Lag (1981:7) om verkan av konkurs som inträffat i annat nordiskt land

SFS nr
1981:7
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1981-01-08
Ändring införd
t.o.m. SFS 2005:1050

1 § Om någon försätts i konkurs i Danmark, Finland, Island
eller Norge, skall konkursen omfatta även gäldenärens egendom
här i riket. Utan hinder av beslut om konkurs i annat nordiskt
land fortgår dock konkurs som dessförinnan beslutats här i
riket.

I fråga om sådan egendom skall, om inte annat följer av denna
lag, lagen i det andra landet (konkurslandet) tillämpas i
följande hänseenden: den verkan konkursen medför beträffande
gäldenärens rätt att råda över sin egendom, vad som ingår i
konkursboet och återvinning till konkursboet, gäldenärens
rättigheter och skyldigheter under konkurs, konkursboets
förvaltning, borgenärers betalnings- och förmånsrätt,
utdelning, ackord samt avslutande av konkurs. I konkursboet
skall dock inte ingå egendom här i riket som enligt svensk lag
över huvud inte får tas i anspråk av ägarens borgenärer.

Med konkurs jämställs i denna lag sådan offentlig likvidation
av bank som enligt lagen i det nordiska land där banken har
sitt säte utesluter konkursförfarande.

Särskilda bestämmelser finns i rådets förordning (EG) nr
1346/2000 av den 29 maj 2000 om insolvensförfaranden och lagen
(2005:1047) om internationella förhållanden rörande
försäkringsföretags och kreditinstituts insolvens.
Lag (2005:1050).

2 § En konkursdomstol eller en konkursförvaltning i konkurslandet får hos
en tingsrätt här i riket begära att gäldenärens här befintliga egendom
skall upptecknas. Om en sådan begäran framställs skall rätten förordna en
lämplig person att upprätta bouppteckning över gäldenärens tillgångar och
de skulder som särskilt belastar sådana tillgångar.

På begäran av en konkursdomstol eller en konkursförvaltning i
konkurslandet skall rätten även förordna en lämplig person att ta hand om
gäldenärens egendom här i riket till dess den kan övertas av
konkursförvaltningen. Det åligger den som har förordnats att även
försälja egendom som inte lämpligen kan bevaras.

En konkursdomstol eller en konkursförvaltning i konkurslandet kan här i
riket påkalla sådan handräckning som avses i 7 kap. 14 § konkurslagen
(1987:672). Lag (1987:677).

3 § Har en begäran gjorts hos en tingsrätt om åtgärd enligt 2 §, får
rätten av den som har begärt åtgärden kräva förskott för kostnaden med
skäligt belopp. Är en handling avfattad på finska eller isländska, skall
den vara åtföljd av en styrkt översättning till danska, norska eller
svenska. Lag (1987:677).

4 § Uppkommer fråga om återvinning till konkursboet av fast egendom här i
riket eller huruvida inskrivning i domstolsprotokoll eller fastighetsbok
är av betydelse för giltigheten gentemot boet av gäldenärens förfogande
över sådan egendom, avgörs frågan enligt svensk lag.

Uppkommer motsvarande fråga beträffande skepp, skeppsbygge eller
luftfartyg, som är registrerat här i riket eller i ett annat nordiskt
land, eller beträffande andel i sådan egendom, tillämpas lagen i det land
där egendomen är registrerad.

5 § Har lös egendom som tillhör gäldenären och som inte omfattas av 4 §
blivit såld men förblivit i gäldenärens vård och är egendomen vid tiden
för konkursbeslutet kvar här i riket, skall svensk lag tillämpas när det
gäller att bedöma om avtalets verkan mot borgenärer är beroende av att
det i föreskriven ordning har kungjorts eller införts i offentligt
register.

6 § Vilken verkan en konkurs skall ha på den rätt som vunnits genom
utmätning här i riket och på ett här påbörjat utmätningsförfarande bedöms
enligt svensk lag.

7 § Om egendom som vid tiden för konkursbeslutet fanns här i riket är
pantsatt eller om den enligt svensk lag får kvarhållas till säkerhet för
fordran, skall svensk lag tillämpas i fråga om rätten att ta ut
fordringen ur egendomen.

8 § Försäljning av konkursboets egendom här i riket skall ske enligt
svensk lag.

9 § Om det här i riket uppstår fråga huruvida särskild förmånsrätt äger
rum i egendom som fanns här vid tiden för konkursbeslutet eller fråga om
företrädet mellan flera särskilda förmånsrätter i sådan egendom, avgörs
frågan enligt svensk lag. När det gäller angiven egendom har särskild
förmånsrätt företräde framför allmän förmånsrätt som skall beaktas enligt
1 §.

Beträffande förmånsrätt i fartyg och fartyg under byggnad gäller utan
hinder av första stycket lagvalsreglerna i konkurslandets sjölag vid
konkurs i Danmark, Finland eller Norge. Detsamma gäller beträffande
annan verkan i förhållande till tredje man.

10 § Vid tillämpningen av denna lag anses en konkursgäldenärs fordran
finnas där fordringshandlingen är, om fordringen grundas på ett löpande
skuldebrev eller ett annat fordringsbevis som måste företes vid krav på
betalning. Andra fordringar anses som befintliga i konkurslandet.

I ett nordiskt land registrerat skepp, skeppsbygge eller luftfartyg anses
befintligt i det land där det är registrerat, dock inte vid tillämpning
av 8 §.

11 § Bestämmelserna i denna lag om skepp och skeppsbygge eller fartyg och
fartyg under byggnad gäller även egendom som utan att vara fartyg eller
fartyg under byggnad har registrerats i skeppsregister eller
skeppsbyggnadsregister i något av de nordiska länderna. Bestämmelserna i
denna lag om luftfartyg gäller även reservdelar som har intecknats
gemensamt med luftfartyget.

12 § Denna lag tillämpas inte på frågan om ett konkursbos rätt eller
plikt att tillträda ett av gäldenären slutet avtal som inte var fullgjort
från båda sidor vid tiden för konkursbeslutet.

13 § Ett ackord som har blivit fastställt i en konkurs eller efter en
offentlig ackordsförhandling utan konkurs i något av de andra nordiska
länderna gäller här i riket. I fråga om återvinning vid en offentlig
ackordsförhandling tillämpas lagen i det land där förhandlingen äger rum.
Beträffande sådan egendom som avses i 4 § tillämpas dock den paragrafen.

14 § Är en offentlig ackordsförhandling utan konkurs inledd i ett annat
nordiskt land, får inte, så länge förhandlingen pågår, beslut om konkurs
eller om inledande av offentlig ackordsförhandling meddelas här i riket.
I fråga om utmätning och utmätt egendoms försäljning tillämpas svensk lag
vad gäller egendom som finns här.

15 § Har i ett annat nordiskt land meddelats beslut om konkurs eller om
inledande av offentlig ackordsförhandling utan konkurs och har i beslutet
angivits att gäldenären inte har eller vid sin död inte hade sitt hemvist
i det landet, tillämpas inte denna lag.

Bolag, förening eller stiftelse skall anses ha hemvist i det land där
bolaget, föreningen eller stiftelsen har sitt säte.

Övergångsbestämmelser

1987:677

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988. Har en framställning gjorts
hos konkursdomaren före ikraftträdandet men ej prövats av denne, skall
efter ikraftträdandet prövningen ankomma på rätten. Därvid skall rätten
bestå av en lagfaren domare.