Förordning (1981:665) om exportkreditfinansiering med statligt stöd

SFS nr
1981:665
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1981-06-18
Ändring införd
t.o.m. SFS 2002:675

1 § Exportkredit med statligt stöd kan lämnas enligt denna förordning
för att finansiera svenskt företags exportförsäljning, om det kan antas
att konkurrerande utländskt företag på grund av utländskt kreditstöd kan
erbjuda särskilt förmånliga kreditvillkor och att stödet behövs för att
försäljningen skall komma till stånd. Sådan kredit får dock inte lämnas
i kombination med en gåva (kombinationskredit) enligt förordningen
(1984:1132) om krediter för vissa utvecklingsändamål (u-krediter) om
räntan eller övriga villkor för exportkrediten innebär att det enligt
AB Svensk Exportkredits bedömning är fråga om en statlig subvention.

Krediten lämnas i svenska kronor eller i utländsk valuta till fast
ränta. Förordning (1987:974).

2 § Exportkredit med statligt stöd får lämnas vid försäljning
av varor eller tjänster om

1. krediten har en löptid av minst två år, och

2. försäljningen med avseende på varuslag eller tjänstens
beskaffenhet samt kredittid och övriga villkor är sådan att
exportkredit kan lämnas enligt förordningen (1990:113) om
exportkreditgaranti. Förordning (2002:675).

3 § Vid försäljning av råvaror eller konsumtionsvaror får
exportkredit med statligt stöd lämnas endast om särskilda skäl
föranleder det. Förordning (1994:252).

4 § Villkoren för exportkredit med statligt stöd skall stå i
överensstämmelse med inom EU antagna riktlinjer för statsstödda
exportkrediter. Förordning (2002:675).

5 § Frågor om exportkredit med statligt stöd prövas av
Aktiebolaget Svensk Exportkredit. Ansökan om sådan kredit ges
in till Aktiebolaget Svensk Exportkredit eller
Exportkreditnämnden.

Frågor om stöd i samband med underskridande av de räntenivåer
som anges i de riktlinjer som avses i 4 § prövas dock av
regeringen. Stöd lämnas i sådant fall endast om särskilda skäl
föreligger. Förordning (2002:675).

6 § Aktiebolaget Svensk Exportkredit kan på begäran utfästa
sig att lämna kredit med statligt stöd. Förordning (2002:675).

7 § För lämnad exportkredit med statligt stöd kan Aktiebolaget
Svensk Exportkredit ta ut ersättning om det finns särskilda
skäl. Förordning (2002:675).

Övergångsbestämmelser

1983:1096

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1984. Äldre bestämmelser
tillämpas dock i fråga om ansökningar som har gjorts före den 22
december 1983.

1984:126

Denna förordning träder i kraft den 15 april 1984 och gäller i fråga om
krediterbjudanden som lämnas efter ikraftträdandet.

1989:826

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1990. Äldre föreskrifter
tillämpas dock om kreditgaranti har beviljats enligt förordningen
(1986:553) om statligt stöd till fartygsfinansiering eller motsvarande
äldre bestämmelser.

1994:1410

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995. De nya
bestämmelserna skall dock tillämpas för tid från och med den 9
juni 1994.

2002:675

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2002. Äldre
bestämmelser tillämpas dock i fråga om ansökningar som har
kommit in före ikraftträdandet.