Förordning (1981:731) om uppräkning av vissa statliga tjänstepensioner från och med den 1 juli 1981

SFS nr
1981:731
Departement/myndighet
Finansdepartementet ESA
Utfärdad
1981-06-25

1 § Denna förordning gäller normalbelopp av egen- eller familjepension
enligt statens allmänna tjänstepensionsreglemente (1959:287) – SPR –
eller föreskrifter som Kungl. Maj:t meddelat före utfärdandet av SPR.

2 § Om beräknat helt normalbelopp av pension för juli månad år 1981
understeg 3626 kronor för egenpension och 1813 kronor för
familjepension höjs normalbeloppet, om inte annat följer av andra
stycket, med 65 kronor, dock högst till 3626 kronor respektive 1813
kronor.

Vid tillämpningen av första stycket i fråga om pension som är avkortad
minskas samtliga belopp som anges där i samma grad. I fråga om
förtidspension eller familjepension efter den, som vid sin död uppbar
förtidspension, minskas ifrågavarande belopp även i samma grad som
normalbeloppet har minskats enligt 12 § 1 mom. sjätte stycket SPR. För
tid, under vilken årlig ersättning har minskats med 10 procent,
minskas beloppen även i förhållande till detta.