Förordning (1981:659) om lån till investeringar inom den manuella glasindustrin

SFS nr
1981:659
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1981-06-11
Författningen har upphävts genom
SFS 2009:149
Upphävd
2009-04-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2000:1083

Inledande bestämmelser

1 § I mån av tillgång på medel kan lån lämnas till företag inom den
manuella glasindustrin enligt denna förordning.

Allmänna bestämmelser

2 § Lån får lämnas till kostnader för

1. effektivitetshöjande investeringar i produktionsutrustning,

2. investeringar som i första hand syftar till att förbättra
arbetsmiljön,

3. investeringar vid enskilda produktionsenheter som direkt föranleds av
att mäng köps från en central råvaruanläggning eller

4. investeringar i den yttre miljön.

3 § har upphävts genom förordning (1988:771).

4 § Lån får inte överstiga 50 procent av kostnaden för investeringen.
Ett lån för en mera omfattande investering av det slag som anges i 2 § 4
kan dock lämnas upp till 75 procent av kostnaden.

5 § Lån får inte lämnas i den mån annat statligt stöd har lämnats för
samma ändamål.

6 § har upphävts genom förordning (1988:771).

7 § Ett lån skall vara ränte- och amorteringsfritt och skall skrivas av
med ett lika stort belopp varje år under en period av längst tio år från
utgången av året närmast efter det under vilket lånet lämnats.

8 § har upphävts genom förordning (1988:771).

Förfarandet m.m.

9 § Frågor om lån prövas av Verket för näringslivsutveckling.
Om särskilda skäl föranleder det skall dock ett låneärende
lämnas till regeringen för prövning.

Vid beredning av ett ärende om lån skall Verket för
näringslivsutveckling i den utsträckning det bedöms nödvändigt
samråda med Arbetsmiljöverket och Naturvårdsverket.

Verket för näringslivsutveckling skall fortlöpande samråda med
företrädare för arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer inom
branschen i fråga om långivningens inriktning.
Förordning (2000:1083).

10 § har upphävts genom förordning (1988:771).

11 § Under ett låns löptid får den regionala utvecklingsfonden medge
sådana ändringar av villkoren för lånet som saknar väsentlig betydelse
för statens rätt. För andra ändringar av villkoren krävs medgivande av
långivaren.

12 § Beslut av Verket för näringslivsutveckling enligt denna förordning
får inte överklagas. Förordning (2000:1083).

Särskilda bestämmelser

13 § Det ankommer på Verket för näringslivsutveckling att bevaka
statens rätt i mål eller ärenden som rör lån enligt denna förordning.
Förordning (2000:1083).

14 § I fråga om lån som beviljats enligt denna förordning gäller i
övrigt föreskrifterna rörande lån i förordningen (1988:764) om statligt
stöd till näringslivet. Förordning (1988:771).

Övergångsbestämmelser

1988:771

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1988.

2. Äldre bestämmelser skall fortfarande gälla för stöd som beviljats
före ikraftträdandet. Dock skall 19 § förordningen (1988:764) om
statligt stöd till näringslivet gälla även för sådant stöd.