Förordning (1981:661) om strukturgarantier, m.m.

SFS nr
1981:661
Departement/myndighet
Industridepartementet
Utfärdad
1981-06-11
Författningen har upphävts genom
SFS 1985:434
Upphävd
1985-07-01

Inledande bestämmelser

1 § För att främja utvecklingen inom möbelindustrin, trähusindustrin,
snickeriindustrin, sågverksindustrin, textilindustrinv,
konfektionsindustrin och rayonfiberindustrin kan garanti för lån
(strukturgaranti) lämnas enligt denna förordning.

Staten svarar för lån som omfattas av strukturgaranti som för egen skuld
till dess lånet återbetalats. Förordning (1984:433).

Förutsättningar för strukturgaranti

2 § Företag inom möbelindustrin, snickeriindustrin, sågverksindustrin
eller trähusindustrin får beviljas strukturgaranti för lån som tas upp
för att finansiera

1. förvärv av företag i samma bransch,

2. förvärv av företag i en annan bransch om detta medverkar till att
trygga en fortsatt drift och det finns ett kommersiellt samband mellan
företagen,

3. kostnader föranledda av att två eller flera sådana företag sammanför
vissa funktioner i ett gemensamt bolag eller

4. en kapitalkrävande omställning inom ett sådant företag om
omställningen förbättrar konkurrenssituationen inom branschen.
Förordning (1983:642).

3 § Företag inom textilindustrin, konfektionsindustrin eller
rayonfiberindustrin får beviljas strukturgaranti för lån som tas upp för
att finansiera

1. lönsamhetsbefrämjande strukturella åtgärder eller

2. en förbättring av den finansiella strukturen inom ett sådant företag,
i första hand genom att ersätta kortfristig upplåning.

4 § har upphävts genom förordning (1984:433).

5 § Strukturgaranti för förvärv av företag enligt 2 eller 3 §§ får
beviljas också företag utanför de där angivna branscherna för förvärv av
företag inom dessa branscher. Förordning (1984:433).

6 § Strukturgaranti får beviljas för lån i svensk eller utländsk valuta
i bankaktiebolag, sparbank, kreditaktiebolag eller annan
kreditinrättning som garantigivaren bestämmer.

7 § Strukturgaranti får beviljas endast företag som bedöms ha
förutsättningar att långsiktigt upprätthålla en lönsam produktion.

8 § Som en förutsättning för strukturgaranti gäller att företaget har
upprättat en konkret plan för genomförandet av den åtgärd som garantin
avser.

9 § Strukturgaranti får lämnas endast för lån som uppgår till högst det
låntagande företagets egna kapital. Föreligger särskilda skäl får
garanti enligt 3 § lämnas för lån som är större. Förordning (1984:433).

10 § Strukturgaranti får lämnas för lån med fast eller rörlig ränta.

Räntevillkoren för lån med rörlig ränta skall, om inte särskilda skäl
föranleder annat, bestämmas med utgångspunkt i gällande avtal härom
mellan staten och vederbörande bankorganisationer.

Räntevillkoren för lån med fast ränta skall godkännas av garantigivaren.

11 § Återbetalning av ett lån som omfattas av strukturgaranti skall ske
enligt fastställd avbetalningsplan.

Ett lån som avses i 2 § skall återbetalas inom 10 år från dagen för
första utbetalningen, varvid lånet får vara avbetalningsfritt det första
året. Om särskilda skäl föreligger, får lånet vara avbetalningsfritt
under högst 5 år under lånets löptid eller återbetalningen ske under
högst 15 år.

Ett lån som avses i 3 § skall vara avbetalningsfritt under de två första
åren och därefter återbetalas under högst 10 år. Förordning (1984:433).

12 § Ett lån som omfattas av strukturgaranti skall i förmånsrättsligt
hänseende vara placerat efter övriga fordringar. Om särskilda skäl
föreligger skall dock säkerhet ställas för lånet. Ställs säkerhet skall
den gälla också för garantin.

13 § Strukturgaranti får lämnas endast om låneförbindelsen innehåller
villkor att lånet kan sägas upp till omedelbar återbetalning om

1. låntagaren genom oriktiga eller vilseledande uppgifter har föranlett
att garantin har beviljats,

2. låntagaren har försummat att erlägga föreskriven ränta eller
avbetalning inom 14 dagar från förfallodagen,

3. låntagaren inte har iakttagit de villkor eller föreskrifter som
gäller för garantin,

4. den säkerhet som kan ha ställts har försämrats väsentligt,

5. låntagaren utan medgivande av garantigivaren har avhänt sig rörelsen
eller någon betydande del av däri ingående anläggningstillgångar eller
annan väsentlig ändring direkt eller indirekt har skett i äganderätten
till rörelsen,

6. låntagaren utan medgivande av garantigivaren har avvikit från en
sådan plan som anges i 8 § eller

7. annat förhållande har inträffat som medför att låntagaren med hänsyn
till syftet med lånet uppenbarligen inte längre bör få ha kvar lånet.

14 § Strukturgaranti lämnas under förutsättning att långivaren förvaltar
lånet under bankmässiga former och därvid beaktar statens intresse som
garantigivare.

När en fråga av betydelse för statens betalningsansvar på grund av
garantiåtagandet uppkommer, skall långivaren inhämta anvisningar från
garantigivaren.

Till täckning av statens kostnader och för förluster på grund av
infriade garantiåtaganden skall långivaren årligen i efterskott till
statsverket betala en avgift om en procent av utestående belopp.

15 § Långivaren skall utan dröjsmål underrätta garantigivaren om
förhållanden som kan utgöra anledning till uppsägning av lånet eller som
annars medför risk för att garantin måste infrias.

16 § Underlåter långivaren att efter anmodan från garantigivaren utan
dröjsmål säga upp lånet eller att, sedan uppsägning har skett, vidta
begärda åtgärder för lånets indrivning, upphör strukturgarantin att
gälla tre månader efter det att långivaren erhöll anmaningen.

17 § Ett beslut om strukturgaranti får ändras eller upphävas om
långivaren inte iakttar de villkor som anges i 1 4 eller 15 §.

Särskilda bestämmelser om ränta

18 § Till företag som beviljats lån mot strukturgaranti enligt 2 § kan,
om särskilda skäl föreligger, bidrag lämnas för täckande av
räntekostnaden för lånet under högst tre år. Förordning (1984:433).

19 § Räntebidrag skall återbetalas om mottagaren genom oriktiga eller
vilseledande uppgifter har föranlett att bidraget har lämnats.

Förfarandet

20 § Ärenden om strukturgaranti eller räntebidrag prövas av statens
industriverk, som också på statens vägnar tecknar strukturgaranti.

Industriverket skall med eget yttrande hänskjuta ett garantiärende till
regeringens prövning om garantin avser ett företag vars
kreditförsörjning med statligt stöd i olika former bör bedömas i ett
sammanhang och bedömningen även innefattar stödformer som prövas av
andra myndigheter.

Verket får till regeringens prövning hänskjuta även andra ärenden som
verket av särskilda skäl finner att regeringen bör avgöra.

21 § Vid beredningen av ärenden om strukturgaranti skall industriverket
samråda med företrädare för berörda fackliga organisationer och
branschorganisationer.

Verket skall därutöver samråda med

1. arbetsmarknadsstyrelsen i ärenden om strukturgaranti enligt 2 § samt

2. arbetsmarknadsstyrelsen och överstyrelsen för ekonomiskt försvar i
ärenden om strukturgaranti enligt 3 §.

Samråd behöver inte ske om det med hänsyn till ärendets beskaffenhet
eller annan omständighet är obehövligt. Förordning (1984:433).

22 § Då anspråk har anmälts mot statsverket med anledning av lämnad
strukturgaranti skall statens industriverk vidta de åtgärder som behövs
för att skydda staten mot förlust på grund av garantiåtagandet.

Industriverket skall bevaka statens rätt i mål eller ärenden som rör
stöd enligt denna förordning. Verket får därvid anta ackordsförslag
eller på annat sätt efterge statens anspråk. Ett ärende som avser ett
större belopp eller som har principiell betydelse skall dock hänskjutas
till regeringens prövning.

23 § Beslut av statens industriverk enligt denna förordning får ej
överklagas.

Särskild bestämmelse

24 § Föreskrifter för verkställighet av denna förordning meddelas av
statens industriverk. Verket skall därvid samråda med företrädare för
berörda fackliga organisationer och branschorganisationer.

Övergångsbestämmelser

1983:642

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1983. Äldre bestämmelser
gäller dock fortfarande i fråga om stöd som har beviljats före
ikraftträdandet.

1984:433

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om strukturgarantier som
har beviljats före den 1 juli 1984 och i fråga om ansökningar som har
kommit in till statens industriverk före den 1 juli 1984.

1988:774

Regeringen föreskriver att förordningen (1981:661) om strukturgarantier,
m. m. skall upphöra att gälla vid utgången av juni 1985.

Den upphävda förordningen skall dock i tillämpliga delar gälla i fråga
om garantier som har beviljats med stöd av förordningen.

I fråga om sådana garantier gäller också 19 och 20 §§ förordningen
(1988:764) om statligt stöd till näringslivet, varvid i stället för det
i 19 § angivna högsta beloppet skall gälla en beloppsgräns på 3 000 000
kronor. Förordning (1989:83).