälsoskyddsnämnden, om verksamheten har beteckningen C i bilagan till
den nya förordningen.

4. I fråga om miljöfarlig verksamhet, som enligt äldre bestämmelser har
omfattats av tillståndsplikt, gäller det som i den nya förordningen har
föreskrivits om anmälningsskyldighet, om verksamheten har beteckningen C
i bilagan till denna.