Förordning (1981:642) om tjänsteplikt för hälso- och sjukvårdspersonal m.m.

SFS nr
1981:642
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1981-06-11
Författningen har upphävts genom
SFS 1995:238
Upphävd
1995-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1992:879

1 § Till sådan personal som anges i 4 § andra stycket lagen (1981:292)
om tjänsteplikt för hälso- och sjukvårdspersonal samt veterinärpersonal
m. m. skall hänföras

1. läkare, tandläkare, apotekare, sjuksköterskor, barnmorskor,
sjukgymnaster och glasögonoptiker,

2. arbetsterapeuter, farmacie kandidater, kuratorer, legitimerade
psykologer, logopeder, receptarier, sjukhusfysiker samt de som är
anställda med tillsynsuppgifter hos en kommunal nämnd som fullgör
uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet under en tid av högst tio
år efter tjänstgöringens upphörande,

3. ambulanspersonal, apotekstekniker, bandagister, bandagearbetare,
barnsköterskor, cytologassistenter, laboratorieassistenter,
laboratoriebiträden, medicinsk-tekniska assistenter, ortoptister,
röntgenbiträden, sjukvårdsbiträden, skötare inom psykiatrisk vård,
tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, terapibiträden och
undersköterskor under en tid av högst fem år efter tjänstgöringens
upphörande.

Socialstyrelsen får efter samråd med arbetsmarknadsstyrelsen, statens
räddningsverk och Försvarsmakten föreskriva att viss under
punkterna 2 och 3 i första stycket nämnd yrkeskategori skall omfattas av
tjänsteplikten kortare tid än vad som där angetts och i övrigt begränsa
antalet personer som skall omfattas av tjänsteplikten.
Förordning (1994:879).

2 § Socialstyrelsen skall i den utsträckning som det behövs registrera
den tjänstepliktiga personalen.

Om det råder tveksamhet om en viss person är tjänstepliktig, skall denna
fråga avgöras av arbetsmarknadsstyrelsen efter samråd med
socialstyrelsen och Försvarsmakten.

Den tjänstepliktige skall lämna de uppgifter för registreringen som
socialstyrelsen föreskriver. Förordning (1994:879).

3 § Socialstyrelsen skall efter samråd med Försvarsmakten,
eller i förekommande fall med överbefälhavaren, besluta om fördelningen
av den tjänstepliktiga personalen för krigsplacering samt i vilken
omfattning respektive myndighet skall disponera den tjänstepliktiga
personalen. Förordning (1994:879).

4 § Socialstyrelsen skall i den utsträckning som behövs krigsplacera den
personal som disponeras för tjänstgöring inom den civila hälso- och
sjukvården och hälsoskyddet. Förordning (1983:619).

5 § Socialstyrelsen får överlåta på någon annan statlig myndighet eller
ett landsting eller en kommun att registrera och krigsplacera särskilda
grupper av hälso- och sjukvårdspersonal som avses i 4 §. Detta får ske
endast efter överenskommelse med den statliga myndigheten respektive
landstinget eller kommunen. Förordning (1991:1539).

6 § Den tjänstepliktiga personal som disponeras för tjänstgöring inom
försvarsmakten krigsplaceras och inkallas enligt de bestämmelser som
fastställts för försvarsmakten. I fråga om förmåner, anstånd m. m.
gäller bestämmelserna i förordningen (1989:447) om förmåner m. m. till
viss hälso- och sjukvårdspersonal vid tjänstgöring inom försvarsmakten.
Förordning (1989:456).

7 § Den som krigsplaceras enligt denna förordning skall underrättas om
beslutet. Underrättelse om beslutet skall också lämnas den hos vilken
den krigsplacerade avses tjänstgöra och, om krigsplaceringen avser
försvarsmakten, truppregistreringsmyndigheten.

8 § I samband med krigsplacering av personal inom den civila hälso- och
sjukvården eller hälsoskyddet skall krigstjänstgöringsorder
färdigställas i den utsträckning som behövs.

En kopia av krigstjänstgöringsordern skall i fråga om personal inom den
civila hälso- och sjukvården tillställas det landsting eller den kommun
hos vilket eller vilken den krigsplacerade skall tjänstgöra.

I fråga om personal inom hälsoskyddet skall kopian tillställas
länsstyrelsen i det län där den krigsplacerade skall tjänstgöra.
Förordning (1991:1539).

9 § Personal som disponeras för tjänstgöring inom den civila hälso- och
sjukvården inkallas till tjänstgöring av socialstyrelsen eller av den på
vilken registreringen enligt 5 § överlåtits.

Personal som disponeras för tjänstgöring inom hälsoskyddet inkallas till
tjänstgöring av socialstyrelsen eller, efter beslut av styrelsen, av
länsstyrelsen i det län där den krigsplacerade skall tjänstgöra.

Kan inte inkallelse ske i den ordning som angetts i första och andra
styckena får den, som enligt 8 § fått kopior av krigstjänstgöringsorder
för viss personal, inkalla denna personal till tjänstgöring. Förordning
(1983:619).

10 § Socialstyrelsen skall, i fråga om sådan personal som avses i 1 §,
ha ett övergripande ansvar för den utbildning och övning som avses i 6 §
lagen (1981:292) om tjänsteplikt för hälso- och sjukvårdspersonal samt
veterinärpersonal m. m.

Frågor om anstånd med eller ledighet från utbildning och övning enligt 6
§ lagen om tjänsteplikt för hälso- och sjukvårdspersonal samt
veterinärpersonal m. m. prövas av socialstyrelsen.

Socialstyrelsen får överlåta på någon annan statlig myndighet eller ett
landsting eller en kommun att utbilda och öva personalen samt att pröva
frågor om anstånd och ledighet. Detta får ske endast efter
överenskommelse med den statliga myndigheten respektive landstinget
eller kommunen. Förordning (1991:1539).

11 § Den som underlåter att fullgöra uppgiftsskyldighet enligt 2 § eller
vid fullgörande av sådan uppgiftsskyldighet uppsåtligen lämnar oriktig
uppgift av betydelse döms till böter om inte gärningen är belagd med
straff i brottsbalken.

Allmänt åtal för brott som avses i första stycket får väckas endast
efter anmälan av socialstyrelsen eller den myndighet som registrerat den
som åtalsanmälan skall avse.

12 § har upphävts genom förordning (1991:1539).

13 § Ett beslut av ett landsting eller en kommun i fråga om
krigsplacering får överklagas hos socialstyrelsen. Ett beslut i fråga om
krigsplacering, som fattas av socialstyrelsen eller en annan statlig
myndighet enligt 7 § får överklagas hos regeringen.

Ett beslut i fråga om krigsplacering enligt 7 § skall gälla även om
beslutet har överklagats.

Ett beslut i fråga om anstånd eller ledighet enligt 10 § får överklagas
hos totalförsvarets tjänstepliktsnämnd. Skrivelsen med överklagandet
skall ges in till den myndighet som har meddelat beslutet inom två
veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet.
Tjänstepliktsnämndens beslut får inte överklagas. Förordning
(1991:1539).