Förordning (1981:717) om statlig garanti för utvinning m.m. av olja, naturgas eller kol

SFS nr
1981:717
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
1981-06-25
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:214

1 § Statlig garanti enligt denna förordning kan beviljas, om
den verksamhet som avses bli främjad genom garantin är av
väsentlig betydelse för den långsiktiga svenska försörjningen
med olja, naturgas eller kol. Förordning (1997:1016).

2 § Garanti lämnas för lån som tas upp av

1. svenska eller utländska företag för investeringar i utvinning,
transport eller lagring av olja, naturgas eller kol,

2. svenska företag för förvärv av intresseandelar i gjorda fyndigheter
av olja, naturgas eller kol,

3. svenska företag för förvärv av aktier i bolag som har till
huvudsaklig verksamhet att utvinna olja, naturgas eller kol.

3 § Garanti kan lämnas även som säkerhet för svenska företags

1. ekonomiska åtaganden i samband med prospektering eller utvinning av
olja, naturgas eller kol utom riket,

2. betalningsförpliktelser i samband med leveranser av olja, naturgas
eller kol inom ramen för långsiktiga leveransavtal.

4 § Frågor om garantier prövas av Riksgäldskontoret eller den
myndighet som kontoret bestämmer. Närmare bestämmelser om
garantier finns i förordningen (2011:211) om utlåning och
garantier. Förordning (2011:214).

5 § Har upphävts genom förordning (1997:1016).

6 § Har upphävts genom förordning (1997:1016).

7 § Har upphävts genom förordning (1997:1016).

8 § Har upphävts genom förordning (1997:1016).

9 § Har upphävts genom förordning (1997:1016).

Övergångsbestämmelser

1985:1008

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1986. I fråga om lån där
beslut om garanti meddelats före ikraftträdandet gäller 6 § i sin äldre
lydelse.