Riksåklagarens beslut (1981:716) om ordningsbot för vissa brott

SFS nr
1981:716
Departement/myndighet
Justitiedepartementet F2
Utfärdad
1981-05-08
Författningen har upphävts genom
SFS 1990:250
Upphävd
1990-10-01

Riksåklagaren förordnar med ändring av beslutet den 8 maj 1981 om
ordningsbot för vissa brott att vad som där föreskrivits om ordningsbot
i följande fall skall upphöra att gälla:

ordningsbot när motorcykels och sidvagns sammanlagda tjänstevikt
överstiger 400 kg enligt 16 § och 106 eller 108 § fordonskungörelsen
(1972:595),

ordningsbot när baklykta eller reflexanordning på cykelkärra dragen av
moped saknas, är ur funktion eller bristfällig vid färd under mörker
enligt 17 § och 106 eller 108 § fordonskungörelsen,

ordningsbot när lykta eller reflexanordning baktill på cykelkärra
saknas, är ur funktion eller bristfällig vid färd under mörker enligt 30
§ och 106 eller 108 § fordonskungörelsen,

ordningsbot vid överträdelse av föreskrifterna om befordrande av gods
med cykel eller moped och därtill kopplat fordon enligt 129–131 §§ och
164 § 1 st. vägtrafikkungörelsen (1972:603), samt

ordningsbot vid stannande eller parkering i cykelfält enligt 72 § 9 och
164 § vägtrafikkungörelsen.

Riksåklagaren förordnar vidare om den ändring av beslutet som framgår av
förteckningen nedan.

Värnpliktslagen (1941:967)

Utan laga förfall utebli från militär 36 § 300 kr.
inskrivningsförrättning

Underlåtenhet att anmäla laga förfall 18 och 36 §§ 200 kr.
för utevaro vid inskrivningsförrätt
ning

Underlåtenhet av inskriven värnplik- 34 § och 37 § 200 kr.
tig att vidtaga sådan åtgärd att post- första stycket
försändelse från militär myndighet
kunnat komma honom tillhanda utan
dröjsmål

Lagen (1960:418) om straff för
varusmuggling

A. Varusmuggling, ringa brott 2 § Se följande
Införsel av tull- eller avgifts- tabell
pliktig vara (spritdrycker,
vin, starköl, cigaretter, cigariller
eller cigarrer) utan tillkänna-
givande hos vederbörlig myndighet

B. Försök till varusmuggling som 2 och 8 §§ Se följande
anges under A samt 23 kap. tabell
1 § Brb

Tabell för beräkning av ordningsbot

Tabellen inte med här.

Omfattar brottet mer än ett av de i tabellen upptagna varuslagen skall
ordningsboten bestämmas genom att de för varje varuslag angivna beloppen
adderas förutsatt att summan därvid ej blir större än 800 kronor. Se i
övrigt följande anmärkningar.

Anm.

1 Förverkande enligt 9 § lagen om straff för varusmuggling av
smuggelgodset samt emballage och kärl vari det förvaras skall
samtidigt föreläggas den misstänkte till godkännande.

2 Föreläggande av ordningsbot får utfärdas endast om den misstänkte är
att anse som resande eller anställd på transportmedel enligt kungörelsen
(1966:400) om rätt för resande m.fl. att införa varor tull- och
skattefritt.

3 Målet skall överlämnas till åklagaren om

a) beräknat ordningsbotsbelopp överstiger 800 kronor,

b) förverkande bedöms som uppenbart obilligt eller fråga uppkommer om
värdeförverkande eller förverkande av hjälpmedel enligt 10§ lagen om
straff för varusmuggling. Riksåklagarens beslut (1985:306).

Lagen (1966:413) om vapenfri tjänst

Underlåtenhet av vapenfri tjänste- 9 § första 200 kr
pliktig att efter adressförändring vid stycket och
taga sådan åtgärd att postförsändelse 17 § första
från arbetsmarknadsstyrelsen eller stycket
myndighet hos vilken han tjänstgör
kunnat komma honom till handa utan
dröjsmål

Fordonskungörelsen (1972:595)

Fordons beskaffenhet och utrustning

Anm. Enligt kungörelsen (1972:605) om införande av ny
vägtrafiklagstiftning gäller vissa bestämmelser i fordonskungörelsen
om fordons beskaffenhet och utrustning endast i fråga om fordon från
och med viss angiven årsmodell.

Gemensamma bestämmelser för alla slag av fordon

Fordon utrustat med lykta eller strål- 33 § och 106
kastare som kan visa eller avge rött eller 108 §
ljus framåt eller vitt ljus bakåt

moped, cykel och sparkstötting 100 kr
annat fordon 200 kr

Fordon utrustat med anordning som vid -“-
beslytning kan återkasta rött ljus
framåt
moped, cykel och sparkstötting 100 kr
annat fordon 200 kr

Fordon utrustat med anordning som vid
belysning kan återkasta vitt ljus
bakåt
moped och cykel 100 kr
annat fordon (dock ej sparkstötting) 200 kr

Fordon försett med anordning som 103 § och 106 200 kr
förbjudits av statens trafiksäker- eller 108 §
hetsverk

Användande i fordon av anordning som 103 § och 200 kr
ej är av godkänd typ eller märkt på 106 eller
föreskrivet sätt 108 §

Gemensamma bestämmelser för motorfordon,
traktor, motorredskap och släpfordon

Anordning till skydd mot slirning ej 10 § alt. jämte 300 kr
så beskaffad att vägen inte skadas 19 eller 21 §
samt 106 eller
108 §

Särskilda bestämmelser för bil

Avgasrör saknas, bristfälligt eller ej 11 § och 106 300 kr
anordnat på föreskrivet sätt eller 108 §

Backningsanordning saknas eller ur 150 kr
funktion

Backspegelutrustning saknas, ofull- 150 kr
ständig eller bristfällig

Bilbältesutrustning saknas, utan upp 300 kr
rullningsdon eller bristfällig (person-
bil och lätt lastbil)

Färdbroms ej effektiv 600 kr

Parkeringsbroms ej effektiv 300 kr

Defroster saknas eller ej effektiv 150 kr

Däck, medar eller band av ej godkänt 300 kr
slag

Däck bristfälliga

1. däck med hål, skåra eller annan 600 kr
skada, som blottlägger däckets
armering, eller däck som visar
tecken på brott eller separation
2. däck med otillräckligt profil- 400 kr
djup
3. något men ej alla däck dubba- 300 kr
de (personbil, lätt lastbil och
lätt buss)

Dubbade däck under otillåten tid 300 kr

Eldsläckningsanordning saknas eller 200 kr
av ej godkänd typ (buss och gengas
driven person- eller lastbil)

Hastighetsmätare saknas eller ur funk- 200 kr
tion

Identifieringsmärkning saknas eller 100 kr
felaktig

Kopplingsanordning för släpfordon 600 kr
bristfällig

Körriktningsvisare saknas, ur funk- 300 kr
tion eller bristfälliga

Ljuddämpare saknas eller ej effektiv 300 kr

Ljudsignalanordning saknas, ur funk- 200 kr
tion eller bristfällig

Lyktor baktill saknas, ur funktion
eller bristfälliga

baklyktor

1. båda saknas eller ur funktion 300 kr
vid färd under mörker på
obelyst eller otillfredsställande
belyst väg
2. fel i andra fall 150 kr

skyltlykta 100 kr
stopplyktor
1. båda stopplyktorna 300 kr
2. en av stopplyktorna 150 kr

Lyktor eller strålkastare framtill
saknas, ur funktion eller brist-
fälliga
A.vid färd under mörker eller dimma

1. på obelyst eller otillfredsstäl- 600 kr
lande belyst väg, båda strålkas-
tarna saknas eller ur funktion men
parkeringsljus eller annat dock
ej tillfredsställande ljus tänt
framtill

Anm.Då belysning framtill helt
saknas under mörker eller dimma,
skall målet överlämnas till åklagaren.

2. på obelyst eller otillfredsställan- 400 kr
de belyst väg, båda strålkastarna
saknas eller ur funktion men
tillfredsställande annan belysning
(hjälpstrålkastare) utan erforder-
lig avbländningsanordning tänd

3. på obelyst eller otillfredsställan- 400 kr
de belyst väg, ena strålkastaren
saknas eller ur funktion

4. på tillfredsställande belyst väg, 400 kr
båda strålkastarna saknas eller
ur funktion

5. all annan belysning än helljus 400 kr
ur funktion

6. all annan belysning än halvljus 150 kr
ur funktion

B. fel i andra fall 150 kr

Lyktor på sidan (sidomarkeringslyk-
tor) på buss eller lastbil, vars längd
överstiger sex meter, saknas, ur funk-
tion eller bristfälliga

1. vid färd under mörker 300 kr

2. i andra fall 150 kr

Reflexanordningar baktill

1. båda saknas eller bristfälliga 150 kr

2. en saknas eller bristfällig 100 kr

Reflexanordningar på sidan på buss 150 kr
eller lastbil, vars längd överstiger
sex meter, saknas eller bristfälliga

Besiktningsskylt på buss eller lastbil 100 kr
saknas eller falaktig

Strålkastarrengörare saknas eller brist- 150 kr
fälliga

Styrinrättning ej effektiv 600 kr

Stänkskydd saknas eller bristfälliga 150 kr

Underkörningsskydd på tung lastbil 300 kr
saknas eller bristfälligt

Varningstriangel saknas vid färd 150 kr

Vindruta saknas 300 kr

Vindrutespolare saknas eller ej effek- 200 kr
tiv

Vindrutetorkare saknas eller ej effek- 200 kr
tiv

Särskilda bestämmelser för motorcykel

Avgasrör saknas, bristfälligt eller ej 14 § och 106 300 kr
anordnat på föreskrivet sätt eller 108 §

Backspegelutrustning saknas, ofull- 100 kr
ständig eller bristfällig på trehjulig
motorcykel med förarhytt eller slutet
karosseri

Färdbroms ej effektiv 400 kr

Parkeringsbroms på trehjulig motor 150 kr
cykel eller motorcykel med sidvagn ej
effektiv

Däck eller medar av ej godkänt slag 150 kr

Däck bristfälliga

1. däck med hål, skåra eller annan 300 kr
skada, som blottlägger däckets
armering, eller däck som visar
tecken på brott eller separation

2. däck med otillräckligt profil- 200 kr
djup

Dubbade däck under otillåten tid 150 kr

Hastighetsmätare saknas eller ur 200 kr
funktion

Identifieringsmärkning saknas eller 100 kr
felaktig

Körriktningsvisare saknas, ur funktion 150 kr
eller bristfälliga

Ljuddämpare saknas eller ej effektiv 300 kr

Ljudsignalanordning saknas, ur funk- 200 kr
tion eller bristfällig

Lyktor baktill saknas, ur funktion
eller bristfälliga

skyltlykta 100 kr
A. motorcykel med ett hjul
baktill
baklykta
1. saknas eller ur funktion vid färd 300 kr
under mörker på obeyst eller otill-
fredställande belyst väg
2. fel i andra fall 150 kr
stopplykta 300 kr
B. motorcykel med två hjul
baktill
baklyktor
1. båda saknas eller ur funktion vid färd 300 kr
under mörker på obelyst eller otillfreds-
ställande belyst väg
2. fel i andra fall 150 kr
stopplyktor
1. båda stopplyktorna 300 kr
2. en av stopplyktorna 150 kr

Lyktor eller strålkastare framtill på
motorcykel med två hjul framtill saknas
ur funktion eller bristfälliga

A. vid färd under mörker eller dimma

1. på obelyst eller otillfredsställan- 600 kr
de belyst väg, båda strålkastarna
saknas eller ur funktion men
parkeringsljus eller annat dock
ej tillfredsställande ljus tänt
framtill

Anm.Då belysning framtill helt
saknas under mörker eller dimma,
skall målet överlämnas till åklagaren.

2. på obelyst eller otillfredsstäl- 400 kr
lande belyst väg, båda strålkastarna
saknas eller ur funktion men
tillfredsställande annan belysning
(hjälpstrålkastare) utan erforderlig
avbländningsanordning tänd

3. på obelyst eller otillfredsställan- 400 kr
de belyst väg, ena strålkastaren sak-
nas eller ur funktion

4. på tillfredsställande belyst väg, 400 kr
båda strålkastarna saknas eller ur
funktion

5. all annan belysning än helljus ur 400 kr
funktion

6. all annan belysning än halvljus ur 150 kr
funktion

B. fel i andra fall 150 kr

Strålkastare framtill på motorcykel med
ett hjul framtill saknas, ur funktion
eller bristfällig

A. vid färd under mörker eller dimma

1. på obelyst eller otillfredsställan- 600 kr
de belyst väg, strålkastare saknas
eller ur funktion men annat dock ej
tillfredsställande ljus tänt

Anm. Då belysning framtill helt
saknas under mörker eller dimma,
skall målet överlämnas till åklagaren.

2. på obelyst eller otillfredsställan- 400 kr
de belyst väg, strålkastare saknas
eller ur funktion men annan tillfreds-
ställande belysning (hjälpstrål
kastare) utan erforderlig avbländ-
ningsanordning tänd

3. på tillfredsställande belyst väg, 400 kr
strålkastare saknas eller ur funktion

4. all annan belysning än helljus 400 kr
ur funktion

5. all annan belysning än halvljus 150 kr
ur funktion

B. fel i andra fall 150 kr

Lyktor på sidvagn saknas, ur funktion
eller bristfälliga

baklykta 150 kr
framlykta 150 kr

Reflexanordningar baktill saknas eller
bristfälliga

motorcykel 150 kr
på sidvagn 100 kr

Skyltar saknas eller felaktiga
besiktningsskylt 100 kr

Styrinrättning ej effektiv 300 kr

Stänkskydd saknas eller bristfälliga på 150 kr
motorcykeln eller på tillkopplad sid-
vagn

Varningstriangel saknas vid färd med 150 kr
annan motorcykel än tvåhjulig mo-
torcykel utan sidvagn

Vindruta på trehjulig motorcykel med 200 kr
förarhytt eller slutet karosseri saknas

Vindrutespolare på motorcykel med 200 kr
vindruta saknas eller ej effektiv

Vindrutetorkare på motorcykel med 200 kr
vindruta saknas eller ej effektiv

Annat fordon kopplat till tvåhjulig 16 § första 300 kr
motorcykel, vars tjänstevikt ej över stycket och
stiger 75 kg, eller till trehjulig 106 eller
motorcykel 108 §

Annat fordon än sidvagn kopplat till 16 § andra st. 300 kr
tvåhjulig motorcykel med tjänstevikt och 106 eller
över 75 kg 108 §

Sidvagn kopplad till tvåhjulig motor- 16 § andra st. 300 kr
cykel vars tjänstevikt understiger och 106 el.
75 kg 108 §

Särskilda bestämmelser för moped

Avgasrör saknas, bristfälligt eller 17 § och 106 200 kr
ej anordnat på föreskrivet sätt eller 108 §

Färdbroms ej effektiv 300 kr

Parkeringsbroms på trehjulig moped 100 kr
eller moped med tillkopplad sidvagn
ej effektiv

Identifieringsmärkning saknas eller 100 kr
felaktig

Körriktningsvisare saknas, ur funk- 100 kr
tion eller bristfälliga

Ljuddämpare saknas eller ej effektiv 200 kr

Ljudsignalanordning saknas, ur funk- 100 kr
tion eller bristfällig

Lyktor baktill saknas, ur funktion
eller bristfälliga

baklykta

1. vid färd under mörker på 150 kr
belyst eller otillfredsställande
belyst väg

2. i andra fall 100 kr

stopplykta 150 kr

Strålkastare framtill saknas, ur funk-
tion eller bristfällig

1. vid färd under mörker på obe- 300 kr
lyst eller otillfredsställande be-
lyst väg

2. i andra fall 150 kr

Lyktor på sidvagn saknar, ur funktion
eller bristfälliga

baklykta 100 kr
framlykta 100 kr

Reflexanordning baktill på moped eller 100 kr
på tillkopplad sidvagn vid färd under
mörker saknas eller bristfällig

Besiktningsskylt saknas eller felaktig 100 kr

Styrinrättning ej effektiv 150 kr

Stänkskydd saknas eller bristfälliga 150 kr

Särskilda bestämmelser för traktor och
motorredskap

Avgasrör saknas, bristfälligt eller ej 20 § och 106 300 kr
anordnat på föreskrivet sätt eller 108 §

Backspegelutrustning på traktor med 150 kr
förarhytt saknas, ofullständig eller
bristfällig

Färdbroms ej effektiv 400 kr

Parkeringsbroms ej effektiv 300 kr

Defroster på traktor med förarhytt 150 kr
saknas eller ej effektiv

Hjul, medar eller band av ej god- 300 kr
känt slag

Identifieringsmärkning på traktor el- 100 kr
ler registrerat motorredskap saknas
eller felaktig

Kopplingsanordning på traktor otill- 400 kr
fredsställande

Körriktningsvisare på traktor eller motor- 200 kr
redskap med förarhytt saknas, ur funktion
eller bristfälliga

LGF-skylt saknas eller bristfällig
vid färd på väg 150 kr

Lyktor baktill saknas, ur funktion
eller bristfälliga vid färd på väg

1. båda saknas eller ur funktion 300 kr
vid färd under mörker på obelyst
eller otillfredsställande belyst väg

2. fel i andra fall 150 kr

Strålkastare framtill saknas, ur funk-
tion eller bristfälliga vid färd på väg

A. vid färd under mörker eller dimma

1. på obelyst eller otillfredsställande 600 kr
belyst väg, båda strålkastarna sak-
nas eller ur funtkion men parke-
ringsljus eller annat dock ej till-
fredsställande ljus tänt framtill

Anm. Då belysning framtill helt
saknas under mörker, skall målet
överlämnas till åklagaren.

2. på obelyst eller otillfredsstäl- 400 kr
lande belyst väg, båda strålkastar-
na saknas eller ur funktion men
tillfredsställande annan belysning
(hjälpstrålkastare) utan erforder-
lig avbländningsanordning tänd

3. på obelyst eller otillfredsstäl- 400 kr
lande belyst väg, ena strålkasta-
ren saknas eller ur funktion

4. på tillfredsställande belyst väg 400 kr
båda strålkastarna saknas eller
ur funktion

5. all annan belysning än helljus 400 kr
ur funktion

6. all annan belysning än halv- 150 kr
ljus ur funktion

B. fel i andra fall 150 kr

Reflexanordningar baktill vid färd
under mörker på väg

1. båda saknas eller bristfälliga 150 kr

2. den ena saknas eller bristfällig 100 kr

Reflexanordningar på sidan saknas el- 150 kr
ler bristfälliga vid färd under mörker
på väg

Styrinrättning ej effektiv 300 kr

Vindruta saknas på traktor med 150 kr
förarhytt

Vindrutetorkare på traktor med vind- 200 kr
ruta saknas eller ej effektiv

Särskilda bestämmelser för
släpfordon och efterfordon

Släpvagn som drages av bil

Färdbroms ej effektiv 22 § och 106 400 kr
eller 108 §

Parkeringsbroms ej effektiv 300 kr

Däck eller band av ej godkänt slag 300 kr

Däck bristfälliga

1. däck med hål, skåra eller annan 600 kr
skada, som blottlägger däckets
armering, eller däck som visar
tecken på brott eller separation

2. däck med otillräckligt 400 kr
profildjup

3. däck ej dubbade på bromsad 300 kr
släpvagn som drages av person
bil, lätt lastbil eller lätt buss
med dubbade däck

Dubbade däck under otillåten tid 300 kr

Identifieringsmärkning saknas eller 100 kr
felaktig

Kopplingsanordning otillfredsställande 600 kr

Körriktningsvisare saknas, ur funktion 200 kr
eller bristfälliga

Lyktor baktill saknas, ur funktion el-
ler bristfälliga

baklyktor
1. båda saknas eller ur funktion vid färd 300
under mörker på obelyst eller otillfreds-
ställande belyst väg
2. fel i andra fall 150

skyltlykta 100 kr
stopplyktor
1. båda stopplyktorna 300 kr
2. en av stopplyktorna 150 kr

Lyktor framtill på släpvagn med stör- 150 kr
re bredd än 160 cm saknas, ur funk-
tion eller bristfälliga

Lyktor på sidan (sidomarkeringslyktor)
saknas, ur funktion eller bristfälliga

1. vid färd under mörker 300 kr

2. i andra fall 150 kr

Reflexanordningar baktill saknas
eller bristfälliga

1. båda saknas eller bristfälliga 150 kr

2. en saknas eller bristfällig 100 kr

Reflexanordningar framtill saknas 150 kr
eller bristfälliga

Reflexanordningar på sidan saknas 150 kr
eller bristfälliga

Besiktningsskylt saknas eller felaktig 100 kr

Stänkskydd saknas eller bristfälliga 150 kr

Underkörningsskydd på släpvagn, vars 300 kr
totalvikt överstiger 3,5 ton, saknas
eller bristfälligt

Med hänsyn till fordonens broms 24 § och 106 300 kr
system otillåten koppling av släp eller 108 §
vagn till bil

Släpsläde som drages av bil

Kopplingsanordning otillfredsställan- 25 § första 600 kr
de st och 106
eller 108 §

Anordning till skydd mot slirning 25 § första 300 kr
saknas st och 106
eller 108 §

Baklyktor saknas, ur funktion eller 25 § andra
bristfälliga vid färd under mörker st och 106
eller 108 §
1. båda saknas eller ur funktion 300 kr
vid färd på obelyst eller otill-
fredsställande belyst väg

2. fel i andra fall 150 kr

Reflexanordningar saknas eller brist
fälliga vid färd under mörker
baktill

1. båda saknas eller bristfälliga 150 kr

2. en saknas eller bristfällig 100 kr

på sidan 150 kr

Frånkopplad släpsläde, som under 22 och 29 §§ 400 kr
mörker uppställts på väg på annan samt 106 el.
plats än parkeringsplats, saknar före- 108 §
skrivna framlyktor eller reflexanord-
ningar framtill

Släpfordon som drages av traktor eller
motorredskap

Kopplingsanordning otillfredsställan- 26 § första 400 kr
de st. och 106
108 §
LGF-skylt saknas eller bristfällig 26 § andra 150 kr
vid färd på väg stycket och
106 el. 108 §

Identifieringsmärkning på registrerad 22§, 26§ tred- 100 kr
släpvagn saknas eller felaktig je st. och
106 el.108 §

Besiktningsskylt på registrerad släp- 22 §, 26 § tred- 100 kr
vagn saknas eller felaktig je st. och
106 el. 108 §

Efterfordon som drages av bil, traktor
eller motorredskap

LGF-skylt saknas eller brist- 26 § andra 150 kr
fällig vid färd på väg stycket och
27 § samt
106 el. 108 §

Efterfordon i allmänhet och släpfordon
som drages av traktor eller motorredskap

Baklyktor saknas, ur funktion eller 22 § och 26 §
bristfälliga vid färd under mörker på andra st. el.
väg 27 § samt 106
eller 108 §

1. båda saknas eller ur funktion 300 kr
2. fel i andra fall 150 kr

Reflexanordningar saknas eller brist 22 § och 26 §
fälliga vid färd under mörker på väg andra st. el.
27 § samt
106 el. 108 §

baktill

1. båda saknas eller bristfälliga 150 kr
2. en saknas eller bristfällig 100 kr
på sidan 150 kr

Släpfordon eller efterfordon, som un- 22 och 29 §§ 400 kr
der mörker uppställts på väg på an och 106 el.
nan plats än parkeringsplats, saknar 108 §
föreskrivna framlyktor eller reflex-
anordningar framtill

Släpsläde och efterfordon i allmänhet
och släpvagn som drages av traktor
eller motorredskap

Fordon, vars vänstra del skjuter mer 28 § och 106 200 kr
än 20 cm längre in på vägen än det eller 108 §
dragande fordonet, saknar framtill på
vänster sida framlykta vid färd under
mörker

Särskilda bestämmelser för cykel

Färdbroms ej effektiv 30 § och 106 150 kr
eller 108 §

Parkeringsbroms på cykel med tre 100 kr
eller flera hjul eller med tillkopplad
sidvagn ej effektiv

Lykta eller strålkastare saknas, ur
funktion eller bristfällig vid cykling
under mörker

baktlykta 100 kr
strålkastare framtill 150 kr

Lyktor på sidvagn saknas, ur funk-
tion eller bristfälliga

baklykta 100 kr
framlykta 100 kr

Reflexanordning baktill/framtill/på 30 § och 100 kr
sidan saknas eller bristfällig vid 106 eller
färd under mörker 108 §

Ringklocka saknas 100 kr

Särskilda bestämmelser för sparkstötting

Reflexanordning saknas eller bristfäl- 31 § och 106 100 kr
lig vid färd under mörker eller 108 §

Särskilda bestämmelser för hästfordon

Belysningsanordningar eller reflexan- 32 § första
ordningar saknas, ur funktion eller st och 106
bristfälliga vid färd under mörker på eller 108 §
väg som ej är enskild eller på enskild
väg som i större utsträckning används av
allmänheten för trafik

framlykta saknas eller ur funktion 300 kr
baklykta saknas eller ur funktion 300 kr
reflex på sidan saknas eller brist- 150 kr
fällig

båda reflexerna baktill saknas eller 150 kr
bristfälliga.

en reflex baktill saknas eller brist 100 kr
fällig

fel i andra fall 150 kr

Kontroll av fordon

Underlåtenhet att under färd med 68 § första 100 kr
släpvagn medföra kopplingsintyg st. och 106 §
eller bestyrkt avskrift av detta

Underlåtenhet att under färd med 72 § första 100 kr
föra lämplighetsbevis för fordonet st och 106 §
eller bestyrkt avskrift av beviset

Bilregisterkungörelsen (1972:599)

Underlåtenhet att vid färd med last 16 § första 100 kr
bil eller med bil jämte släpvagn st. och 90 §
eller med terrängfordon medföra första st.
registreringsbevis eller typintyg samt 69 §
eller besiktningsinstrument kungörelsen
(1972:605) om
införande av
ny vägtrafik-
lagstiftn.
Registreringsskylt eller provisorisk 20 § första 200 kr
registreringsskylt under färd dold eller st. alt.
ej i sådant skick att den lätt kan av jämte 27 §
läsas tredje st.
samt 90 §
första st.

Underlåtenhet att i tid anbringa 30 § och 90 § 200 kr
kontrollmärke på registreringsskylten första st.

Underlåtenhet att vid färd med av 46 § tredje 100 kr
ställt fordon medföra körtillstånd st. och 90 §
första st.

Underlåtenhet av köpare eller säljare 51 § första st.150 kr
av registrerat fordon att inom före el. tredje st.
skriven tid till länsstyrelse anmäla samt 90 §
äganderättsövergången

Underlåtenhet av den som tecknar ny 55 § och 90 § 150 kr
trafikförsäkring för registrerat första st.
fordon eller för fordon som får
brukas enligt saluvagnslicens att
till länsstyrelse inge bevis om
detta

Vägtrafikkungörelsen (1972:603)

Regler för all vägtrafik

Underlåtenhet att följa anvisning för 7 § första st.
trafiken som meddelas genom väg och 164 § första
märke, vägmarkering eller trafiksignal st.

1. signaler

cykel och moped 200 kr
annat fordon 600 kr

2. vägmärke och vägmarkering
gående 50 kr
cykel och moped 100 kr
annat fordon 300 kr

Passerande av korsning med järnväg 13 § andra
eller spårväg mot ljus- eller ljudsignal st och 164 §
eller när bom fälls, är fälld eller första st.
reses

gående 200 kr
cykel och moped 400 kr
annat fordon 600 kr

Särskilda regler för trafik med fordon

Framförande av fordon på annan 20 § och 164 §
vägbana än som är avsedd för for första st.
donet

cykel 150 kr
annat fordon 300 kr

Framförande av fordon på spärrom 24 § och 164 § 200 kr
råde eller överskridande av spärr första st
linje, som skiljer trafikriktningarna

Överskridande av spärrlinje som skil 26 § första 200 kr
jer körfält st. och 164 §
första st.

Omkörning av fordon eller spårvagn 51 § och 164 §
strax före/på obevakat övergångs- första st.
ställe/obevakad cykelöverfart

cykel och moped 400 kr
annat fordon 600 kr

Överskridande av högsta tillåtna 64, 66
hastighet och 164 §
första st.

A när hastighetsgränsen är 50 km/tim
eller lägre

1. med upp till och med 15 km/tim 600 kr
2. med över 15 km/tim upp till
och med 30 km/tim 800 kr

B när hastighetsgränsen är högre
än 50 km/tim

1. med upp till och med 15 km/tim 400 kr
2. med över 15 km/tim upp till och
med 30 km/tim 600 kr
3. med över 30 km/tim upp till och
med 40 km/tim 800 kr

Anm. 1. Om överskridandet sker med
fordon eller fordonskombination för
vilket/n gäller särskild
hastighetsbegränsning och denna är
lägre än den som gäller för vägen
skall ordningsboten bestämmas med
utgångspunkt i för fordonet/
fordonskombinationen gällande
hastighetsgränsen

Anm. 2. Har högsta tillåtna
hastigheten överskridits med mer än
30 km/tim enligt A eller med mer än
40 km/tim enligt B, skall målet
överlämnas till åklagaren.

Underlåtenhet att stanna före håll 80 § tredje
plats utan refuge, när spårvagn eller st och 164§
buss stannat vid hållplatsen första st.

cykel och moped 300 kr
annat fordon 400 kr

Underlåtenhet att lämna gående eller 82 § och 164 §
cyklande företräde på bevakat över- första st.
gångsställe/bevakad cykelöverfart

cykel och moped 300 kr
annat fordon 400 kr

Underlåtenhet att hålla tillräckligt 83 § och 164 §
låg hastighet före obevakat övergångs- första st.
ställe/obevakad cykelöverfart

cykel och moped 300 kr
annat fordon 400 kr

Underlåtenhet att stanna före obeva- 83 § och 164 §
kat övergångsställe/obevakad cykelöver- första st
fart för att låta gående/cyklande
passera

cykel och moped 300 kr
annat fordon 400 kr

Framförande av fordon utan att ha 90-93 §§ och
föreskriven belysning tänd 164 § första
st.

A. under mörker, skymning eller
gryning etc. och i tunnel

1. bil, motorcykel, traktor och 300 kr
motorredskap

Anm. Är vid färd med bil, motorcykel, traktor
eller motorredskap under mörker eller dimma
på obelyst eller otillfredsställande belyst väg
icke någon belysning tänd, skall målet
överlämnas till åklagaren.

2. släpfordon, efterfordon och 300 kr
hästfordon vid färd under
mörker eller dimma på obelyst
eller otillfredsställande
belyst väg

i andra fall 150 kr

3. cykel och moped 150 kr

B. i andra fall
1. bil och motorcykel, traktor 150 kr
och motorredskap som har ut-
rustats med strålkastare,
släpvagn som drages av bil
och är bredare än 160 cm

2. moped 100 kr
Användande av dimbakljus annat än i 94 § och 164 § 200 kr
dimma, vid kraftig nederbörd eller första stycket
under därmed jämförliga siktförhållanden

Användande av dimbakljus på sådant
sätt att förare av bakomvarande
fordon kan bländas

Användande av lykta eller strål- 99 § första 400 kr
kastare på sådant sätt att annan stycket och
förare kan bländas 164 § första
stycket

Visande av annat än vitt eller gult 99 § andra 200 kr
sken framåt på fordon under färd st. och 164 §
första st.

Otillåtet användande av belysnings- 99 § tredje 200 kr
anordning med blinkande ljus på for st. och 164 §
don första st.

Underlåtenhet att utmärka framför 103 § och 164 §
eller bakom fordonet utskjutande första st.
last på föreskrivet sätt

i mörker 600 kr
i annat fall 300 kr

Underlåtenhet att utmärka i sidled 104 § och 164 § 600 kr
utskjutande last på föreskrivet sätt första st.
vid färd under mörker, skymning,
gryning etc.

För bred last på motordrivet fordon 107 § och 164 § 300 kr
eller därtill kopplat fordon första st.

Låta tvåhjulig motorcykel dragas av 112 § och 164 § 300 kr
annat fordon eller spårvagn första st.

Vid färd med tvåhjulig motorcykel 112 § och 164 § 300 kr
draga eller framför sig skjuta annan första st.
vägtrafikant eller vid sidan föra an
nat fordon än tillkopplad sidvagn

Otillfredsställande koppling av fordon 113 § första 400 kr
som drages av motordrivet fordon st. och 164 §

Underlåtenhet att tydligt utmärka 113 § andra 200 kr
kopplingsanordningen mellan motor st. och 164 §
drivet fordon och draget fordon, när första st.
avståndet mellan fordonen överstiger
två meter

Åstadkommande av onödigt buller med mo- 116 § och 164 § 600 kr.
tordrivet fordon första stycket

Onödig och störande körning med motor- 117 § och 164 § 600 kr.
drivet fordon vid bostadsbebyggelse första stycket

Underlåtenhet att vid färd med motor- 117 § och 164 § 600 kr.
drivet fordon vid bostadsbebyggelse an- första stycket
passa färdsätt så, att andra inte onö-
digtvis störs

Underlåtenhet att använda bilbälte 117 a § och 164 § 200 kr

Underlåtenhet av förare att tillse 117 a § och 164 § 200 kr.
att minderårig (under 15 år) har femte stycket
använt bilbälte eller särskild
skyddanordning

Underlåtenhet att vid färd med 117 b § och 164 § 300 kr
motorcykel använda skyddshjälm första st.
av godkänd typ

Underlåtenhet att vid färd med 300 kr
motorcykel ha skyddshjälmen
fastspänd på föreskrivet sätt

Underlåtenhet att vid färd med 200 kr
moped använda skyddshjälm av
godkänd typ

Underlåtenhet att vid färd med 200 kr
moped ha skyddshjälmen fastspänd
på föreskrivet sätt

Låta cykel eller moped dragas av 127 § och 164 § 200 kr
annat fordon eller spårvagn första st.

Vid färd med moped draga eller 127 § och 164 § 200 kr
framför sig skjuta annan vägtrafikant första st.
eller vid sidan föra annat fordon än
tillkopplad sidvagn

Överträdelse av föreskrifterna om 128 § och 164 § 100 kr
tillåtet antal åkande på cykel och första st.
moped

Särskilda regler för gående

Korsande av körbana eller cykel 135 § och 164 § 50 kr
bana utan att använda övergångs första st.
ställe oaktat sådant finns i
närheten

Underlåtenhet av gående att lyda 8 § första 50 kr
polismans anvisning för trafiken st. och 164§
första st.

Särskilda regler för trafik på
motorväg och motortrafikled

Framförande av otillåtet fordon på 139 § alt. 400 kr
motorväg eller motortrafikled jämte 144 §
samt 164 §
första st.

Gående på motorväg eller motor 139 § alt. 200 kr
trafikled jämte 144 §
samt 164 §
första st.

Användande av påfartsväg till motor 140 § alt. 400 kr
väg eller motortrafikled för avfart jämte 144 §
eller avfartsväg till sådan väg för samt 164 §
påfart första st.

Backning eller vändning på motorväg 141 § andra 600 kr
eller motortrafikled eller påfarts- st. alt.
väg eller avfartsväg till sådan väg jämte 144 §
samt 164 §
första st.
Stannande och parkering

Stannande eller parkering på eller i 72 § 6 och 164 § 400 kr
närheten av backkrön eller i kurva första st.
där sikten är skymd eller nära sådan

Parkering på huvudled utom 74 § första 300 kr
tättbebyggt område st. 3 och 164 §

Underlåtenhet att, när fordon stan 75 § första st. 300 kr
nats eller parkerats, vidtaga åtgärder och 164 §
för att hindra att fordonet kommer första st.
igång av sig självt

Stannande eller parkering av fordon 96 § och 164 § 400 kr
under mörker, skymning eller gry- första st.
ning etc. utan att ha föreskriven
belysning tänd på väg utan tillfreds-
ställande belysning

Stannande eller parkering på motor 142 § alt. 400 kr
väg eller motortrafikled eller på jämte 144 §
fartsväg eller avfartsväg till sådan samt 164 §
väg första st.

Stannande av fordon i strid mot för 154 och 164 §§ 200 kr
bud som meddelats av polismyndighet
i samband med trafikövervakning
eller trafikolycka

Lokala trafikföreskrifter

Överskridande av högsta tillåtna 164 § första
hastighet stycket jämfört
med lokal
trafikföreskrift

A när hastighetsgränsen är 50 km/tim
eller lägre

1. med upp till och med 15 km/tim 600 kr
2. med över 15 km/tim upp till
och med 30 km/tim 800 kr

B när hastighetsgränsen är högre
än 50 km/tim

1. med upp till och med 15 km/tim 400 kr
2. med över 15 km/tim upp till och
med 30 km/tim 600 kr
3. med över 30 km/tim upp till och
med 40 km/tim 800 kr

Anm. Har högsta tillåtna
hastigheten överskridits med mer än
30 km/tim enligt A eller med mer än
40 km/tim enligt B, skall målet
överlämnas till åklagaren.

Framförande av fordon i förbjuden 200 kr
färdriktning

Överträdelse av förbud mot infart 200 kr
Överträdelse av förbud mot genom 200 kr
fart

Överträdelse av förbud mot höger 200 kr
eller vänstersväng

Överträdelse av förbud mot omkör 600 kr
ning

Överträdelse av förbud mot trafik
med fordon
1. motordrivet fordon 200 kr
2. cykel och hästfordon 100 kr

Överträdelse av förbud mot gångtra- 50 kr
fik

Överträdelse av förbud mot övnings- 200 kr
körning

Framförande av fordon med större 200 kr
bredd än som är tillåten

Underlåtenhet att iaktta stopplikt vid
järnvägskorsning eller annan stopp-
plikt

cykel och moped 300 kr
annat fordon 600 kr

Överträdelse av annan lokal trafik- Boten fast-
föreskrift, som meddelats med stöd ställs av
av 147 § eller motsvarande äldre överåklagare
bestämmelser och som ej rör längd på
fordon, fordonståg eller last eller
fordons axel- eller boggietryck eller
bruttovikt

Kungörelsen (1973:766) om interimslicens för fordon

Underlåtenhet att vid färd medföra 6 § andra 100 kr
interimslicens st. och 15 §

Trafikskadelagen (1975:1410)

Underlåtenhet att under färd med 34 § 100 kr
moped medföra bevis om att mope-
den är trafikförsäkrad

Körkortsförordningen (1977:722)

Underlåtenhet att under färd 8 § och 105 § 100 kr
med bil, motorcykel eller första
terrängvagn medföra körkort, stycket
trafikkort eller handling som
upptar särskilt villkor för
kortets giltighet

Underlåtenhet av den som 77 § andra 100 kr
övningskör med bil, motorcykel stycket och
eller terrängvagn att vid öv- 105 § första
ningskörning, som inte sker i stycket
trafikskola, i gymnasieskolan
eller i utbildning vid för-
svarsmakten, medföra gällande
körkortstillstånd eller ett
bevis om tillståndet.

Järnvägstrafiklagen (1985:192)

Olovligt beträdande av spårområde för 6 kap. 1 § 200 kr.
järnväg/tunnelbana/spårväg vartill
allmänheten inte har tillträde

Ordningsbot för flera brott m.m.

Skall ordningsbot fastställas gemensamt för flera brott, skall den
högsta boten ökas med 40% av den sammanlagda boten för övriga brott.
Överstiger den sålunda beräknade ordningsboten 1400 kr. får
föreläggande ej utfärdas. Samma grunder för beräkning av boten skall
tillämpas vid åläggande av ordningsbot för brukande av fordon som i
mer än ett avseende har brister i fråga om beskaffenhet, utrustning
eller skyltar, oavsett om ett eller flera brott föreligger.
Riksåklagarens beslut (1989:798).