Förordning (1981:639) om utjämning av industrins kostnader för jordbruksråvaror;

SFS nr
1981:639
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1981-12-30
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:914
Upphävd
1991-07-01

1 § Statens jordbruksnämnd får föreskriva att bidrag (utjämningsbidrag)
skall lämnas för sådana råvaror som anges i bilagan till lagen
(1967:340) om prisreglering på jordbrukets område och som används vid
tillverkning av varor som anges i bilagorna 1 och 2 till denna
förordning.

Utjämningsbidrag för sådana varor som anges i bilaga 1 lämnas endast om
utjämningsavgift enligt 5 § denna förordning tas ut eller om varorna
förs ut ur landet.

2 § I fråga om sådana varor som anges i bilaga 3 till denna förordning
och som har tillverkats av råvaror, upptagna i bilagan till lagen
(1967:340) om prisreglering på jordbrukets område, får jordbruksnämnden
föreskriva att bidrag (exportbidrag) skall lämnas när varorna förs ut ur
landet.

3 § Jordbruksnämnden får föreskriva att importavgift som avses i 21 a §
andra stycket lagen (1967:340) om prisreglering på jordbrukets område
skall tas ut på varor som anges i bilaga 3.

4 § Bidrag enligt 1 eller 2 § eller avgift som avses i 3 § får bestämmas
till ett belopp som motsvarar högst skillnaden mellan priset på den
svenska marknaden på råvaror som använts vid tillverkningen och priset
på sådana råvaror på världsmarknaden eller, i vissa fall, på särskilda
marknader.

5 § Jordbruksnämnden får föreskriva att utjämningsavgift som avses i 21
a § första stycket lagen (1967:340) om prisreglering på jordbrukets
område skall tas ut på varor som anges i bilaga 1.

Utjämningsavgiften skall bestämmas så att de utjämningsavgifter som
inflyter vid tillverkning av varorna motsvarar kostnaderna för de
utjämningsbidrag som lämnas för de varor som avsätts inom landet.

5 a § Utjämningsavgift eller importavgift som avses i 21 a § lagen
(1967:340) om prisreglering på jordbrukets område utgår inte om varan
förs in under sådana omständigheter som för en importlicenspliktig vara
medför rätt till införsel utan licens enligt 6 § förordningen (1984:53)
om import- och exportreglering. Förordning (1987:1293).

6 § Frågor om utjämningsbidrag och exportbidrag prövas av
jordbruksnämnden.

Riksskatteverket prövar dock frågor om utjämningsbidrag till den som
enligt 7 § andra stycket denna förordning erlägger utjämningsavgift till
verket.

7 § För varor som tillverkas inom landet erlägger tillverkaren
utjämningsavgiften till jordbruksnämnden.

Den som är skattskyldig enligt lagen (1941:251) om särskild varuskatt
erlägger dock utjämningsavgiften för varor som tillverkas inom landet
till riksskatteverket för

1. choklad- och konfektyrvaror som är skattepliktiga enligt samma lag,

2. kex, småkakor o. d., våfflor och rån (wafers) enligt tulltaxenr
19.05.

Avgiften skall erläggas inom den tid och i den ordning som
jordbruksnämnden eller, i fråga om varor som avses i andra stycket,
riksskatteverket bestämmer. Förordning (1987:1293).

8 § Vid import av varor som avses i 7 § andra stycket får
riksskatteverket förordna att den som är registrerad som skattskyldig
enligt lagen (1941:251) om särskild varuskatt skall erlägga
utjämningsavgiften till riksskatteverket.

Jordbruksnämnden får för särskilt fall förordna att importavgift och, i
fråga om annan import än som avses i första stycket, utjämningsavgift
skall erläggas till nämnden.

9 § Jordbruksnämnden får medge befrielse från eller återbetalning av
utjämningsavgiften för varor som tillverkas endast i mindre omfattning
och för varor som har förts ut ur landet eller till frihamn eller som
läggs upp på provianteringslager.

Jordbruksnämnden får medge befrielse från eller återbetalning av
importavgiften för varor som förs ut ur landet eller till frihamn eller
som läggs upp på provianteringslager.

Jordbruksnämnden får vidare medge befrielse från och återbetalning av
importavgift och utjämningsavgift, om särskilda skäl föreligger.

I fråga om förfarandet vid återbetalning av avgifter skall 8–11 §§
förordningen (1984:62) om prisreglering på jordbrukets område tillämpas.
Förordning (1984:64).

10 § Riksskatteverket är beskattningsmyndighet i fråga om avgift som
enligt denna förordning skall erläggas till verket. Förordning
(1984:203).

11 § har upphävts genom förordning (1984:203).

12 § Riksskatteverket får efter samråd med jordbruksnämnden meddela
närmare föreskrifter i fråga om

1. kontroll och utbetalning av utjämningsbidrag enligt 6 § andra
stycket,

2. kontroll och uppbörd av utjämningsavgift enligt 7 § andra stycket.

Ytterligare föreskrifter för verkställigheten av denna förordning
meddelas av jordbruksnämnden.

Bilaga 1

Varor för vilka utjämningsbidrag får lämnas och för vilka
utjämningsavgift får tas ut (intern prisutjämning)

Tulltaxenr Varuslag

ur 16.04 Fisk, beredd eller konserverad; kaviar: samtliga
tullbelagda varuslag

16.05 Kräftdjur, blötdjur och andra ryggradslösa vattendjur,
beredda eller konserverade

ur 17.04 Sockerkonfektyrer (inbegripet vit choklad), inte
innehållande kakao, med undantag av fondantmassor,
mandelmassor, pastor och andra liknande halvfabrikat i
bulk

ur 18.06 Choklad och andra livsmedelsberedningar innehållande
kakao, med undantag av glasspulver, glasspasta
(glassmassa), puddingar och andra liknande efterrätter
samt pulver, flingor, pastor och flytande beredningar
endast avsedda för framställning av pudding och annan
liknande efterrätt eller dryck

ur 19.04 Livsmedelsberedningar erhållna genom svällning eller
rostning av spannmål eller spannmålsprodukter (t. ex.
majsflingor)

ur 19.05 Kex, småkakor o. d.; våfflor och rån (wafers)

ur 21.03 Såser samt beredningar för tillredning av såser;
blandningar för smaksättningsändamål; beredd senap

ur 21.04 Soppor och buljonger samt beredningar för tillredning
av soppor eller buljonger; homogeniserade sammansatta
livsmedelsberedningar innehållande fisk, kräftdjur eller
blötdjur men inte kött eller andra djurdelar

ur 22.03 Maltdrycker med en alkoholhalt överstigande 2,8
viktprocent (starköl)
Förordning (1987:1293).

Bilaga 2

Varor för vilka utjämningsbidrag får lämnas utan att
utjämningsavgift tas ut (intern prisutjämning)

Vid tillverkning av farmaceutiska specialiteter utgår utjämningsbidrag
för sådana jordbruksråvaror som förbrukats vid tillverkningen.

Vid tillverkning av kemiska produkter utgår utjämningsbidrag för
fettvaror som förbrukats vid tillverkningen under förutsättning att
fettvaruavgift utgår för varan eller råvara till denna. Sådant bidrag
utgår också vid annan teknisk användning av sådana fettvaror.

Vid tillverkning av dextran utgår utjämningsbidrag för socker som
förbrukats vid tillverkningen.

Bilaga 3

Varor för vilka importavgift får tas ut och för vilka
exportbidrag får lämnas (extern prisutjämning)

Tulltaxenr Varuslag

ur 04.03 Kärnmjölk, filmjölk, gräddfil, yoghurt, kefir och annan
fermenterad eller syrad mjölk och grädde, smaksatta
(inte enbart sötade) eller innehållande frukt, bär eller
kakao, även koncentrerade eller försatta med socker
eller annat sötningsmedel

ur 08.11 Frukt, bär och nötter (även ångkokta eller kokta i
vatten), frysta, med tillsats av socker

ur 16.01 Beredningar av korv och liknande produkter av kött,
andra djurdelar eller blod, innehållande mindre än 40 %
köttvara

ur 16.02 Kött, andra djurdelar och blod, beredda eller
konserverade på annat sätt:
produkter innehållande mindre än 40 % köttvara

ur 17.04 Fondantmassor, mandelmassor, pastor och andra
liknande halvfabrikat i bulk

ur 18.06 Glasspulver, glasspasta (glassmassa), puddingar och
andra liknande efterrätter samt pulver, flingor, pastor
och flytande beredningar endast avsedda för
framställning av pudding och annan liknande efterrätt
eller dryck, innehållande kakao

ur 19.01 Livsmedelsberedningar av mjöl, stärkelse eller
maltextrakt som inte innehåller kakaopulver eller
innehåller mindre än 50 viktprocent kakaopulver, inte
nämnda eller inbegripna någon annanstans;
livsmedelsberedningar av varor enligt nr 04.01–04.04,
som inte innehåller kakaopulver eller
innehåller mindre än 10 viktprocent kakaopulver, inte
nämnda eller inbegripna någon annanstans

19.02 Pastaprodukter, såsom spagetti, makaroner, nudlar,
lasagne, gnocci, ravioli och cannelloni, även kokta,
fyllda (med kött eller andra födoämnen) eller på annat
sätt beredda; couscous, även beredd

19.03 Flingor, gryn o. d., framställda av stärkelse

ur 19.04 Spannmål, annan än majs, i form av korn, förkokt
eller på annat sätt beredd

ur 19.05 Bakverk, även innehållande kakao, med undantag av
kex, småkakor o. d., våfflor och rån (wafers)

ur 20.04 Potatis, beredd eller konserverad på annat sätt än med
ättika eller ättiksyra, fryst

ur 20.05 Potatis, beredd eller konserverad på annat sätt än med
ättika eller ättiksyra, inte fryst

20.06 Frukt, bär, nötter, fruktskal och andra växtdelar,
kanderade, glaserade eller på liknande sätt beredda med
socker

20.07 Sylter, frukt- och bärgeléer, marmelader, mos och
pastor av frukt, bär eller nötter, beredda genom kokning
eller annan värmebehandling, med eller utan tillsats av
socker eller annat sötningsmedel

ur 20.08 Frukt, bär, nötter och andra ätbara växtdelar, på
annat sätt beredda eller konserverade, med eller utan
tillsats av socker, annat sötningsmedel eller alkohol,
inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:
produkter baserade på spannmål

ur 20.09 Frukt- och bärsaft (inbegripet druvmust), med tillsats
av socker, med undantag av saft av passionsfrukt, mango,
guava eller ananas

ur 21.04 Homogeniserade sammansatta livsmedelsberedningar
innehållande kött eller andra djurdelar

21.05 Glassvaror, även innehållande kakao

21.06 Livsmedelsberedningar, inte nämnda eller inbegripna
någon annanstans

22.02 Vatten, inbegripet mineralvatten och kolsyrat vatten,
med tillsatts av socker eller annat sötningsmedel eller
av aromämne, samt andra alkoholfria drycker, med
undantag av frukt- och bärsaft samt köksväxtsaft enligt
nr 20.09

ur 22.03 Maltdrycker med en alkoholhalt inte överstigande 2,8
viktprocent (lättöl och öl)

ur 22.06 Äppel- och päronvin med en alkoholhalt överstigande
0,5 volymprocent men inte 1,8 viktprocent

ur 35.02 Äggalbumin

ur 35.05 Dextrin och annan modifierad stärkelse (t. ex.
förklistrad eller förestrad stärkelse); lim och klister
på basis av stärkelse, dextrin eller annan modifierad
stärkelse: innehållande mer än 20 % stärkelse eller
stärkelseprodukter

ur 35.07 Enzympreparat, innehållande födoämnen

ur 38.09 Appreturmedel, preparat för påskyndande av färgning
eller för fixering av färgämnen samt andra produkter och
preparat (t. ex. glättmedel och betmedel), av sådana
slag som används inom textil-, pappers- eller
läderindustrin eller inom liknande industrier, inte
nämnda eller inbegripna någon annanstans:
varor innehållande mer än 20 % stärkelse eller
stärkelseprodukter som bas, med undantag av varor i
detaljhandelsförpackningar som väger per styck högst 1
kg netto
Förordning (1988:64).