Förordning (1981:608) om läkemedelskostnader, m.m.

SFS nr
1981:608
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1981-12-28
Författningen har upphävts genom
SFS 1996:1294
Upphävd
1997-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS1992:1021

1 § Prisnedsättning enligt 3–4 §§ lagen (1981:49) om begränsning av
läkemedelskostnader, m. m. och kostnadsbefrielse enligt 7 § samma lag får
inte avse större mängd läkemedel än som svarar mot det beräknade behovet
för 90 dagar eller, om lämplig förpackningsstorlek saknas, närmast större
förpackning.

Avser en förskrivning både en mindre mängd läkemedel på prov och en eller
flera senare expeditioner av ytterligare mängder av samma läkemedel,
skall vid det första inköpet av ytterligare läkemedel bestämmelserna om
prisnedsättning i 3 och 3 a §§ nämnda lag tillämpas som om inköpet hade
gjorts samtidigt som provförpackningen inköptes.

Ett läkemedel som har förskrivits får inte förskrivas på nytt så länge
förskrivningen fortfarande är giltig, om syftet enbart är att få
läkemedlet utlämnat på förmånligare villkor. Förordning (1992:1021).

2 § har upphävts genom förordning (1984:746).

3 § En förskrivning av livsmedel, som avses i 5 § lagen (1981:49) om
begränsning av läkemedelskostnader, m.m. skall göras på en
livsmedelsanvisning.

På livsmedelsanvisningen skall anges hur många gånger förskrivningen
får expedieras.

4 § En förskrivning av förbrukningsartiklar som avses i 6 § lagen
(1981:49) om begränsning av läkemedelskostnader, m.m. skall göras på
ett hjälpmedelskort.

På hjälpmedelskortet skall anges hur många gånger förskrivningen får
expedieras.

5 § En förskrivning på recept är giltig ett år från utfärdandet om
inte förskrivaren anger kortare giltighetstid. På receptet skall anges
hur många gånger förskrivningen får expedieras. Varje förskrivning får
dock expedieras sammanlagt högst tolv gånger.

Förskrivningar som avses i 3 och 4 §§ är giltiga ett år från
utfärdandet.

Vid varje expedition skall på förskrivningen anges apotekets namn och
dagen för expeditionen.

En avskrift av förskrivningen skall göras vid varje expedition,
varefter förskrivningen lämnas åter till kunden. Avskriften utgör
apotekets verifikation. Vid den sista expeditionen skall apoteket
behålla förskrivningen som sin verifikation. Ett hjälpmedelskort
lämnas dock åter till kunden. Förordning (1984:746).

6 § Bestämmelserna i 2-4 och 7 §§ lagen (1981:49) om begränsning av
läkemedelskostnader, m.m. tillämpas även i fråga om läkemedel som
förskrivits av behörig läkare i Danmark, Finland, Island eller Norge,
om läkemedlen inköpts här i riket.

En sådan förskrivning får expedieras endast en gång. Vid expeditionen
skall apoteket behålla förskrivningen som sin verifikation.

7 § Vid utbetalning av ersättning till kunden enligt 9 § lagen
(1981:49) om begränsning av läkemedelskostnader, m.m. skall en
avskrift av förskrivningen göras, varefter förskrivningen lämnas åter
till kunden. Avskriften utgör apotekets verifikation.

8 § Läkemedel eller annan vara som avses i 2-6 §§ lagen (1981:49) om
begränsning av läkemedelskostnader, m.m. får i brådskande fall lämnas
ut utan hinder av att förskrivningen inte har gjorts på föreskriven
blankett. I ett sådant fall skall den som utfärdar förskrivningen på
den härför använda handlingen intyga att det är ett brådskande fall
samt lämna de uppgifter som skulle ha lämnats, om föreskriven blankett
hade använts.

En förskrivning som avses i denna paragraf får expedieras endast en
gång. Vid expeditionen skall apoteket behålla handlingen som sin
verifikation.

9 § En förskrivning får även göras genom telefonering till apoteket.
En sådan förskrivning skall av apoteket föras in på en särskild
blankett. Den som gör förskrivningen är skyldig att lämna samtliga
uppgifter, som apoteket behöver för att fylla i blanketten.

Vid expeditionen av en sådan förskrivning, skall handlingen förses med
uppgift om apotekets namn och dagen för expeditionen.

En sådan förskrivning får expedieras endast en gång. Apoteket skall
behålla handlingen som sin verifikation.

10 § Vid en expedition av en förskrivning som behålls av apoteket
skall, om den för vilken förskrivningen utfärdats begär det, apoteket
lämna denne en bestyrkt avskrift av handlingen. På avskriften skall
anges att den inte gäller för expedition.

11 § Vid varje expeditionstillfälle skall apoteket tillhandahålla ett
särskilt kvitto på det belopp som kunden betalat för prisnedsatta
läkemedel. Om kunden begär det, skall apoteket anteckna beloppet på
fastställt formulär. Apoteket skall vidta även de övriga åtgärder som
behövs för erhållande av kostnadsbefrielse enligt 7 § lagen (1981:49) om
begränsning av läkemedelskostnader, m. m. Förordning (1990:1408).

12 § Har läkemedel eller annan vara som avses i lagen (1981:49) om
begränsning av läkemedelskostnader, m. m. lämnats ut kostnadsfritt eller
till nedsatt pris från apoteket mot förskrivning, har Apoteksbolaget AB
rätt att få ersättning av riksförsäkringsverket med ett belopp som
motsvarar försäljningspriset respektive den föreskrivna
prisnedsättningen.

Har Apoteksbolaget AB betalat ut ersättning som avses i 9 § lagen
(1981:49) om begränsning av läkemedelskostnader, m. m. skall
riksförsäkringsverket ersätta bolaget för det utgivna beloppet.

Ersättning som avses i första och andra styckena skall betalas i
efterhand, varvid ersättning som hänför sig till en viss månad skall
betalas den första vardagen, som inte är lördag, i den andra månaden
därefter. I övrigt skall ersättning betalas i den ordning som
riksförsäkringsverket bestämmer efter samråd med Apoteksbolaget AB.
Förordning (1987:279).

13 § De handlingar som enligt denna förordning utgör apotekets
verifikationer skall förvaras i tre år räknat från den dag
Apoteksbolaget AB begärde ersättning för dem.

Verifikationerna skall på begäran av läkemedelsverket eller
riksförsäkringsverket överlämnas till dessa myndigheter för
granskning. Förordning (1990:699).

14 § Läkemedelsverket skall i erforderlig omfattning granska de
handlingar som avses i 12 och 13 §§. Riksförsäkringsverket skall i
erforderlig omfattning granska ersättningsanspråk enligt 12 § samt
kontrollera att läkemedel och andra varor som lämnats ut kostnadsfritt
eller till nedsatt pris omfattas av lagen (1981:49) om begränsning av
läkemedelskostnader, m. m. Förordning (1992:1021).

15 § Läkemedelsverket skall efter samråd med riksförsäkringsverket
fastställa blanketter som avses i 1-4 och 9 §§.

Riksförsäkringsverket skall fastställa det formulär som avses i 11 §.
Förordning (1990:699).

Övergångsbestämmelser

1987:279

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988.

2. Ersättning enligt 12 § första stycket avseende år 1987 som
inte har betalats före denna förordnings ikraftträdande, skall av
riksförsäkringsverket betalas till Apoteksbolaget AB senast den
20 januari 1988.