Lag (1981:600) om beslutanderätt för stiftelse som har bildats för att främja svenskt-norskt industriellt samarbete

SFS nr
1981:600
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1981-06-11

1 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
överlämna till stiftelse, som har bildats för att främja
svenskt-norskt industriellt samarbete, att pröva frågor om stöd inom
stiftelsens verksamhetsområde.

2 § Den som hos en stiftelse som avses i 1 § har tagit befattning
med frågor som anges i paragrafen får inte obehörigen röja vad han
därvid har fått veta om affärs- eller driftförhållanden.