Förordning (1981:607) med instruktion för statsförvaltningens centrala förslagsnämnd

SFS nr
1981:607
Departement/myndighet
Civildepartementet
Utfärdad
1981-05-27
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:1103
Upphävd
1988-12-15

Inledande bestämmelser

1 § Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 3 § 3 samt
15, 16 och 18 §§, tillämpas på statsförvaltningens centrala
förslagsnämnd.

Med chefen förstås därvid nämndens ordförande.

2 § Med statsförvaltningen avses i denna förordning statliga
myndigheter under regeringen, dock inte statens arbetsgivarverk.

Förordningen är inte tillämplig på de arbetstagare som domänverket får
förhandla om kollektivavtal för enligt 35 § förordningen (1975:1021)
med instruktion för domänverket.

Uppgifter

3 § Statsförvaltningens centrala förslagsnämnd är central myndighet
för samordning av förslagsverksamheten inom statsförvaltningen.
Nämnden driver sin verksamhet i anslutning till ett avtal mellan
statens arbetsgivarverk samt Centralorganisationen SACO/SR,
Statsanställdas förbund och TCO:s statstjänstemannasektion (TCO-S) om
förslagsverksamhet hos statliga myndigheter (AF-S, statens
arbetsgivarverks cirkulär 1981 A 11).

4 § Det åligger nämnden särskilt att

1. främja och vägleda förslagsverksamheten,

2. fastställa sådana normer för beräkning av ersättningar i
förslagsverksamheten som avses i AF-S,

3. besluta om ersättningar i förslagsärenden som enligt 7 §
förordningen (1981:606) om förslags- och trivselverksamheten vid
statliga myndigheter lämnas över till nämnden för avgörande.

Organisation

5 § Nämnden består av sex ledamöter. Ledamöterna förordnas av rege
ringen för högst tre år. För varje ledamot förordnar regeringen en
personlig ersättare.

Tre av ledamöterna och ersättare för dem förordnas efter gemensamt
skriftligt förslag av SACO/SR, Statsanställdas förbund och TCO-S.

Bland de ledamöter som inte förordnas efter förslag av
organisationerna utser regeringen en ordförande i nämnden.

Nämnden utser en vice ordförande inom sig efter gemensamt förslag av
SACO/SR, Statsanställdas förbund och TCO-S.

6 § Hos nämnden tjänstgör en sekreterare och annan personal, som är
anställda hos statskontoret.

7 § Nämnden får i mån av behov och tillgång på medel anlita
utomstående för särskilda uppdrag.

Ärendenas handläggning

8 § Nämnden sammanträder på kallelse av ordföranden.

9 § Ärendena avgörs av nämnden i plenum.

I en arbetsordning eller genom särskilda beslut får nämnden lämna över
åt ordföranden att avgöra ärenden eller grupper av ärenden som inte är
av sådan beskaffenhet att prövningen bör ankomma på nämnden i plenum.

10 § Nämnden är beslutför med sex eller fyra ledamöter,
bland dem ordföranden eller vice ordföranden. Av ledamöterna
skall halva antalet vara förordnade efter förslag från
organisationerna. Förordning (1986:960).

11 § Ärendena avgörs efter föredragning som ankommer på
sekreteraren eller på en särskild förordnad föredragande.

I arbetsordningen eller genom särskilda beslut får nämnden
bestämma att ett ärende som handläggs enligt 9 § andra stycket
får avgöras utan föredragning.

Ordföranden får själv ta över beredningen och föredragningen
av ett ärende. Förordning (1986:960).

12 § Ordföranden eller, efter beslut av denne, sekreteraren får fordra
in förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärenden som handläggs
hos nämnden.

13 § Ersättningar enligt 4 § 3 som har beslutats av nämnden betalas
från medel som nämnden disponerar.

Avslutande bestämmelse

14 § Nämndens beslut får inte överklagas.