Lag (1981:655) om vissa avgifter i allmän hamn

SFS nr
1981:655
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1981-06-18

Enligt riksdagens beslut föreskrivs följande.

Den som innehar en allmän hamn får ta ut avgifter, utan att
hamninnehavaren tillhörig kaj, brygga eller liknande anordning inom
hamnens område anlöps eller nyttjas,

1. för fartyg som anlöper kaj, brygga eller liknande anordning som
tillhör någon annan än hamninnehavaren men som ligger inom hamnens
område,

2. för fartyg som passerar hamnens vattenområde,

3. för gods som lastas eller lossas över kaj, brygga eller liknande
anordning som tillhör någon annan än hamninnehavaren men som ligger
inom hamnens område.

Rätten att ta ut avgift enligt första stycket 2. gäller endast inom
det område där trafiken enligt vad sjöfartsverket fastställt kan anses
ha nytta av hamninnehavarens anordningar och tjänster. Ansökan om
fastställelse görs av hamninnehavaren.