Krigsveterinärförordning (1981:648)

SFS nr
1981:648
Departement/myndighet
Näringsdepartementet RS L
Utfärdad
1981-06-11
Ändring införd
t.o.m. SFS 2000:919

Krigsorganisation av den civila veterinärverksamheten

1 § Kommer riket i krig eller när regeringen bestämmer så, skall den
civila veterinärverksamheten gå över till krigsorganisation och 2-6 §§
tillämpas.

2 § Statens jordbruksverk och Statens livsmedelsverk utövar var och en
inom sitt ansvarsområde den centrala ledningen av den civila
veterinärverksamheten.

Jordbruksverket delar in landet i krigsveterinärområden och kan dela
in ett sådant område i krigsveterinärdistrikt.

Jordbruksverket upprättar veterinärmedicinska beredskapslaboratorier
för laboratorieundersökningar och tillverkning av bakteriologiska
preparat. Förordning (1991:1615).

3 § har upphävts genom förordning (2000:919).

4 § Länsstyrelsen leder den civila veterinärverksamheten i länet och
samordnar den med övrig civil verksamhet inom totalförsvaret.

5 § I varje krigsveterinärområde skall finnas en krigstjänsteveterinär,
en eller flera biträdande krigstjänsteveterinärer och den
veterinärpersonal i övrigt som jordbruksverket bestämmer efter samråd
med Statens livsmedelsverk.

Krigstjänsteveterinären leder den civila veterinärverksamheten i
krigsveterinärområdet. Han utövar den närmare tillsynen över hälso- och
sjukvården i fråga om husdjur samt biträder den eller de kommunala
nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet i
frågor rörande livsmedelskontroll och djurskydd. Han utför i övrigt
de uppgifter som åligger en distriktsveterinär enligt allmänna
veterinärinstruktionen (1971:810), om inte jordbruksverket, efter
samråd med Statens livsmedelsverk, befriar honom från dessa uppgifter.

En biträdande krigstjänsteveterinär biträder i den civila veterinär-
verksamheten i krigsveterinärdistriktet och med de uppgifter som avses
i andra stycket.

Jordbruksverket bestämmer stationeringsort för krigstjänsteveterinärer
och biträdande krigstjänsteveterinärer. Förordning (1991:1615).

6 § Jordbruksverket, Livsmedelsverket eller länsstyrelsen får
besluta, att civil veterinärpersonal skall förflyttas eller att
förnödenheter för verksamheten skall omfördelas.

Jordbruksverket eller länsstyrelsen får besluta att en
krigstjänsteveterinär eller en biträdande krigstjänsteveterinär
skall tjänstgöra i mer än ett krigsveterinärområde eller
biträda inom Försvarsmaktens veterinärtjänst.
Förordning (2000:919).

Beredskapsgrader

7 § Vid skärpt beredskap skall den civila veterinärverksamheten
färdigställa de lokaler som skall användas vid krigsorganisation,
vidta sådana förberedelser i fråga om materiel som underlättar
övergången till krigsorganisation samt förbereda skärpt
livsmedelskontroll. Vid skärpt beredskap får Jordbruksverket i
samråd med Försvarsmakten besluta att verksamheten vid
veterinärmedicinska beredskapslaboratorier helt eller delvis skall
krigsorganiseras och att veterinärpersonal skall kallas in till
tjänstgöring. Beslut om inkallelse av personal för livsmedelskontroll
skall fattas i samråd även med Statens livsmedelsverk.

Vid högsta beredskap skall den civila veterinärverksamheten övergå till
krigsorganisation. Förordning (1994:672).

Planläggning för krigsorganisation

8 § Länsstyrelsen skall upprätta en organisationsplan för krigsveterinär-
område. Jordbruksverket skall upprätta en organisationsplan för varje
veterinärmedicinskt beredskapslaboratorium. Förordning (1991:1615).

9 § En organisationsplan för ett krigsveterinärområde skall innehålla
uppgifter om

veterinärdistrikt och krigsveterinärdistrikt inom området,

krigstjänsteveterinärens stationeringsort,

den veterinärpersonal som är krigsplacerad i området och underställd
krigstjänsteveterinären,

distriktsöverläkarens stationeringsort,

den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och
hälsoskyddsområdet inom området,

de veterinärmedicinska och humanbakteriologiska laboratorier, de apotek
och de anstalter för livsmedelskontroll, som finns inom området, samt

de övriga anordningar inom området som har betydelse för den civila
veterinärverksamheten. Förordning (1991:1615).

10 § En organisationsplan för ett veterinärmedicinskt beredskaps-
aboratorium skall innehålla uppgifter om

laboratoriets omfattning samt anordningar för att tillgodose behovet
av lokaler, personal och materiel,

anordningar för förläggning, förplägnad och sjukvård, samt

behovet av medel för att upprätta och driva laboratoriet.

Pliktpersonal

11 § Av förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt framgår att
veterinärverksamhet är en verksamhet i Försvarsmakten och i det
civila försvaret där totalförsvarspliktiga kan tjänstgöra med
civilplikt. Förordning (1995:697).

12 § har upphävts genom förordning (1995:697).

13 § har upphävts genom förordning (1995:697).

14 § har upphävts genom förordning (1995:697).

15 § har upphävts genom förordning (1995:697).

16 § har upphävts genom förordning (1995:697).

17 § har upphävts genom förordning (1995:697).

17 a § har upphävts genom förordning (1995:697).

18 § har upphävts genom förordning (1995:697).

19 § har upphävts genom förordning (1995:697).