Förordning (1981:683) med instruktion för socialstyrelsen

SFS nr
1981:683
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1981-06-11
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:1236
Upphävd
1989-01-01

Inledande bestämmelse

1 § Allmänna verksstadgan (1965:600) skall tillämpas på socialstyrelsen.

Uppgifter

2 § Socialstyrelsen är central förvaltningsmyndighet för verksamhet som
rör socialtjänst, hälso- och sjukvård, tandvård, läkemedelsförsörjning,
hälsoskydd, omsorger om psykiskt utvecklingsstörda samt frågor om alkohol
och missbruksmedel, allt i den mån det inte ankommer på annan statlig
myndighet att handlägga sådana ärenden. Förordning (1983:620).

3 § Socialstyrelsen skall svara för tillsyn över de i 2 § angivna
verksamhetsgrenarna. Tillsynen skall ske med beaktande av huvudmännens
självständighet och behov av att anpassa sin verksamhet efter lokala
förhålladen.

Styrelsen skall även för statens del svara för övergripande planering,
samordning och uppföljning på riksnivå av verksamhetsgrenarnas
omfattning, innehåll, kostnader och utveckling. Detta skall i erforderlig
utsträckning ske i samverkan med andra samhällsplanerande organ.

Socialstyrelsen skall följa forsknings- och utvecklingsarbete av särskild
betydelse inom sitt ansvarsområde. Styrelsen skall verka för att sådant
arbete kommer till stånd. Vidare skall styrelsen inom sitt ansvarsområde
bedriva informations- och upplysningsverksamhet. Socialstyrelsen har ett
samlat centralt ansvar för den statliga droginformationen.

Styrelsen skall även bedriva forskning inom områden som är centrala för
läkemedelskontrollen.

Socialstyrelsen skall inom sitt verksamhetsområde tillhandahålla underlag
för tillämpningen av plan- och bygglagen (1987:10) och lagen (1987:12) om
hushållning med naturresurser m. m.

Om socialstyrelsens uppgifter i fråga om den civila hälso- och
sjukvården, hälsoskyddet samt socialtjänsten under beredskapstillstånd
och krig finns särskilda föreskrifter. Förordning (1987:275).

4 § har upphävts genom förordning (1985:795).

5 § Socialstyrelsen är chefsmyndighet för statens rättskemiska
laboratorium, statens rättsläkarstationer samt statens rättspsykiatriska
kliniker och stationer. Förordning (1988:576).

6 § Socialstyrelsen företräder staten inom sitt verksamhetsområde om
annat inte följer av särskilda föreskrifter.

7 § Får socialstyrelsen kännedom om att någon har brutit mot en
bestämmelse som gäller verksamhet som står under styrelsens tillsyn,
skall styrelsen vidta åtgärder för att vinna rättelse och, om det behövs,
göra anmälan till åtal.

Organisation

8 § Socialstyrelsen leds av en styrelse. Ledamöter av denna är
socialstyrelsens generaldirektör och överdirektör samt elva andra
ledamöter.

Generaldirektören är styrelsens ordförande och överdirektören dess vice
ordförande.

Innan övriga ledamöter förordnas skall tillfälle att lämna förslag
beredas Landstingsförbundet och Svenska kommunförbundet, vart och ett
avseende två ledamöter, samt Landsorganisationen i Sverige,
Tjänstemännens Centralorganisation och Centralorganisationen SACO/SR, var
och en avseende en ledamot.

För ledamöterna finns ersättare till det antal regeringen bestämmer.

Kungörelsen (1974:224) om personalföreträdare i statlig myndighets
styrelse m. m. är tillämplig på socialstyrelsen.

9 § Generaldirektören är chef för socialstyrelsen.

Överdirektören är generaldirektörens ställföreträdare. Han utövar
generaldirektörens tjänst när denne har förhinder och inträder efter
beslut av generaldirektören även i övrigt i dennes ställe vid behandling
av vissa ärenden eller grupper av ärenden.

När både generaldirektören och överdirektören har förhinder fullgörs
generaldirektörens åligganden av den avdelningschef som generaldirektören
bestämmer.

10 § Inom socialstyrelsen finns ett verksledningssekretariat och fem
avdelningar, en för förebyggande arbete och planering, en för
socialtjänst, en för hälso- och sjukvård, en för läkemedelsärenden och en
för administration.

Varje avdelning förestås av en avdelningschef. Inom avdelningarna finns
byråer.

Vid läkemedelsavdelningen finns vidare laboratorieenheter.

Varje byrå förestås av en byråchef och varje laboratorieenhet av en
professor. Förordning (1985:392).

11 § Hos socialstyrelsen finns i övrigt personal enligt särskilda
föreskrifter eller andra beslut som regeringen meddelar och annan
personal i mån av behov och tillgång på medel.

I mån av behov och tillgång på medel får socialstyrelsen anlita
utomstående för särskilda uppdrag.

12 § För handläggning av vissa ärenden finns socialstyrelsens råd för
vissa rättsliga sociala och medicinska frågor.

Styrelsen får inrätta ytterligare rådgivande eller beredande organ i mån
av behov och tillgång på medel. Förordning (1985:392).

13 § Ordföranden i socialstyrelsens råd för vissa rättsliga sociala och
medicinska frågor skall vara erfaren i domarvärv.

14 § har upphävts genom förordning (1985:392).

Ärendenas handläggning

15 § Av verksstyrelsen avgörs

1. viktigare författningsfrågor

2. viktigare frågor rörande planering och tillsyn inom verksamhetsområdet

3. viktigare frågor om myndighetens organisation och arbetsformer

4. anslagsfrågor och verksamhetsplaner samt andra frågor av större
ekonomisk betydelse

5. frågor om förordnande av ledamöter i råd under socialstyrelsen

6. andra frågor som generaldirektören hänskjuter till verksstyrelsen.

16 § Verksstyrelsen är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden
och minst sex av de andra ledamöterna är närvarande. När ett ärende av
större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga ledamöter närvara.
Förordning (1986:876).

17 § Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner
sammanträda för att behandla ärendet, avgörs ärendet genom meddelanden
mellan ordföranden och minst sex andra ledamöter. Kan ärendet inte
lämpligen avgöras på detta sätt, får ordföranden besluta ensam i närvaro
av den föredragande till vars uppgifter ärendet hör. Beslut, som fattas
enligt denna paragraf, skall anmälas vid nästa sammanträde med
verksstyrelsen.

18 § Ärenden som inte skall avgöras av verksstyrelsen avgörs av
generaldirektören ensam. I den mån sådana ärenden inte är av det slag att
de behöver prövas av generaldirektören får de avgöras av annan tjänsteman
i den omfattning som framgår av arbetsordningen eller särskilda beslut.

19 § I generaldirektörens frånvaro får inte fattas sådana beslut av
större vikt som kan anstå utan olägenhet. Åtgärd som rubbar eller ändrar
av socialstyrelsen meddelade föreskrifter eller tillämpade grunder får
inte heller vidtas utan hans medgivande. Vad nu har sagts gäller även vid
ledighet på generaldirektörstjänsten, till dess regeringen bestämmer
annat.

20 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller genom
särskilda beslut får dock medges att ärenden som handläggs enligt 18 §
andra meningen avgörs utan föredragning.

Föredragningen av ett ärende ankommer på chefen för den avdelning eller
byrå dit ärendet hör eller på en särskilt förordnad föredragande.
Generaldirektören får överta beredningen och föredragningen av ärenden
som skall avgöras av styrelsen.

En avdelningschef har rätt att närvara när ett ärende som hör till dennes
avdelning föredras av annan. Motsvarande rätt tillkommer professorerna
vid laboratorieenheter vid läkemedelsavdelningen samt byråcheferna.

21 § Av förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i statlig
tjänst m. m. följer att socialstyrelsens befogenhet att besluta kan vara
begränsad i vissa hänseenden.

22 § har upphävts genom förordning (1986:876).

23 § Generaldirektören får utan föredragning meddela beslut som inte utan
olägenhet kan uppskjutas till dess en föredragande kan inställa sig.

24 § I arbetsordningen eller genom särskilda beslut skall bestämmas vem
som får infordra förklaring, upplysning eller yttrande i ärenden hos
socialstyrelsen.

Ärenden som handläggs i särskild ordning

25 § I fråga om skiljande från tjänst eller uppdrag eller om
disciplinansvar, åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning
beslutar generaldirektören jämte överdirektören, minst två
avdelningschefer samt chefen för den byrå som handlägger ansvarsärenden.

I 15 kap. 7 § lagen (1976:600) om offentlig anställning och i 26 §
anställningsförordningen (1965:601) finns särskilda bestämmelser om
omröstning i vissa frågor.

26 § har upphävts genom förordning (1981:1227).

27 § har upphävts genom förordning (1981:1227).

28 § har upphävts genom förordning (1981:1227).

29 § Socialstyrelsens råd för vissa rättsliga sociala och medicinska
frågor handlägger

— rättsmedicinska ärenden,

— ärenden om fastställelse av könstillhörighet eller tillstånd till
ingrepp i könsorgan enligt lagen (1972:119) om fastställande av
könstillhörighet i vissa fall,

— ärenden om tillstånd till sterilisering,

— ärenden om tillstånd till kastrering,

— ärenden om tillstånd till ingående av äktenskap,

— ärenden om tillstånd till abort samt

— andra ärenden, i vilka socialstyrelsen på begäran av en myndighet
skall avge utlåtande om någons hälsotillstånd.

30 §har upphävts genom förordning (1985:392).

31 § har upphävts genom förordning (1985:392).

32 § har upphävts genom förordning (1986:876).

Tjänstetillsättning m. m.

33 § Generaldirektören och överdirektören förordnas av regeringen för
högst sex år.

Styrelsens övriga ledamöter samt ersättare för dessa förordnas av
regeringen för högst tre år.

Tjänster som avdelningschef eller byråchef tillsätts av regeringen efter
anmälan av generaldirektören.

Tjänster som professor eller laborator vid läkemedelsavdelningen
tillsätts i den ordning som regeringen bestämmer särskilt.

Andra tjänster tillsätts av socialstyrelsen.

Övriga bestämmelser

34 § En professor vid läkemedelsavdelningen skall meddela undervisning
regeringen bestämmer.

35 § Besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601)
lämnas av socialstyrelsen även i fråga om avdelningschef och byråchef
samt professor och laborator vid läkemedelsavdelningen. Förordning
(1985:392).

36 § Socialstyrelsens beslut i ett visst fall rörande behörighet att
utöva ett yrke eller en verksamhet får överklagas hos kammarrätten genom
besvär.

Om talan mot socialstyrelsens beslut rörande behörighet att utöva
läkaryrket eller tandläkaryrket finns särskilda bestämmelser.

Socialstyrelsens beslut om bidrag till internationella resor och om
fördelning av statliga bidrag till drogförebyggande verksamhet genom
organisationslivet får inte överklagas. Förordning (1987:275).