Fastbränslelag (1981:599)

SFS nr
1981:599
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1981-06-11
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:793
Upphävd
1994-07-01

1 § En eldningsanläggning, som inte är tillfällig, skall enligt vad som
föreskrivs i denna lag uppföras eller installeras (utföras) så att den
kan eldas med fast bränsle och därefter bibehållas i ett sådant
utförande så länge den är i bruk.

Med eldningsanläggning avses i lagen en eldningsanläggning i vilken
varmvatten, hetvatten, ånga eller hetolja framställs för
byggnadsuppvärmning, elproduktion eller användning i en industriell
process.

Skall kol användas i anläggningen, krävs i vissa fall särskilt tillstånd
enligt 3 a §. Lag (1984:641):

2 § En eldningsanläggning i vilken den årliga bränsleförbrukningen kan
beräknas normalt uppgå till minst 180 terajoule skall utföras för
eldning med fast bränsle och därefter bibehållas i ett sådant utförande
så länge den är i bruk.

Detsamma gäller en eldningsanläggning med lägre bränsleförbrukning i ett
system i vilket varmvatten, hetvatten, ånga eller hetolja framställs för
sådant ändamål som anges i 1 § andra stycket, om

1. den årliga bränsleförbrukningen i systemet kan beräknas normalt uppgå
till minst 180 terajoule och

2. systemets årliga behov av energi annars inte till minst 75 procent
kan tillgodoses på annat sätt än genom användning av gas eller olja
eller annat flytande bränsle. Lag (1984:641).

3 § Andra eldningsanläggningar än som avses i 2 § skall utföras så att
de utan omfattande ombyggnadsarbeten eller kompletteringar kan eldas med
inhemsk fast bränsle. De skall därefter bibehållas i ett sådant
utförande så länge de är i bruk.

Inom områden där naturgas distribueras eller avses bli distribuerad
gäller första stycket inte anläggningar för eldning med naturgas.

3 a § Tillstånd av regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer krävs för att

1. uppföra, installera eller ändra en eldningsanläggning så att den får
ett utförande för huvudsaklig eldning med kol, om anläggningen avses få
en tillförd effekt överstigande 500 kilowatt, eller

2. elda med kol i en anläggning med annat utförande än som avses i 1, om
anläggningens tillförda effekt överstiger 500 kilowatt.

Tillstånd ges endast om användning av kol i anläggningen är förenlig med
av riksdagen antagna energipolitiska riktlinjer för introduktion av kol.

Ett tillstånd får begränsas till viss tid eller förenas med särskilda
villkor.

Tillstånd enligt denna lag behövs inte om tillstånd till anläggningen
meddelats enligt 4 kap. lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser
m. m. Utanför områden där fjärrvärme eller naturgas distribueras eller
avses bli distribuerad enligt kommunens energiplanering behövs inte
tillstånd för anläggningar för industribyggnader eller
trädgårdsnäringens byggnader. Lag (1987:160).

4 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får medge
undantag i särskilt fall från 2 §.

Undantag från 3 § första stycket får regeringen föreskriva för särskilt
fall eller för ett visst slag eller en viss grupp av
eldningsanläggningar. Regeringen får också överlåta åt den eller de
kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet
eller åt någon annan myndighet att i särskilda fall medge undantag från
3 § första stycket. Lag (1991:1691).

5 § Är en eldningsanläggning undantagen enligt 4 § från vad som
föreskrivs enligt 2 eller 3 § om utförande för eldning med fast bränsle
och skall en panna bytas i anläggningen, skall lagen i sin helhet åter
tillämpas på anläggningen. Därvid skall vad som anges i 2 eller 3 § om
utförande i stället avse ändring av anläggningen.

6 § Tillsyn över efterlevnaden av denna lag utövas enligt regeringens
bestämmande av en sådan nämnd som avses i 4 § eller annan myndighet. Lag
(1991:1691).

7 § Den som äger eller annars förfogar över en eldningsanläggning är
skyldig att på anfordran av tillsynsmyndigheten lämna myndigheten de
upplysningar och handlingar och det tillträde till anläggningen som
behövs för tillsynen. Polismyndigheten skall lämna tillsynsmyndigheten
det biträde som behövs för att tillträdesrätten skall kunna utövas.

8 § Tillsynsmyndigheten får meddela den som äger eller annars förfogar
över en eldningsanläggning de förelägganden som behövs för att
åstadkomma rättelse, om anläggningen inte uppfyller vad som krävs enligt
2 § eller 3 § första stycket. Detsamma gäller om anläggningen ges ett
utförande för huvudsaklig eldning med kol eller eldas med kol utan
behövligt tillstånd enligt 3 a § eller om ett med sådant tillstånd
förenat villkor inte uppfylls. Ett föreläggande får förenas med vite.

Ett utdömt vite får inte förvandlas. Lag (1984:641).

9 § Om ägaren eller den som annars förfogar över en eldningsanläggning
uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter mot vad som gäller enligt 2
§, 3 § första stycket eller 3 a §, eller mot villkor som uppställts med
stöd av 3 a §, skall han dömas till böter. I ringa fall skall dock ej
dömas till ansvar.

Den som har åsidosatt vitesföreläggande enligt 8 § första stycket döms
inte till straff enligt denna lag för gärning som omfattas av
föreläggandet. Lag (1984:641).

10 § Beslut av tillsynsmyndigheten om anfordran enligt 7 § eller om
föreläggande enligt 8 § första stycket överklagas hos kammarrätten. Om
en sådan nämnd som avses i 4 § har utsetts till tillsynsmyndighet,
överklagas dock dess beslut hos länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut får
överklagas hos kammarrätten.

Tillsynsmyndigheten får föreskriva att ett beslut omedelbart skall lända
till efterrättelse. Lag (1991:1691).

Övergångsbestämmelser

1981:599

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982.

2. Lagen gäller inte en eldningsanläggning som är uppförd eller
installerad före ikraftträdandet.

3. Har uppförande eller installation av en eldningsanläggning eller byte
av en panna påbörjats men inte slutförts före ikraftträdandet, får
uppförandet, installationen eller pannbytet slutföras på det sätt som
har avsetts utan hinder av bestämmelserna i denna lag.

4. Byts efter ikraftträdandet en panna i en anläggning som avses i 2
eller 3, gäller dock lagen. Därvid skall vad som anges i 2 eller 3 § om
utförande i stället avse ändring av anläggningen.

1984:641

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1984.

2. Har uppförande eller installation av en eldningsanläggning som avses
i 3 a § första stycket 1 påbörjats men inte slutförts före
ikraftträdandet, behövs inget tillstånd för att slutföra uppförandet
eller installationen på det sätt som har avsetts, om anmälan görs före
den 1 januari 1985 till den myndighet som regeringen bestämmer.
Motsvarande gäller om i en eldningsanläggning som avses i 3 a § första
stycket 2 vid ikraftträdandet ändringsarbeten påbörjats men inte
slutförts för att ge anläggningen ett utförande för huvudsaklig eldning
med kol och den planerade kolanvändningen redovisats till statlig eller
kommunal myndighet före den 1 januari 1984.

3. Har en eldningsanläggning som avses i 3 a § första stycket 2 eldats
med kol före ikraftträdandet, behövs inget tillstånd för att fortsätta
med koleldningen, om anmälan görs före den 1 januari 1985 till den
myndighet regeringen bestämmer. Har uppförande eller installation av en
sådan eldningsanläggning påbörjats men inte slutförts den 1 januari 1984
utan att koleldning skett före ikraftträdandet, får utan tillstånd
eldning med kol ske, om kolanvändning planerats och redovisats till
statlig eller kommunal myndighet före den 1 januari 1984 och anmälan
görs före den 1 januari 1985 till den myndighet som regeringen
bestämmer.

4. Har i en eldningsanläggning som avses i 3 a § första stycket 2
ändringsarbeten påbörjats men inte slutförts den 1 januari 1984 utan att
koleldning skett före ikraftträdandet, får utan tillstånd eldning med
kol ske, om kolanvändning planerats och redovisats till statlig eller
kommunal myndighet för den 1 januari 1984 och anmälan görs före den 1
januari 1985 till den myndighet som regeringen bestämmer. I fråga om
ändringsarbeten för att ge anläggningen ett utförande för huvudsaklig
eldning med kol tillämpas punkt 2.

1987:160

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1987.

Bestämmelserna i 3 a § skall tillämpas om regeringen enligt 136 a §
byggnadslagen (1947:385) har meddelat tillstånd till anläggningen.