Förordning (1981:749) om överenskommelse mellan Sverige och Tyska Demokratiska Republiken angående ömsesidig skattebefrielse för luftfartsföretag

SFS nr
1981:749
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1981-06-18
Författningen har upphävts genom
SFS 1990:1458
Upphävd
1991-01-01

Regeringen föreskriver att den överenskommelse, som har intagits som
bilaga till denna förordning, skall lända till efterrättelse.

Övergångsbestämmelser

1990:1458

Enligt riksdagens beslut föreskrivs att lagen (1986:1026) om
dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Tyska Demokratiska Republiken
samt förordningen (1981:749) om överenskommelse mellan Sverige och Tyska
Demokratiska Republiken angående ömsesidig skattebefrielse för
luftfartsföretag skall upphöra att gälla vid utgången av år 1990. Den
upphävda lagen och den upphävda förordningen skall dock fortfarande
tillämpas

a) i fråga om skatter på inkomst, som tas ut på inkomst som förvärvas
före den 1 januari 1991 och

b) i fråga om svensk förmögenhetsskatt, på skatt som påförs vid 1991
eller tidigare års taxering.