Lag (1981:669) om finansiering av framtida utgifter för använt kärnbränsle m.m.

SFS nr
1981:669
Departement/myndighet
Miljö- och naturresursdepartementet
Utfärdad
1981-06-18
Författningen har upphävts genom
SFS 1992:1537
Upphävd
1993-01-01

1 § Av bestämmelserna i 10 och 11 §§ lagen (1984:3) om kärnteknisk
verksamhet följer att den som har tillstånd att inneha eller driva en
kärnkraftsreaktor (reaktorinnehavaren) skall svara bland annat för
kostnaderna för att

1. i reaktorn använt kärnbränsle och radioaktivt avfall som härrör
från detta skall kunna hanteras och slutförvaras på ett säkert sätt,

2. reaktoranläggningen skall kunna avvecklas och rivas på ett säkert
sätt och

3. den forsknings- och utvecklingsverksamhet som behövs för att vad
som avses i 1 och 2 skall kunna fullgöras. Lag (1984:5).

2 § Utöver vad som anges i 1 § svarar reaktorinnehavaren även för de
kostnader som staten har för att

1. komplettera forsknings- och utvecklingsverksamhet som avses i 1 §
3,

2. pröva frågor som avses i 5 § andra stycket eller 10 § och

3. övervaka och kontrollera slutförvar. Lag (1984:5).

3 § Reaktorinnehavaren skall i samråd med övriga reaktorinnehavare
upprätta eller låta upprätta en beräkning över de kostnader som behövs
för fullgörandet av vad som anges i 1 §. I de beräknade kostnaderna
skall ingå dels en uppskattning av kostnaderna för samtliga de
åtgärder som kan bli behövliga, dels kostnaderna för de åtgärder som
avses bli vidtagna inom en tidrymd om minst tre år.
Kostnadsberäkningen skall årligen ses över.

Kostnadsberäkningen skall varje år insändas till regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer. Lag (1984:5).

4 § Den myndighet som regeringen bestämmer skall upprätta en plan för
de åtgärder som avses i 2 § 1 och 3.

5 § För att säkerställa att medel finns tillgängliga för att betala
de kostnader som avses i 1 och 2 §§ skall reaktorinnehavaren
årligen, så länge reaktorn är i drift, erlägga en avgift till staten.
Såvitt angår kostnaderna för hantering och slutförvaring av använt
kärnbränsle skall skyldigheten att betala avgift avse de kostnader som
är förenade med bränslet sedan detta har förts bort från
reaktoranläggningen. Avgiften utgår i förhållande till den från
reaktoranläggningen levererade energin.

Avgiftens storlek fastställs årligen för nästföljande kalenderår av
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

Den årliga avgiften skall bestämmas så att de sammanlagda
avgiftsbeloppen som erläggs under reaktorns drifttid täcker de
kostnader som avses i första stycket. Lag (1984:5).

6 § Den årliga avgiften bestäms med ledning av den kostnadsberäkning
och plan som avses i 3 och 4 §§ och med hänsyn till de beräknade
utgifterna för åtgärder som avses i 1 och 2 §§. I fråga om åtgärder
som avses i 1 § skall härvid beaktas tidigare vidtagna åtgärder för
omhändertagande av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall som
härrör från detta, reaktoranläggningens beskaffenhet och övriga
omständigheter som kan påverka avgiftsberäkningen.

Om uppgifter saknas eller är så bristfälliga att de inte kan läggas
till grund för avgiftsberäkningen, bestäms avgiften till skäligt
belopp. Lag (1984:5).

7 § Avgiften skall inbetalas till den myndighet som regeringen
bestämmer. Avgiftsmedlen skall av myndigheten sättas in på
räntebärande konto i riksbanken. Upplupen ränta skall läggas till
kapitalet.

8 § har upphävts genom lag (1986:601)

9 § Avgifter som en innehavare av en reaktor betalat in får användas
för att ersätta reaktorinnehavaren för hans kostnader för åtgärder som
avses i 1 § med den begränsning som följer av 5 § första stycket andra
meningen och för att bestrida statens kostnader för åtgärder enligt 1
och 2 §§ hänförliga till reaktorn eller förenade med bränsle som
använts i reaktorn.

10 § Frågor om kompletterande forsknings- och utvecklingsverksamhet,
övervakning och kontroll av slutförvar samt användande av inbetalade
avgifter prövas av regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer. Lag (1986:601).

11 § Reaktorinnehavaren skall på anfordran lämna de upplysningar och
tillhandahålla de handlingar som behövs för att regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer skall kunna fastställa avgift
enligt 5 §
andra stycket och pröva frågor som avses i 10 §. I den mån det behövs
för nyss angivna ändamål skall reaktorinnehavaren på anfordran även
lämna tillträde till anläggningar eller platser där använt kärnbränsle
eller radioaktivt avfall som härrör från detta förvaras eller
hanteras.

12 § Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet lämnar oriktig
uppgift eller på annat sätt åsidosätter sina skyldigheter enligt 11 §
döms till böter, om ej gärningen är belagd med straff i brottsbalken.

Övergångsbestämmelser

1984:5

Denna lag träder i kraft den 1 februari 1984.

I fråga om tillståndshavare vars tillstånd före lagens ikraftträdande
har begränsats till att avse viss tid, gäller 3 § i dess äldre lydelse
så länge begränsningen gäller till dess tillståndshavaren enligt
punkten 6 övergångsbestämmelserna till lagen (1984:3) om kärnteknisk
verksamhet har anmält att han åtar sig att fullgöra de skyldigheter
som föreskrivs i 12 § i den lagen.

1986:601

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1986.

2. I fråga om amorteringar och räntor avseende lån som beviljats före
ikraftträdandet gäller äldre föreskrifter.