Förordning (1981:666) om statligt stöd för kredit vid försäljning inom landet i vissa fall

SFS nr
1981:666
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1981-06-18
Ändring införd
t.o.m. SFS 1986:667

1 § Statligt stöd kan lämnas enligt denna förordning för kredit som
till fast ränta beviljas av Sveriges Investeringsbank Aktiebolag för
att finansiera svenskt företags försäljning inom landet, om
konkurrerande utländskt företag på grund av utländskt kreditstöd
erbjuder särskilt förmånliga kreditvillkor och det kan antas att
stödet behövs för att försäljningen skall komma till stånd.

Statligt stöd lämnas endast om särskilda skäl föranleder det.

Statligt stöd lämnas inte, om räntestöd eller kontantstöd kan lämnas
enligt förordningen (1986:553) om statligt stöd till
fartygsfinansiering. Förordning (1986:667).

2 § Stöd lämnas med högst tre procentenheter av den ränta som Sveriges
Investeringsbank Aktiebolag betingar sig. Stöd lämnas endast för den
ränta som överstiger den räntenivå som Sverige har åtagit sig att
tillämpa i fråga om exportkreditfinansiering med statligt stöd ökad
med två procentenheter.

3 § Statligt stöd kan lämnas vid försäljning av vara eller tjänst, om

1. försäljningen är av väsentlig betydelse för företaget,

2. kontraktsbeloppet är minst 500000 kronor och vid kontraktsbelopp
under 50 miljoner kronor utgör lägst 10 procent av företagets
årsomsättning,

3. varan eller tjänsten har hög teknisk nivå,

4. det konkurrerande utländska företagets krediterbjudande lämnas i
svenska kronor,

5. försäljningen i övrigt svarar mot de krav som ställs i fråga om
statsstödd exportkredit enligt förordningen (1981:665) om
exportkreditfinansiering med statligt stöd.

4 § Frågor om stöd prövas av regeringen.

5 § Ansökan om stöd vid kredit som avses i 1 § görs hos Sveriges
Investeringsbank Aktiebolag, som med eget yttrande överlämnar
handlingarna i ärendet till regeringen.