Förordning (1981:664) med instruktion för nämnden för u-landsutbildning

SFS nr
1981:664
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet UDR
Utfärdad
1981-06-11
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:601
Upphävd
1987-07-01

Inledande bestämmelse

1 § Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 3 § första
punkten och 15 §, tillämpas på nämnden för u-landsutbildning. Med chefen
förstås vid tillämpningen av 5 § allmänna verksstadgan ordföranden i
nämnden och i övrigt rektorn. Förordning (1986:643).

Uppgifter

2 § Nämnden för u-landsutbildning har till uppgift att leda och samordna
den utbildning i språk och u-landskunskap inför uppdrag i u-länder, som
bedrivs vid Sandöskolan.

3 § Det åligger nämnden särskilt att

1. anordna allmänna kurser i u-landskunskap, på upp till en termin, i
syfte att främja rekrytering av personal i Sverige för uppdrag i
u-länder,

2. ge förberedelseutbildning för fredskårsdeltagare och volontärer från
enskilda organisationer,

3. i samarbete med statens skola för vuxna i Härnösand anordna språk
utbildning som förberedelse för uppdrag i u-länder,

4. vid behov och mot avgift anordna kurser i u-landsfrågor och språk för
olika intresserade grupper och organisationer,

5. i samarbete med styrelsen för internationell utveckling bistå
myndigheter, enskilda organisationer, företag och enskilda med
information och rådgivning om lämplig förberedelse- och språkutbildning
inför uppdrag i u-länder,

6. i samverkan med myndigheter, enskilda organisationer,
utbildningsanstalter och företag utveckla och förbättra de pedagogiska
metoderna för förberedelseutbildning inför u-landsuppdrag.

4 § Nämnden beslutar om särskild urvalsprövning för den allmänna kursen
i u-landskunskap och om antagning till utbildningen. Till kursen bör
antas sådana sökande, inklusive vapenfria tjänstepliktiga, som bedöms
lämpliga för utbildningen.

5 § Nämnden upprättar ett register över de personer, som vid Sandöskolan
genomgått den allmänna utbildningen för uppdrag i u-länder och håller
detta register tillgängligt för myndigheter, företag och enskilda
organisationer med verksamhet i u-länder.

6 § Nämnden skall varje år i samband med sin anslagsframställning, eller
senast den 1 oktober, avge en berättelse till utrikesdepartementet om
verksamheten under det senaste året.

Organisation

7 § Nämnden består av ordförande, vice ordförande och sex andra
ledamöter. För varje ledamot, utom ordföranden, finns en personlig
ersättare. Förordning (1986:643).

8 § Nämndens verksamhet vid Sandöskolan leds av en rektor som också är
chef för skolan. Vid skolan finns ett kansli som förestås av en
administrativ chef. Förordning (1986:643).

9 § Hos nämnden finns i övrigt personal enligt särskilda föreskrifter
eller andra beslut som regeringen meddelar, samt annan personal i mån av
behov och tillgång på medel.

I mån av behov och tillgång på medel får nämnden anlita utomstående för
särskilda uppdrag.

Ärendenas handläggning

10 § I plenum, som består av nämndens samtliga ledamöter, avgörs

1. frågor om allmänna riktlinjer för planläggningen av utbildningen och
för prövnings- och antagningsverksamheten,

2. viktigare frågor om nämndens organisation och arbetsformer,

3. anslagsfrågor och andra frågor av större ekonomisk betydelse,

4. frågor om tillsättning av tjänster i lägst lönegrad N 15,

5. frågor om skiljande från annan anställning än provanställning eller
om skiljande från uppdrag eller om disciplinansvar, åtalsanmälan,
avstängning eller läkarundersökning,

6. andra frågor som ordföranden hänskjuter till plenum. Förordning
(1986:643).

11 § I pleniärenden är nämnden beslutför när ordföranden eller vice
ordföranden och minst tre andra ledamöter är närvarande. När ett ärende
av större vikt handläggs, bör samtliga ledamöter närvara. Förordning
(1986:807).

12 § Om ett pleniärende är så brådskande att nämnden inte hinner
sammanträda för att behandla det, avgörs ärendet genom meddelanden
mellan ledamöterna. Kan ärendet inte lämpligen avgöras på detta sätt,
får ordföranden besluta ensam i närvaro av den föredragande till vars
uppgifter ärendet hör. Beslut, som fattas enligt denna paragraf, skall
anmälas vid nästa plenum.

13 § Ärenden, som inte skall avgöras i plenum, avgörs av ordföranden
ensam.

I den mån sådana ärenden inte är av det slag att de behöver prövas av
ordföranden får de avgöras av rektorn i den omfattning som framgår av
arbetsordningen eller särskilda beslut. Förordning (1986:643).

14 § Vid förhinder för ordföranden tjänstgör vice ordföranden i dennes
ställe.

15 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller genom
särskilda beslut får dock medges att ärenden som handläggs enligt 13 §
andra stycket avgörs utan föredragning.

Föredragning av ett ärende ankommer på rektorn eller en särskilt
förordnad föredragande. Ordföranden får överta beredningen och
föredragningen av ärende, som skall avgöras i plenum.

Rektorn har rätt att närvara när ett ärende föredras av någon annan.
Förordning (1986:643).

16 § Av förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i statlig
tjänst m.m. följer att myndighetens befogenhet att besluta kan vara
begränsad i vissa hänseenden.

17 § har upphävts genom förordning (1986:807).

18 § Ordföranden får utan föredragning meddela beslut som inte utan
olägenhet kan uppskjutas till dess en föredragande kan inställa sig.

19 § Ordföranden, rektorn eller, efter beslut av ordföranden, annan
tjänsteman får infordra förklaringar, upplysningar eller yttranden i
ärenden hos nämnden. Förordning (1986:643).

20 § Nämndens ledamöter och ersättarna för dem förordnas av regeringen
för högst tre år.

Tjänsterna som rektor och administrativ chef tillsätts av regeringen
efter anmälan av ordföranden.

Övriga tjänster tillsätts och annan personal anställs av nämnden.
Förordning (1986:643).

21 § Bestämmelserna i 32 § anställningsförordningen (1965:601) om chef
för central förvaltningsmyndighet gäller den som innehar eller
uppehåller tjänsten som rektor. Förordning (1986:643).