Förordning (1981:681) med instruktion för statens nämnd för internationella adoptionsfrågor

SFS nr
1981:681
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1981-06-11
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:1128
Upphävd
1989-01-01

Inledande bestämmelser

1 § Allmänna verksstadgan (1965:600) skall med undantag av 3 § 1
tillämpas på statens nämnd för internationella adoptionsfrågor.

Med chefen förstås vid tillämpningen av 5 § verksstadgan nämndens
ordförande och i övrigt chefen för nämndens kansli.

Uppgifter

2 § Nämnden har till uppgift att underlätta adoption i Sverige av
utländska barn.

Nämnden lämnar yttrande till socialnämnden enligt 25 § tredje stycket
socialtjänstlagen (1980:620).

Nämnden beslutar om auktorisation enligt 2 § lagen (1979:552) om
internationell adoptionshjälp och utför de uppgifter som i övrigt
ankommer på tillsynsmyndigheten enligt lagen.

Nämnden fullgör vidare de uppgifter som anges i förordningen
(1976:834) om prövning av utländskt beslut om adoption.

Nämnden fördelar statsbidrag till auktoriserade sammanslutningar.
Förordning (1984:1094).

3 § Nämnden skall i sin verksamhet särskilt

följa den internationella utvecklingen på sitt område och därvid samla
information i frågor som rör adoption av utländska barn,

inhämta underlag för yttranden som avses i 2 § andra stycket,

förhandla med myndigheter och organisationer i andra länder om avtal
inom nämndens verksamhetsområde och ingå sådana avtal,

bedriva informationsverksamhet samt lämna upplysningar och biträde åt
myndigheter och organisationer,

i samråd med socialstyrelsen utarbeta den särskilda information som
behövs för bedömning av hems lämplighet att ta emot ett barn i syfte
att adoptera det,

samråda med myndigheter och organisationer vilkas verksamhet berör
hithörande frågor. Förordning (1984:1094).

Organisation

4 § Nämnden består av elva ledamöter. För ledamöterna finns ersättare
till det antal regeringen bestämmer.

Ledamöter och ersättare förordnas av regeringen för högst tre år.

Regeringen förordnar en av ledamöterna till ordförande. Nämnden utser
inom sig vice ordförande.

Av ledamöterna utses sex bland personer som kan anses särskilt
företräda allmänhetens intresse. Övriga ledamöter utses så att de
tillgodoser nämndens behov av sakkunskap i olika frågor. Förordning
(1984:1094).

5 § Hos nämnden finns ett kansli. Detta förestås av en chef.

Hos nämnden finns i övrigt personal enligt särskilda föreskrifter
eller andra beslut som regeringen meddelar samt annan personal i mån
av behov och tillgång på medel.

6 § I mån av behov och tillgång på medel får nämnden anlita
utomstående för särskilda uppdrag.

Ärendenas handläggning

7 § Ärendena avgörs av nämnden efter föredragning av chefen för
kansliet eller av den som denne har utsett att föredra dem.

8 § Nämnden är beslutför när ordföranden och minst fem andra ledamöter
är närvarande. När ett ärende av större vikt handläggs, skall om
möjligt samtliga ledamöter närvara. Förordning (1986:891).

9 § Om ett ärende är så brådskande att nämnden inte hinner sammanträda
för att behandla det, avgörs ärendet genom meddelanden mellan
ordföranden och minst fem andra ledamöter. Kan ärendet inte lämpligen
avgöras på detta sätt får ordföranden besluta ensam i närvaro av
föredraganden.

Beslut som fattas enligt denna paragraf skall anmälas vid nästa
sammanträde med nämnden. Förordning (1984:1094).

10 § Av förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i
statlig tjänst m.m. följer att nämndens befogenhet att besluta kan
vara begränsad i vissa hänseenden.

11 § Över nämndens beslut skall föras protokoll, som skall justeras av
ordföranden. Förordning (1986:891).

12 § Ärenden som är av det slag att de inte behöver prövas av nämnden
får avgöras av en tjänsteman i den omfattning som framgår av
arbetsordningen eller särskilda beslut av nämnden.

Överlämnande får dock inte ske i fråga om skiljande från tjänst eller
uppdrag, disciplinansvar, åtalsanmälan, avstängning eller
läkarundersökning.

Tjänstetillsättning m.m.

13 § Tjänsten som chef för nämndens kansli tillsätts av regeringen.
Övriga tjänster tillsätts och annan personal antas av nämnden.

14 § Besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen
(1965:601) lämnas av nämnden även i fråga om chefen för kansliet.